ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـــا از بـــر مـــن دور شـــد آن لـــعـــبـــت زیــبـــااز هـجـر نـیـم یـک شـب و یـک روز شـکـیـبـا
بس شب که به یک جای نشستیم و همه شبزو لـطــف و لـطـف بــود وز مـن نـالـه و نـیـنـا
ای آن کـه تــو را زهـره و مـه نـیـســت هـمـانـنـدوی آن کـه تـو را حـور و پــری نـامـده هـمـتـا
نـــه چـــون دل مـــن بــــود بـــه زاری دل وامـــقنـه چــون رخ تــو بــود بــه خــوبــی رخ عـذرا
مــن بـــی دل و تــو دلــبـــر و در زاری و خــوبــیتـا حـشـر بــخـوانـنـد بــه خـوبـی سـمـر مـا
وانکـس کـه بـخـواند سـمر ما نه شـگفـت اسـتگـر بــیـش نـخــوانـد ســمـر غــفـره و غـفـرا
خــون رانـدم از انـدیـشــه هـجــران و تــو حــاضـرپـس حـال چـه بـاشـد چـو بـمـانم ز تـو تـنها
بـــگــذشــت مــرا عــمــر بـــه فــردا و بــه امــروزتــا کــی فــکــنــی وعــده امــروز بـــه فــردا
بـــا چـــهــره پـــرچـــیــنــم و بـــا قـــامــت کــوژموان چــهــره شــیــریـن تــو و قــامــت زیــبــا
گـمـره شـود آن کـس کـه هـمـی روی تـو بــیـنـدآن روی نـکــو صــورت مــا نـیـســت هـمــانـا
هـمـرنـگ شــبــه زلــف و هـمـرنـگ بــســد لــبویـن هـر دو بــه دل بــردن عـشـاق مـسـمـا
در دو شـــبـــه تـــو دو گــل ســـرخ شــکــفــتـــهدر بــــــســــــد تــــــو دو رده لؤلؤ لــــــالـــــا
غــوغــای چــنــان روی و چــنـان مــوی بــســوزدمـنمـای چـنان روی و چـنان مـوی بـه غـوغـا
خــورشــیــد بــه مــویـه شــود و روی بــپــوشــدکـان روی چــو خــورشــیـد بــیـارایـی عـمـدا
از مـشــک چــلــیـپــا اســت بــر آن رومـی رویـتدر روم ازیــن روی پـــرســتـــنــد چــلــیــپـــا
بـــر نــقــره خـــام تـــو بـــتـــا خـــامــه خــوبـــیبــنـگــاشــتــه از غــالــیـه دو خــط مــعــمــا
بــر مـشـک زنـم بــوســه و بــر سـیـم نـهـم رویای مشـکـین زلفـین من ای سـیمین سـیما
در چــاه چــو مـعـشـوق زلـیـخـایـم ازیـن عـشـقای خـوبــی تــو خـوبــی مـعـشـوق زلـیـخــا
تـــاریــســت ز دیــبـــا تـــن مــن تـــا نــظــر مــننـاگــاه فــتــاد اســت بــر آن روی چــو دیـبــا
بـــا واقــعــه عــشــقــم و بـــا حـــادثـــه هــجـــردر عـشـوه وســواســم و در قـبــضـه سـودا
طــبــعــم ز تــو پــر کــار و دل از رنــج تــو پــربـــاررازم ز تــو پــیـدا و تــن از ضــعــف نــه پــیـدا
عـاشـق ز تــو شـیـداشــد و بــاشــد کـه بــنـالـدپـیـش مـلـک از جـور تـو این عـاشـق شـیـدا
جـــورت نــکــشـــد بـــنــده آن شـــاه کــه امــروزدر روی زمـیـن نـیـســت چــو او شـاه تــوانـا
خــورشــیـد زمـیـن ســایـه یـزدان فــلــک مــلــکســلـطــان جــهـان داور دیـن خــســرو دنـیـا
مــســعــود جــهــانــگــیــر جــهــانــدار کــه ایــزدداد اســت بـــدو مــلــک مــهــیــا و مــهــنــا
ای شـــاه بـــپـــیــمـــود زمـــیــن را و فـــلـــک راجــاه تــو و قــدر تــو بــه بــالــا و بــه پــهـنـا
نـــه دیــده مـــعـــالـــی تـــو را گـــردون غـــایــتنــه کـــرده ایــادی تـــو را گـــردون احـــصـــا
دانــــا و تــــوانــــایــــی و آبــــاد بــــود مــــلــــکچـــون شــاه تـــوانــا بـــود و خـــســرو دانــا
هـر شــاه کــه او مـلــک تــو و مـلــک تــو بــیـنـداز مــلـــک مــبـــرا شـــود از مــلــک مــعـــرا
تـــا آدم و حـــوا کــه شـــدنــد اصــل تـــنــاســـلهـسـتـی مـلـک و شـاه بـه اجـداد و بـه آبــا
ویــن آدم و حـــوا ســـبـــب اصـــل تـــو بـــودنـــدای اصــل تـــو فــخـــر و شـــرف آدم و حـــوا
هـر گـل کـه تــو را بــشـکـفـد انـدر چــمـن مـلـکخـــاری شـــود انــدر جـــگــر و دیــده اعـــدا
بـــر فــرق عــدوی تــو کــشــد خــنــجــر گــردوندر خــدمــت قــدر تـــو کــمــر بـــنــدد جــوزا
رخــش تــو و تــیـغ تــو بــســی مــعــرکــه دیـدهتـــا داشــتـــه بأســا را بأس تـــو بـــیــاســا
نــه بـــوده گــه حــمــلــه بــی رخــش مــقــصــرنــه کــرده گــه زخــم ســر تــیــغ مــحــابـــا
هـر پــیـل کـه ران تــو بــرانـگـیـخـت بــه حــمـلـهبــا تــازش صـرصـر شـد و بــا گـردش نـکـبــا
وانـــگـــاه کـــه بـــا شـــیــر دژاگـــاه کـــنــی رزمبــا گـردش گـردون شــود و جــوشــش دریـا
بـــاشـــد چـــو دمــان دیــوی انــدر دم پـــیــکـــارگـردد چــو روان حـصـنـی انـدر صـف هـیـجــا
از بـــن بـــکـــنــد کـــوه چـــو زی صـــحـــرا تـــازدگویی که روان کوهی گشته است به صحرا
کــیــن تـــو بـــرآمــد بـــه ثـــریــا و بـــه عـــیــوقلـرزان شــد و پــیـچــان شـد عـیـوق و ثــریـا
مــهــر تــو بـــرافــتــاد بـــه خــارا و بــه ســنــدانگل رسـت و سمن رست ز سندان و ز خـارا
هــر دل کــه نــه از مــهـر تــو چــون نــار بــود پــراز تــرس و هـراس تــو دگـر گـرددش اعــضــا
چــون مــار هــمــه بـــر تـــن او بـــتـــرکــد انــدامچـون نار همه در شکمش خون شود احـشا
بــر مــرکــز غــبــرا هـمـه در حــکــم تــو بــاشــدهر جـاه که بـاقـی اسـت در این مرکـز غـبـرا
بـــر قــبـــه خـــضــرا هــمــه بـــر امــر تـــو گــرددهر سـعد که جـاریسـت بـر این گنبـد خـضـرا
هـــر روز فـــزون گـــرددت از گـــردون مـــلـــکـــیفـالـلـیـل بــمـا یـطـلـب مـن جــدک حـبــلـی
شــاهـا مــی ســوری نــوش ایـرا بــه چــمــن دربــگــرفــت مــی ســوری جــای گــل رعــنــا
هـر بــاغ مـگـر خـلـد بــریـن اسـت کـه هـر شـاخبـــا خــوبـــی حــورا شــد و بـــا زیــور حــورا
از بـــاد بـــرآمــیــخــتــه شــنــگــرف بـــه زنــگــاردر ابـــر درآویــخــتــه بــیــجــاده بــه مــیــنــا
بــرخــاســتــه هـنــگــام ســپــیـده نــفــس گــلچـونـان کـه بــه مـجــمـر نـفـس عـود مـطـرا
گـوئی کـه گـیـا قـابـل جـان شـد کـه چـنـین شـدروی گـل و چــشــم شــکـفـه تــازه و بــیـنـا
ایـن جـمـلـه ز آثــار نـسـیـم اسـت مـگـر هـسـتآثــار نـســیـم ســحــر انـفــاس مــســیـحــا
ای مـلـک تـو کـلـی کـه از آن هـسـت بـه گـیتـیفـخـر و شـرف و دولـت و فـتــح و ظـفـر اجـزا
دارالــکــتــب امــروز بــه بــنــده اســت مــفــوضایـن عـز و شــرف گـشــت مـرا رتــبــت والـا
پــس زود چــو آراســتــه گـنـجــی کــنـمـش مـنگـر تــازه مـثــالـی شــود از مـجــلـس اعــلـا
انـــدیـــشـــه آن دارم و هـــر هـــفـــتــــه ای آرمزی صــدر رفــیــع تــو یــکــی مــدحــت غــرا
اشــعـار مـن آن اســت کـه در صـنـعـت نـظـمـشنـه لـفـظ مـعـار اسـت و نـه مـعـنـیش مـثـنـا
انـشــا کــنــدش روح و مــنـقــح کــنـدش عــقــلگــردون کــنـد امـلــا و زمــانـه کــنـد اصــغــا
تــــا چــــرخ دو تــــا گــــردد بــــر بــــنــــده و آزادایــن چــرخ دو تــا بــاد تــو را بــنــده یــکــتــا
هـر چــیـز کــه خــواهـی هـمــه از دهـر مـیـســرهـر کـام کـه جـویـی هـمـه از بــخـت مـهـیـا
داده هـــمـــه احــــکـــام تــــو را گـــردون گـــردنکـــرده هــمـــه فـــرمـــان تـــو را گـــیــتـــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.