ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
زهـی مـوفـق و مـنـصــور شــاه بــی هـمـتــازهـی مـظـفـر و مـشـهـور خــســرو والـا
زهـی جـهـان سـعـادت بــه تــو فـزوده خـطـرزهی سـپـهر جـلالت بـه تـو گرفتـه ضـیا
زهـی بــه عـالـی امـرت اسـیـر کـشـتـه قـدرزهی بـه نافذ حـکمت مطیع گشتـه قضا
زهـی سـپــهـر بــه اقـبــال تـو فـکـنـده امـیـدزهـی زمـانـه بـه فـرمـان تـو بــداده رضـا
زهـی سـخـای مـصـور بـه روز بــزم و نـشـاطزهی قضـای مجـسـم بـه روز رزم و وغـا
تــو سـیـف دولـتـی و دولـت از تـو یـافـتـه فـرتـو عـز مـلـتـی و مـلـت از تـو بــرده بـهـا
تــــو آن امــــیــــری کــــز روزگــــار آدم بـــــازهمی بـخواست زمانه تو را بـه جهد دعا
ز بـــس دعــا کــه زمــانــه بــکــرد کــرد آخــرخــدای عــزوجــل حــاجـــت زمــانــه روا
خــدایـگـانـی چــون تــو بــیـافــریـد کـه چــرختـو را بــه شـاهـی نـاورد و نـاورد هـمـتـا
هـزار شــیـری بــر بــاره روز جــنــگ و نــبــردهزار بـحـری بـر تـخـت روز جـود و سـخـا
زمــیــن نــمــایــد بــا قــدر و رای تــو گــردونشـمـر نـمـاید بـا طـبـع و دسـت تـو دریـا
بــرفـت کـیـن تـو بـر آب ازو بــخـاسـت غـبــارگـذشـت مـهر تـو بـر نار ازو بـرسـت گـیا
اگــر رســولــان آیـنـد ز پــی تــو از مــلــکــانو گـرچـه نـامـه نویسـنـد سـوی تـو امـرا
تــو را رســولـان بــاشـنـد تــیـرهـای خــدنـگجــواب نــامــه بــود تــیـغ هـای روهـیـنـا
کــجــا گـریـزد دشــمـن اگـر چــه مـرغ شــودعـقـاب هیبـت تـو چـون گـرفـت روی هوا
اگــر مــواجــهــه آیـد عــدوت نــشــنــاســیکـه هیچ وقـت ندیدی ازو مـگـر کـه قـفـا
خـدایـگـانـا هـر روز بــر فـزون گـشـتــه اسـتبـقـا و ملـک تـو افـزونت بـاد ملـک و بـقـا
ابـــوالــمــظــفــر شـــاه زمــانــه ابـــراهــیــمکـه پـادشـاه زمـین اسـت و خـسـرو دنیا
بــه تــازگـیـت فـرســتــاد خــلـعـتــی عــالـیکه عـاجـز اسـت ازو وهم و فکرت شـعرا
قـبـای خـاصـه و پـشـتـی خـود نسـیج بـه زریـکـی مـکـلـل کـرده کـمـر بــه گـوهـرهـا
ســـتـــام زر و مــرصـــع بـــه گـــوهــر الــوانکـه چـرخ پـیـر نـدانـد هـمـیش کـرد بـهـا
ز بــس بــدایـع چــون بــوســتــان پــر از انـوارز بــس جـواهـر چـون آسـمـان پـر از انـوا
ز پـشـت مرکـب تـازی همی بـتـافـت چـنانکسـتـاره نـیم شـب از روی گـنـبـد خـضـرا
بــســان بــاد صــبــا مـرکـبــی کـه انـدر تــکازو بــمـانـد حــیـران و خــیـره بــاد صـبــا
بــرو ســریـنــش در زیــر آن ســتــام چــنــانز در و گــوهــر مــانــنــد نــقــطــه جــوزا
بسی سلاح و بسی خود و جوشن و خفتانکـه در خـزینـه اش بـود از خـزاین خـلـفـا
پــیـام داد کـه ای چـشـم مـا بــه تــو روشـنبـه مـهـر دل ز هـمـه بـر گـزیده ایم تـو را
بــه هــنــد رفــتــی و رســم غــزا بــجــا آوردکـشـیـد نـفـس عـزیـز تــو شــدت گـرمـا
سپـه کشیدی هر سوی و دشمنان کشتـیبــه هـنـد کــردی آثــار خــنـجــرت پــیـدا
جـهان بـگشـتـی و چـندان نگشـت اسـکـندرفـتــوح کـردی و چــنـدان نـکـرده بــد دارا
خــبــر رســیـد کـه نـفـس عـزیـز تــو شــاهـاهمـی بـنـالـید اکـنون ز رنج یافـت شـفـا
خــدای دانـد کــز بــهـر تــو هـمــی نــاســودنه نفس ما ز غمان و نه چـشم ما ز بـکا
چـو صـحـت تـو مـبــشـر بــگـفـت مـا کـردیـمدهـــان او هـــمـــه پـــر در و لؤلؤ لـــالـــا
تـو نور مجـلـس انسـی بـه روز مجـلـس انسبـه روز جـسـتـن پـیکار پـشـت بـازوی ما
بــداده ایـم امـارت تــو را و در خــور تــوســتسپرده ایم به تو هند و مر توراست سزا
بـگیر قـبـضـه شـمشـیر عـدل و جـنبـش کـنبــگـرد گـرد هـمـه هـنـد پــادشــاه آســا
کــســـی کــه اشــهــد ان لــاالــه الــاالــلــهنگوید از تـن او کـن تـو سـر بـه تـیغ جـدا
از آنــچــنــان پــدر آری چــنــیـن پــســر زایــداز آفـتـاب نتـیجـه شـگـفـت نیسـت ضـیا
خـــدایــگــانــا شـــاهــا مــظـــفـــرا مــلــکـــاتـو را که داند گفتـن بـه حـق مدیح و ثـنا
خــجــسـتــه بــادت فـرخـنـده و مـبــارک بــادنـواز و خـلـعـت و تـشـریف شـاه کـام روا
بـقـات بـادا چـندان کـه کـام و نهمت تـوسـتمــبــاد هـرگــز مـلــک تــو را زوال و فــنـا
مـسـاعـد تــو بــه هـر جـایـگـاه بــخـت جـوانمـنـابــع تــو بــه هـر شـغـل دولـت بــرنـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.