ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مثنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 07:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
ای خــــردمــــنــــد عــــاقــــل ودانــــاقـصـه مـوش و گـربـه بـرخـوانا
قـــصـــه مــوش و گــربـــه مــظـــلــومگـوش کـن همچـو در غـلـطـانا
از قـــضـــای فـــلــک یــکـــی گــربـــهبــود چــون اژدهـا بــه کـرمـانـا
شکمش طبـل و سینه اش چـو سـپـرشــیـر دم و پــلـنـگ چــنـگـانـا
از غــــریـــوش بــــه وقـــت غـــریـــدنشـیـر درنـده شــد هـراســانـا
ســر هـر سـفـره چــون نـهـادی پــایشــیـر از وی شــدی گـریـزانـا
روزی انـــدر شـــرابـــخـــانــه شـــدیاز بـــرای شــکــار مــوشـــانــا
در پــس خــم مــی نــمــود کــمــیــنهـمـچـو دزدی کـه در بـیـابـانـا
نـــاگـــهــان مـــوشـــکـــی ز دیــواریجـست بـر خـم می خـروشانا
سـر بـه خـم بـرنـهـاد و مـی نـوشـیـدمسـت شد همچـو شیر غرانا
گـفــت کـو گـربــه تــا ســرش بــکـنـمپـوسـتـش پـر کـنـم ز کـاهـانـا
گـربـه در پـیش مـن چـو سـگ بـاشـدکــه شــود روبــرو بــمــیــدانــا
گــربـــه ایــن را شــنــیــد و دم نــزدیچـنگ و دندان زدی بـسـوهانـا
نـاگـهـان جـسـت و مـوش را بـگـرفـتچـون پـلـنگـی شـکـار کـوهانـا
مـوش گــفــتــا کــه مـن غــلـام تــوامعـفـو کـن بـر مـن این گـناهانا
گــربـــه گــفــتــا دروغ کــمــتــر گــوینـخــورم مـن فـریـب و مـکـرانـا
مـیـشــنـیـدم هـرآنـچــه مـیـگـفــتــیآروادیـن قـحــبــه مـســلـمـانـا
گـربـه آنـمـوش را بــکـشـت و بــخـوردسوی مسـجـد شدی خـرامانا
دست و رو را بشست و مسح کشیدورد مـیـخـوانـد هـمـچـو مـلـانـا
بـــار الــهــا کــه تـــوبـــه کـــردم مــننـــدرم مـــوش را بـــدنـــدانـــا
بــهـر ایـن خــون نــاحــق ای خــلــاقمـن تـصـدق دهم دو مـن نـانـا
آنــقـــدر لــابـــه کـــرد و زاری کـــردیتـا بـحـدی کـه گـشـت گـریانـا
مــوشـــکــی بـــود در پـــس مــنــبـــرزود بــرد ایـن خـبـر بـمـوشـانـا
مــژدگــانــی کــه گــربــه تــائب شــدزاهـد و عــابــد و مـســلـمـانـا
بــود در مـسـجـد آن سـتــوده خـصـالدر نــمــاز و نــیــاز و افــغـــانــا
ایـن خـبــر چــون رسـیـد بــر مـوشـانهمـه گـشـتـند شـاد و خـندانا
هـفــت مـوش گـزیـده بــرجــســتــنـدهـر یـکـی کـدخــدا و دهـقـانـا
بــرگــرفــتــنــد بــهــر گــربــه ز مــهــرهـر یکـی تـحـفـه هـای الـوانـا
آن یـکـی شــیـشــه شــراب بــه کـفوان دگــر بــره هــای بــریــانــا
آن یکـی طـشـتـکـی پـر از کـشـمـشوان دگـر یک طـبـق ز خـرمـانـا
آن یـکـی ظـرفـی از پـنـیـر بــه دسـتوان دگـر مـاسـت بـا کـره نـانـا
آن یــکــی خــوانــچــه پــلــو بــر ســرافــشــره آب لــیـمــو عــمــانـا
نــزد گـــربـــه شـــدنــد آن مــوشـــانبــا سـلـام و درود و احــسـانـا
عـــــرض کــــردنــــد بـــــا هــــزار ادبکـای فـدای رهـت همـه جـانـا
لــایـق خــدمــت تــو پــیـشــکــشــیکـرده ایـم مـا قـبــول فــرمـانـا
گـربـه چـون مـوشـکـان بـدید بـخـوانـدرزقـکـم فـی الـسـمـاء حـقـانـا
مـن گـرســنـه بــســی بــســر بــردمرزقـــم امــروز شـــد فـــراوانــا
روزه بـــــودم بـــــه روزهـــــای دگـــــراز بـــرای رضـــای رحـــمـــانــا
هــرکــه کــار خــدا کــنــد بـــیــقــیــنروزیــش مــیــشـــود فــراوانــا
بــعــد از آن گــفــت پــیـش فــرمـائیـدقــدمــی چــنـد ای رفــیـقــانـا
مـوشـکـان جـمـلـه پــیـش مـیـرفـتـنـدتـنـشـان هـمـچـو بــیـد لـرزانـا
نـاگـهـان گـربــه جـسـت بــر مـوشـانچــون مــبــارز بــه روز مـیـدانـا
پـــنــج مــوش گــزیــده را بـــگــرفـــتهـر یـکـی کـدخـدا و ایـلـخـانـا
دو بــدیـن چــنـگ و دو بــدانـچــنـگــالیک بـه دندان چـو شـیر غـرانـا
آنــدو مــوش دگــر کــه جــان بـــردنــدزود بــردنـد خـبـر بـه مـوشـانـا
کـه چـه بـنـشـسـتـه اید ای مـوشـانخـاکـتـان بـر سـر ای جـوانـانـا
پــــنـــج مــــوش رئیـــس را بــــدریـــدگــربــه بــا چــنـگـهـا و دنـدانـا
مـوشــکـانـرا از ایـن مـصــیـبــت و غـمشـد لـبـاس هـمـه سـیـاهـانـا
خـاک بــر سـر کـنـان هـمـی گـفـتـنـدای دریـغــا رئیــس مــوشــانــا
بــعــد از آن مـتــفــق شــدنـد کــه مـامی رویم پـای تـخـت سـلطانا
تـا بـشـه عـرض حـال خـویـش کـنـیـماز سـتـم هـای خـیـل گـربــانـا
شاه موشان نشسـتـه بـود بـه تـخـتدیــد از دور خــیـل مــوشــانــا
هـمـه یـکــبــاره کــردنـش تــعــظــیـمکـای تـو شـاهنشـهی بـدورانا
گـربــه کــرده اســت ظــلـم بــر مـاهـاای شـهنشـه اولـم بـه قـربـانا
ســالــی یـکــدانـه مـیـگــرفــت از مــاحــال حـرصـش شـده فـراوانـا
ایــن زمــان پـــنــج پــنــج مــیــگــیــردچـون شـده تـائب و مسـلـمانا
درد دل چـون بــه شـاه خـود گـفـتــنـدشــاه فــرمـود کــای عــزیـزانـا
مـن تـلـافـی بــه گـربــه خـواهـم کـردکـه شـود داسـتـان بــه دورانـا
بــعــد یـکـهـفـتــه لـشــگـری آراســتسـیصـد و سـی هزار موشـانا
هـمــه بــا نـیـزه هـا و تــیـر و کــمــانهـمـه بــا سـیـف هـای بــرانـا
فـــوج هـــای پــــیـــاده از یـــکـــســـوتــیـغ هـا در مــیـانـه جــولــانـا
چــونـکــه جــمـع آوری لـشــگـر شــداز خـراسـان و رشـت و گـیلـانا
یـکــه مــوشــی وزیــر لــشــگــر بــودهـوشــمـنـد و دلـیـر و فـطـانـا
گـــفـــت بـــایــد یــکـــی ز مـــا بـــرودنـزد گـربــه بـه شـهـر کـرمـانـا
یــا بـــیــا پـــای تـــخـــت در خــدمــتیـا کــه آمـاده بــاش جــنـگـانـا
مــوشــکــی بــود ایــلــچــی ز قــدیـمشـد روانـه بـه شـهـر کـرمـانـا
نـرم نـرمـک بــه گــربــه حــالــی کــردکـه مـنـم ایـلـچـی ز شـاهـانـا
خـــــبـــــر آورده ام بـــــرای شــــمــــاعزم جـنگ کرده شـاه موشانا
یــا بـــرو پـــای تـــخـــت در خـــدمــتیـا کــه آمـاده بــاش جــنـگـانـا
گـربــه گـفــتــا کـه مـوش گـه خــوردهمــن نـیـایـم بــرون ز کــرمــانـا
لــیــکــن انــدر خـــفـــا تـــدارک کـــردلـشـگـر مـعـظـمـی ز گـربــانـا
گــربــه هــای بـــراق شــیــر شــکــاراز صــفــاهـان و یـزد و کـرمـانـا
لــشــگــر گــربــه چــون مــهـیـا شــدداد فـرمـان بـه سـوی مـیـدانـا
لـــشـــگـــر مـــوشـــهــا ز راه کـــویــرلـشـگـر گـربــه از کـهـسـتــانـا
در بـــیــابـــان فــارس هــر دو ســپــاهرزم دادنـــد چـــون دلـــیــرانـــا
جــنــگ مــغــلــوبــه شــد در آن وادیهر طـرف رسـتـمـانه جـنـگـانـا
آنقـدر مـوش و گـربـه کـشـتـه شـدنـدکــه نـیـایـد حــســاب آســانـا
حـمـلـه سـخـت کـرد گـربـه چـو شـیربـعـد از آن زد بـه قلب موشـانا
مـوشـکـی اســب گـربــه را پــی کـردگـربـه شـد سـرنگـون ز زینـانـا
الـــلـــه الـــلــه فـــتـــاد در مــوشـــانکــه بــگــیـریــد پــهــلــوانــانــا
مــوشــکــان طــبــل شــادیـانـه زدنــدبــهـر فــتــح و ظــفــر فــراوانـا
شـاه مـوشـان بــشـد بـه فـیـل سـوارلشگر از پیش و پس خروشانا
گـربـه را هـر دو دسـت بــسـتـه بـهـمبـا کـلـاف و طـناب و ریسـمـانا
شــــاه گــــفــــتــــا بــــدار آویـــزنــــدایــن ســگ روســیــاه نــادانــا
گــربــه چــون دیــد شــاه مــوشــانــراغیرتـش شد چو دیگ جوشانا
هـمـچــو شـیـری نـشـســت بــر زانـوکـنـد آن ریـسـمـان بـه دنـدانـا
مــوشــکــان را گــرفــت و زد بــزمـیـنکه شدندی بـه خـاک یکسـانا
لــشــگــر از یــکــطــرف فــراری شــدشــاه از یـک جــهـت گــریـزانـا
از مــیــان رفــت فــیـل و فــیـل ســوارمـخـزن تــاج و تــخـت و ایـوانـا
هـسـت ایـن قـصـه عـجـیـب و غـریـبیـــادگـــار عـــبـــیــد زاکـــانـــاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.