ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایضا در مدح همو گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 18:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
سپـیده دم علم صبـح چـون روان کردندزمـهـر بــر ســر آفـاق زرفـشــان کـردنـد
مــدبـــران امــور فـــلــک ز راه خـــتـــنبـه تـیرگی ز حبـش لشگری روان کردند
بـه صـد لبـاس بـرآمد سـپـهر بـوقـلمونچـو صبـح را تـتـق از ساده پـرنیان کردند
چـو چـتـر خـسرو خـاور خـرام پـیدا شدسـپـاه شـب بـنه در کوهها نهان کـردند
خروس صبـح چو زد بـال آتشین بر چرخغـراب را بـه شـب آواره ز آشـیان کـردند
ز آسـمان چـو نشـان شـفـق پـدید آمدکــنـار کــوه پــر از تــازه ارغــوان کــردنـد
مـسـافـران سـمـاوی بـه خـطـه مغـربهزیمـت از طـرف راه کـهکـشـان کـردنـد
ز زنگ آینه صـبـح زان نـفـس شـد پـاککـه تـیغ مـهـر زرانـدود زرفـشـان کـردنـد
مـجـاهـزان فـلـک صـدهـزار عـقـد گـهـرنـثـار چـتــر شـهـنـشـاه کـامـران کـردنـد
کـشـید تـیر بـر اعـدای دولـت سـلطـانمـبــارزان خـتــن روی در جــهـان کـردنـد
سـحـر ز شعله خـورشید دشمنانش راچـو شـمع آتـش دلسـوز در دهان کردند
در آنزمان ز سـر صـدق قـدسـیان هردمدعـای دولـت شـاه از مـیان جـان کـردند
سپـهر و انجـم و خورشید تـوتـیای بـصرز گـرد سـم سـمـنـد خــدایـگـان کـردنـد
جمال دنیی و دین پـادشاه هفت اقلیمکه بـخت و دولت بر درگهش قران کردند
شـهـنـشـهـی کـه ز دیـوان کـبـریـا او راخطاب شاه سلاطین انس و جـان کردند
نظـام خـدمت او چـرخ تـوامـان بـسـتـندکـمـنـد طـاعـت او طـوق اخـتـران کـردند
ضــمــیــر روشــن و رای مــبـــارک او رابـر آسـمان و زمین شـاه قـهرمان کـردند
جـهان پـناها دسـت و دلت ز روی کردمجـهـانـیـانـرا تـا حـشـر مـیهـمـان کـردنـد
تــرا بــه دولــت ســرمــد ز بــامـداد ازلمـدبــران قــضــا و قــدر ضــمـان کــردنـد
جوان شدند ز سر چرخ پیر و دهر خرفچـو التـجـا بـه چـنین دولت جـوان کردند
ز لطـف و عـنف تـو رمزیکه بـاز میگفتـندزبـان کـلک و سـنان تـو تـرجـمان کـردند
چـو تـیـغ قـهـر کـشـیـدنـد در ازل آجـالنخست بـر سر خصم تـو امتـحـان کردند
در آنزمان که بـه قدرت مهندسـان قضـابنای شش جهت و هفت آسمان کردند
عـلـو جــاه تــرا شــاهـی زمـیـن دادنـدسـپــاه عـدل تــرا حـامـی زمـان کـردنـد
چـو قـصـر قـدر تـو مـیسـاخـتـند روز ازلحـضـیـض پـایـه او فـرق فـرقـدان کـردنـد
فــراز بــام جــلــال تــو پــیــر گــردون راچـو هندوان گه و بـیگاه پـاسـبـان کردند
بـه عهد عدل تو افسانه گشت در افواهحــکــایـتــی کــه ز دارا و اردوان کــردنـد
شـدند غـرق حـیا پـیش ابـر احـسـانـتکسـان که قصـه دریا و وصـف کان کردند
جـنـاب جـاه تـو پـایـنـده بــاد کـز ازلـشمـقــر مـعــدلــت و مـنـزل امــان کــردنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.