ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نــشــســـتـــه ام ز قــدم تـــا ســـر انــدر آتـــش و آبتـوان نـشـسـتـن سـاکـن چـنین در آتـش و آب
هـمــی نـخــســبــم شــبــهـا و چــون تــوانـد خــفــتکـسـی کـه دارد بــالـیـن و بـسـتـر آتـش و آب
هــمــه بـــکــردم هــر حـــیــلــتـــی کــه دانــســـتـــممــرا نـشــد ز دل و دیـده کــمــتــر آتــش و آب
ز آب عـــــــــارض دارد بــــــــــتـــــــــم ز آتـــــــــش رخنـه بـس شـگـفـت بـود بــر صـنـوبـر آتـش و آب
بــــدیـــع و نـــغـــز بـــرآراســـتـــه اســـت چـــهـــره اوبــه آب و آتــش و عـنـبــر مـعـنـبــر آتــش و آب
چــو آب و آتــش رانـد سـخــن بــه صـلـح و بــه جــنـگچـگـونـه گـنـجـدش انـدر دو شـکـر آتــش و آب
نـــبــــســـت صـــورت مـــا بــــه جــــمـــال صـــورت اونــشــد پــدیـد کــه گــردد مــصــور آتــش و آب
نــــــکــــــرد یــــــاد مــــــن و یــــــادگــــــار داد مــــــراخــیــال آن صــنــم مــاه مــنــظــر آتـــش و آب
بـــرفـــت یــارم و مــن مــانــدم و بـــرفــت و بـــمــانــدز رنـــــج در دل و از درد در بــــــر آتـــــش و آب
بـــســـا شـــبـــا کـــه در او رشـــک بـــرد و رنــگ آوردز گــونــه مــی و از لــون ســاغــر آتـــش و آب
نـشــســتــم و ز دل و چــشــم خــویـش بــنـشــانـدمبــه وصـل آن بــت دلـجــوی دلـبــر آتــش و آب
بــــســــا فــــراوان روزا کـــه از ســــراب و ســــمـــومگـرفـت روی هـمـه دشـت یـکـسـر آتـش و آب
بخواست جست ز من عقل و هوش چو در من جستز چپ و راست چو برق و چو صرصر آتش و آب
در آب و آتــــش رانـــدم هـــمــــی و گــــشــــت مــــرابـه مدح شـاه چـو دیبـای شـشـتـر آتـش و آب
عــــلـــاء دولـــت مـــســــعـــود کـــار و نـــهـــیـــش رامـطـیـع گـشـت بــه صـنـع کـروکـر آتــش و آب
ســپــهــر قــوت شــاهــی کــه ســهــم و صــولــت اوهـمـی فـشـانـد بـر چـرخ و اخـتـر و آتـش و آب
زدوده تــــیـــغــــش بــــاریـــد بــــر نـــواحــــی کـــفـــرچـو تـیـغ حـیـدر بــر حـصـن خـیـبــر آتـش و آب
نــبــســت راهـش هــرگــز بــلــا و فــتــنــه چــنــانــکنــبــســت هــرگــز راه ســکــنــدر آتــش و آب
چــو خــاک مــیــدان گــیــرد ز بــاد حــمــلــه ســخــتبــه زخـم صـاعـقـه انـگـیـز خـنـجـر آتــش و آب
ز بــــاد خــــاک در آمــــیــــخــــتــــه بــــرون نــــگــــردســوار جــنــگــی بــیــنــد بـــرابــر آتــش و آب
ســـبـــک زبــــانـــه زد نـــاگـــه و ســـتـــونـــه کـــنـــدز تــیـغ و نـیـزه ســلـطــان صــفـدر آتــش و آب
بــــه دســــت گــــوهــــربـــــارش در آب و آتــــش رزمکــشــیـده گـوهـرداری بــه گـوهـر آتــش و آب
شـــرار مــوجـــش بـــاشـــد بـــر آســـمــان و زمــیــنکه درد و حـدش گشتـسـت مضمر آتـش و آب
نــــگــــاه کــــرد نـــیـــارنــــد چــــون بــــرانــــگــــیـــزددر آن تــــنــــاور کــــوه تــــکــــاور آتــــش و آب
بـــه حــمــلــه بـــنــدد بـــر شــور و فــتـــنــه راه گــذربــه تــیـغ بــارد بــر درع و مــغــفــر آتــش و آب
چــو مــار افــعــی بــر خــویـشــتــن هـمـی پــیـچــیـدز بــیــم ضــربـــت آن مــار پــیــکــر آتــش و آب
شـــهــا چـــو آیــد دریــای کـــیــنـــه تـــو بـــه جـــوشز هــیـچ روی نــبــیـنــنــد مــعــبــر آتــش و آب
ز نـــوک نـــاوک تــــو گـــر کـــنـــد غـــضـــنـــفـــر یـــادبــخـیـزد از دل و چـشـم غـضـنـفـر آتــش و آب
اگــر بـــه خــشــم نــهــیــب تـــو بـــر جــهــان نــگــردشـود مـسـلـط بــر هـفـت کـشـور آتــش و آب
ز عــنــف و لــطــف خــصــال تـــو خــواســتـــنــد مــددبــلـی دگـر نـه بــمـانـدنـدی ابــتــر آتــش و آب
بــه طــوع خــدمـت شــمـشــیـر و حــربــه تــو کــنـنـداگــر شــونــد ز گــردون مــخـــیــر آتـــش و آب
چـــو تـــو عـــزیــمــت پـــیــکــار و قـــصـــد رزم کــنــیرونــد بـــا تــو بــرابــر دو لــشــکــر آتــش و آب
اگـــــر کـــــژ افـــــتـــــد رهـــــبـــــر ز راه درمـــــانـــــدشـونـد پــیـش ســپــاه تــو رهـبــر آتــش و آب
تـــو را بـــه هـــر جـــا فـــرمـــان بـــرنـــد و مأمـــورنـــداگــر چـــه دارنــد اقــدام مــنــکــر آتـــش و آب
مـــثـــل ز بــــاخـــتـــر و خـــاور ار بــــجـــویـــیـــشـــاندونـد پــســت کـنـان کـوه و کـر در آتــش و آب
وگــر مــخــالــف حــصــنـی کــشــد ز آهـن و ســنــگبــــر او تــــگ آرنــــد از روزن و در آتــــش و آب
اگـر بــه ضـد تــو شـاهـی رســد بــه افـسـر و تــخــتکـنـنـدش زیر و زبـر تـخـت و افـسـر آتـش و آب
وگــر بـــنــام عــدوی تـــو هــیــچ خـــطـــبـــه کــنــنــدز چـپ و راسـت درافـتـد بـه مـنـبـر آتـش و آب
وگــر ز خـــدمــت تـــو ســـرکــشــی بـــتـــابـــد ســـرز هـر سـویـیـش درآیـد چـو چـنـبــر آتـش و آب
تـــبـــارک الـــلـــه ســـلـــطـــان امـــر و نــهــی تـــو راچــگــونـه تــابــع و رامــنـد بــنـگــر آتــش و آب
بـــه چـــیــن و روم گــذر کــرد هــیــبـــت تـــو گــرفــتدمـاغ و دیـده فــغــفــور و قــیـصــر آتــش و آب
بــر آن ســپــه کـه کـشـد دشـمـن تــو حــمـلـه بــرنـدز شــرق بـــاخــتـــر و حـــد خــاور آتـــش و آب
در آب و آتــش چــون بــنــگــریــســت حــشــمــت تــوبـه چـشمش آمد سسـت و محـقر آتـش و آب
ز مــهــر و کــیـن تــو روزی دو نــکــتــه بــســتــیــدنــدز لــفــظ نــظـــم نــکــردنــد بـــاور آتـــش و آب
خــیــال خــشــم تــو نــاگــاه خــویــشــتــن بـــنــمــودفــتــاد لــرزه چــو دیــوانــگــان بـــر آتــش و آب
ز رفـــعـــت کـــلـــه و بأس ســـطـــوت تـــو کـــنـــنـــداگــر بـــرنــد خــصــومــت بـــه داور آتــش و آب
ز اوج قــدر تــو دیــدســت پـــســتــی اخــتـــر و چــرخز حــد تــیـغ تــو بــر دسـت کـیـفـر آتــش و آب
بـــه ســـاق عــزم تـــو و کــعــب حـــزم تـــو نــرســـداگــر بــگــیـرد تــا قــلــب و مـحــور آتــش و آب
نـــســـیـــم خـــلـــق تــــو بــــر آب و آتــــش ار بــــوزدچـو مـشـک و عـنـبـر گـردد مـعـطـر آتـش و آب
شــگــفــت نــیـســت کــه از رای عــدل گــســتــر تــوشـونـد سـاخــتــه چــون دو بــرادر آتــش و آب
تــو کــامـران مـلــکــی و بــه نـام تــو مـلــکــی اســتکه درگهش را بـنده اسـت و چـاکـر آتـش و آب
بـــه عــمــر خـــویــش نــدیــدنــد پـــادشــاه چـــو تـــوز پـــادشــاهــان ایــن دو مــعــمــر آتــش و آب
تـــو آن تـــوانــگــر جـــاهــی کــه عــور و درویــشــنــدبــه پـیـش جـاه تـو ایـن دو تـوانـگـر آتـش و آب
اگــر بـــخـــواهــد عـــدلــت جـــهــان کــنــد صـــافـــیبـه نیم لـحـظـه از این دو سـتـمگـر آتـش و آب
هـمـیـشـه تــا بــه جــهـان هـســت عـالـی و ســافـلبــه امـر مـقـضــی و حــکـم مـقـدر آتــش و آب
بــــه گـــرد گـــوی هـــوا و بـــه گـــرد گـــوی زمـــیـــنمـحــیـط گــشــتــه دو گـوی مـدور آتــش و آب
بـــه حــرق و غــرق تــن و جــان دشــمــنــت بـــادنــدتــو را بــه طـبــع مـطـیـع مـسـخـر آتــش و آب
بــدیـع مــدحــی گــفــتــم بــدان نــهــاد کــه هـســتز لـفـظ و مـعـنی آن نـقـش و دفـتـر آتـش و آب
شــنـیـده ام کـه کـمـالـی قـصـیـده ای گـفـتــه اســتهـمـه بــنـاء ردیـفـش چــنـدیـن در آتــش و آب
بـــه شـــعـــر لـــفـــظ مـــکـــرر نـــگـــرددم لـــیـــکـــنردیــف بـــود و از آن شــد مــکــرر آتـــش و آبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.