ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـب آمـد و غـم من گـشـت یک دو تـا فـرداچـگـونه ده صـد خـواهد شـد این عـنا و بـلـا
چــرا خــورم غــم فــردا وزآن چــه انـدیـشــمکـه نـیسـت یک شـب جـان مـرا امـیـد بـقـا
چـو شـمع زارم و سـوزان و هر شـبـی گـویمنـمـانـد خـواهـم چـون شـمـع زنـده تـا فـردا
همـی بـنـالـم چـون چـنگ و خـلـق را از مـنهـمـی بــه کـار نـیـایـد جــز ایـن بــلـنـد نـوا
همـی کـنـد سـرطـان وار بـاژگـونـه بـه طـبـعمـســیـر نـجــم مـرا بــاژگــونـه چــرخ دو تــا
اگــر ز مــاه وز خــورشــیــد دیـدگــان ســازمبــه راه راسـت درآیـم بــه سـر چـو نـابــیـنـا
ضـعـیف گـشـتـه در این کـوهسـار بـی فـریادغـریـب مـانـده بــریـن آســمـان بــی پــهـنـا
گر آنچـه هسـت بـر این تـن نهند بـر کهسـارور آنـچــه هـســت دریـن دل زنـنـد بــر دریـا
ز تـــابـــش آب شـــود در در مـــیــان صـــدفز رنــج خـــون شـــودی لــعــل در دل خـــارا
مــرا چــون تــیــغ دهــد آب آبـــگــون گــرودنهر آنـگـهی کـه بـنـالـم بـه پـیش او ز ظـمـا
چــو تــیـغ نـیـک بــتــفــســانـدم ز آتــش دلدر آب دیـده کــنـد غــرق تــا بــه فــرق مــرا
قـضـا بـه من نرسـد زآنکـه نیسـت از من دورنشسـتـه بـا من هم زانوی منسـت این جـا
بـه هر سـپـیده دمـی و بـه هر شـبـانگـاهیز نـزد مـن بــه زمـیـن بــر پــراکــنـنـد قــضــا
ز تـاب و تـف دمم سنگ خـاره خاک شدستدر آب چــشـمـم از آن خــاک بــردمـیـد گـیـا
نـبــشـتـنـی را خـاکـسـتــر اسـت دفـتـر مـنچـون خـامه نقش وی انگشت من کند پـیدا
بــمـانـد خـواهـد جــاویـد کـز بــلـنـدی جــاینه ممکن است که بروی جهد شمال و صبا
مکن شگفت ز گفتـار من که نیسـت شگفتاز این که گفـتـم اندیشـه کن شـگفـت چـرا
عـمید مـطـلـق منصـور بـن سـعـید کـه چـرخز آســـتــــانـــه درگـــاه او ســـتـــد بــــالـــا
جــواد کـفــی عــادل دلـی کـه در قـســمـتز بــخــل و ظــلــم نــیـامــد نــصــیـب او الــا
که جام بـاده بـه ساقی دهد بـه دست تهیبــه تــیـغ سـر بــزنـد کـلـک را نـکـرده خـطـا
بــه مـکــرمـات تــو دعــوی اگـر کــنـد گـردونبــســنـده بــاشــد او را دو کــف تــو دو گـوا
امـام عـالـم و مـطـلـق تــو را شـنـاخــتــمـیاگـر شـناخـتـمـی طـبـع جـهل و اصـل جـفـا
نهادمـی همـه گـل را بـه خـلـق تـو نـسـبـتاگـــر ز گـــلـــهــا درنـــامـــدی گـــل رعـــنــا
بــهـاری ابــر بــه کـف تــو نـیـک مـانـسـتــیبـه رعـد اگـر نـزدی در زمـانـه طـبــل سـخـا
شبی به اصل خود از خار و از صدف گل و درز روزگـــار بــــهـــاری و ز آفـــتــــاب ضــــیـــا
ز چـــرخ گــردون مــهــری ز کــوه ثـــابـــت زرز چـشـم ابــر سـرشـکـی ز حـد تـیـغ مـضـا
درست و راست صفات تـو گویم و نه شگفتدرســت و راسـت شـنـیـدن ز مـردم شـیـدا
شگفت از آنکه همه مغز من محبـت تـوستار آنـکـه کـوه رسـیل اسـت مـرمـرا بـه صـدا
چـون مـن بـه سـنت در اطـاعـت تـو دارم تـنفـضـایـل تــو بــه مـن بــر فـریـضـه کـرد ثــنـا
دلــیـروار هــمــی وصــف تــو نــیـارم گــفــتز کـفـر تـرسـم زیـرا کـه نـیـسـتــت هـمـتــا
چــه روز بــاشــد کــانـجــاه ســازدت گـردونکـه مـن درآیـم و گـویـم تــو را ثـنـا بــه سـزا
مـرا نـگـویی از ایـنـگـونـه چـنـد خـواهـم دیـدسـپـید و چـنـگ ز روز و ز شـب زمـین ز هوا
فــلــک بــه دوران گــه آســیــا و گــه دولــابزمــیـن ز گــردون گــه کــهـربــا گــه مــیـنــا
هـمـی چـه گـویم و دانـم همـی کـجـا بـینـممـن آنـچــه گـویـم ایـنـســت عـادت شــعـرا
دعـای من ز دو لـب راسـت تـر همی نشـودبـدان سـبـب کـه رسـیـدم بـه جـایـگـاه دعـا
ز بــس بــلـنـدی ظـل زمـیـن بـه مـن نـرسـدنه ام سـپـید صبـاح اسـت و نه سیاه مسـا
مــدار چــرخ کــنــد آگــهــم ز لــیــل و نــهــارمـسـیـر چـرخ خـبـر گـویـدم ز صـیف و شـتـا
نـگـر بــه دیـده چــگـونـه نـمـایـدم خـورشـیـدچــو آفــتــاب نـمــایـد مــرا بــه دیـده ســهـا
گر استـعانت و راحـت جـز از تـو خـواستـمیدو چـــنــگ را زدمــی در کـــمــرگــه جـــوزا
هـمـیـشـه بـادی بـر جـای تـا هـمـیشـه بـودبــه جــای مـرکــز غــبــرا و گـنـبــد خــضــرا
چـو چـرخ مرکـز جـاه تـو را شـتـاب و سـکـونچــو طـبــع آتــش رأی تــو را ســنـا و ضــیـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.