ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح شاه شیخ ابواسحق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 18:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
از شـکـوفـه شـاهـدان بــاغ مـعـجـز بـسـتـه انـدنـوعـروســان چــمـن را زر و زیـور بــســتــه انـد
نـقـشــبــنـدان طـبــیـعـت گـوئیـا بــر شــاخ گـلنـقـشـهـای تــازه از یـاقـوت و از زر بــسـتـه انـد
بـسکه در بـستـان ریاحین سایبـان گستـرده انددر چـمـنـها راه بـر خـورشـید خـاور بـسـتـه انـد
لـاف ضـحــاکـی زنـد گـل لـاجــرم از عـدل شــاهبــر سـر بــازارهـایـش دسـتـهـا بـر بـسـتـه انـد
طــایــران گــلــشــن قــدس از بــرای افــتــخــارحـرز مـدح شـاه بـر اطـراف شـهپـر بـسـتـه انـد
گل نگر بـر تـخـت بـسـتـان بـر سـر افسر بـافتـهآب حــیـوان خــورده و مـلـک ســکـنـدر یـافــتــه
بــاز در بــســتــان صـنـوبــر سـرفـرازی مـیـکـنـدبــلــبــل شــوریـده را گــل دلــنـوازی مــیـکــنـد
لــالــه ســیــراب دارد جــام لــیـکــن هــر زمــانهمچـو مسـتـان چـشم نرگس تـرکتـازی میکند
ابـر سـقـا رنگ بـسـتـان و چـمـن را بـین کـه بـازرخـتـهـا چـون صـوفـیـان هـردم نـمـازی مـیکـنـد
مـیـجـهـد بــاد صـبــا هـر صـبـحـدم بـر بـوسـتـانبــا عـروســان ریـاحــیـن دسـت یـازی مـیـکـنـد
ســرو اگــر بـــا قــد یــارم لــاف یــاری مــیــزنــدنـیسـت عـیـبـی این حـمـایت از درازی مـیکـنـد
نــقــشــبــنــد بــاغ انــواع ریـاحــیـن هــر زمــاناز بــرای بــزم ســلـطــان کــارســازی مـیـکـنـد
شـیـخ ابــواسـحـق شـاه تــاج بــخـش کـامـکـارآفــتـــاب هــفــت کــشــور ســایــه پـــروردگــار
ای جــهــانــرا وارث مــلــک ســلــیــمــان آمــدهآسـمـانـت چـون زمـیـن در تـحـت فـرمـان آمـده
هـرچــه مـقــدور قـدر بــد قـدرتــت قــادر شــدههـرچــه دشــوار قـضـا پــیـش تــو آســان آمـده
در ز دریـــا بـــر در جـــود تـــو زنـــهـــاری شـــدهگـوهر از کـان پـیش دسـتـت داد خـواهان آمـده
هـرکـه خــاری از خــلـافــت در دلـش ره یـافـتــهخـاطـرش چــون طـره خـوبــان پــریـشـان آمـده
هر خـدنگـی کـز کـمـینگـاه قـضـا بـگـشـاد چـرخدشــمــن جــاه تــرا بــر جــوشــن جــان آمــده
حــاســدت را در بـــت انــدوه و ســرســام بــلــاجــان ســپــاری حــاصـل اوقـات هـجــران آمـده
مـثـل تـو در هیچ قـرنی پـادشـاهی بـرنخـاسـتملک و ملت را چو تو پشت و پناهی بـرنخاست
ای سـریر سـلـطـنـت را تـیغ و کـلـکـت قـهرمـانوی هــمــان هــمــتــت را اوج کــیـوان آشــیـان
هـم جــنــاب عــالــیـت اقــبــال را دارالــســلــامهـم حــریـم بــارگــاهــت مــلــک را دارالــامــان
روز و شــب بــهـر نـثــار افـشــان بــزمـت پــروردکـان جــوهـر در صـمـیـم دل صـدف در در دهـان
وز نـهـیـب قــهـرت انــدر قــعــر دریـای مــحــیـطدایمـا مـاهـی زره پـوشـد کـشـف بـرکـسـتـوان
بـرق تـیغـت عـکـس اگـر بـر چـرخ چـارم افـکـنـدزهــره خــورشــیــد تــابــان آب گــردد در زمــان
خوانده ام بـیتـی که اینجـا عرض کردن لازمستاز زبــان انـوری آن در ســخــت صــاحــب زمــان
« ای ز یـزدان تـا ابـد مـلـک سـلـیمـان یـافـتـه »« هرچه جستـه جز نظیر از فضل یزدان یافته »
تــا بــود دور فــلــک پــیــوســتــه دوران تــو بــادگـوی گـردون در خــم چــوگـان فـرمـان تــو بــاد
در شـبـسـتـان جـلـالـت چـونکـه افـروزند شـمـعجـرم خـور پــروانـه شـمـع شـبــسـتـان تـو بــاد
کهنه پیر چرخ آنکش مایه جز یک خوشه نیستخـوشـه چـین خـرمـن انعـام و احـسـان تـو بـاد
در ازل بـا حـضـرتـت اقبـال پـیمان بـسـتـه اسـتتـا قـیامـت همـچـنـان در عـهد و پـیمـان تـو بـاد
هـر بــلــای نـاگــهـان کــز آســمـان نـازل شــودبـر زمـین یـکـسـر نـصـیـب خـصـم نـادان تـو بـاد
روح قـدسـی آنـکـه خـواننـدش خـلـایق جـبـرئیلهـمـچـو مـن دائم دعـاگـوی و ثـنـاخـوان تـو بـاد
امر و نهیت را فلک محـکوم فـرمان بـاد و هسـتخان و مان دشمنت پیوسته ویران باد و هستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.