ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ثنای او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــبـــرد خــنــجــر خــســرو قــرار از آتـــش و آباگـــر چـــه دارد رنــگ و نــگـــار از آتـــش و آب
چـو آب و آتـش نرمسـت و تـیز نیسـت شـگفـتاز آن کـــه بـــودش پـــروردگــار از آتـــش و آب
گـــرفـــت از آب صـــفـــاور بــــود از آتــــش نـــورچـــو آبــــدار شـــد و تـــابــــدار از آتـــش و آب
کــنــد چــو آتـــش و آب آب و آتــش انــدر زخــماگــر مــخــالــف ســازد حــصــار از آتــش و آب
در آب و آتـــش هــرگـــز نــرفـــت جـــز نـــاکـــامبـــرون نــیــامــد جــز کــامــکــار از آتــش و آب
هــمــی قـــرار نــیــابـــد چـــو آب و آتـــش از آنکـه هـسـت گـوهـر آن بـی قـرار از آتـش و آب
بـه زخـم گرم کند سـرد شـخـص دشـمن از آنکمـرکـبــســت چــو طـبــع بــهـار از آتــش و آب
در آب و آتــش نــیــرنــگ هــا نــمــایــد صــعــبچـو سـاحـران بـه کـف شـهـریـار از آتـش و آب
ســر سـلـاطـیـن مـسـعـود کآفـریـد و سـرشـتشــکــوه هــیــبــت او کــردگــار از آتــش و آب
عـلـاء دولـت و دیـن خـسـروی کـه حــشـمـت اوســتــد بــه قـوت عـدل اقـتــدار از آتــش و آب
بـه پـیـش گـنـجـش مـفـلـس بـود جـهـان غـنـیاگر چـه بـاشـد پـیشـش بـسـیار از آتـش و آب
هـراس و هیبـتـش از بـهر حـبـس فـتـنـه همـیکـنـنـد حـصـنـی سـقـف و جـدار از آتـش و آب
شــــکــــوه او بـــــه امــــارت اگــــر درآرد ســــربــــــودش رای زن و کـــــاردار از آتـــــش و آب
خــیــال جــان بـــدانــدیــش چــون بـــر او گــذردبــه پــیـشــش آرد نــزل و نــزار از آتــش و آب
وگــر شــونـد بــه بــیـداری آب و آتــش مـســتبـــرد مــهــابـــت دادش خــمــار از آتــش و آب
ز گـــرم و ســـرد جـــهـــان رأی او بــــرون آمـــدزدوده ذات چـــــو زر عــــیــــار از آتـــــش و آب
خــــدایـــگـــانـــا در مـــوقـــف مـــظـــالـــم تــــوکــنــد زمــانــه شــعــار و دثــار از آتـــش و آب
صــلـابــت تــو نـگـردد ضــعــیـف از آفـت و شــورســیـاســت تــو نـگــردد فــگــار از آتــش و آب
عــزیــمــت تــو دو رگ دارد از شــتــاب و درنــگچـنانکه داشـت دو رنگ ذوالفقار از آتـش و آب
مـثـال حـزم تـو را دسـت و پـای از آهن و سـنگلــبــاس عــزم تــو را پــود و تــار از آتــش و آب
ز مـهـر و کـیـن تـو ای کـوه کـیـن و مـهـر جـهـانتــوانـگـر آمـد چــون کــوهـســار از آتــش و آب
بــه بــزم و رزم تــو شــایــد کــه زایــد و خــیــزدز خـشـم عـفو تـو سـیل و غـبـار از آتـش و آب
بـه جـان ز خـشـم تـو بــدخـواه زیـنـهـار نـیـافـتکـه یـافـتـسـت بـه جـان زینـهـار از آتـش و آب
چــو رزمـگـه راتــف و سـرشـگ حـمـلـه و خـویکـــنــد چـــو دوزخ و دریــا کـــنــار آتـــش و آب
بـــه مــرغــزار قــضــا از درخـــت بأس و عــمــلدو شـاخ طـرفـه دمـد بـرگ و بـار از آتـش و آب
مـــبـــارزان را بـــیــم و امـــیــد نــنــگ و نــبـــرددو جـامـه پــوشـد نـاچـار و چـار از آتــش و آب
چــو آب و آتــش درهــم جــهــنــد خــوف و رجــاچـــو دود ابـــر بـــرآیـــد ســـوار از آتـــش و آب
تـو حـملـه آری چـو آب و آتـش از چـپ و راسـتبــه ضـرب و طـعـن بــرآری دمـار از آتــش و آب
نـــه آب گـــیـــرد مـــوج نـــه آتــــش آرد جـــوشچــو تــو بـــرون گــذری بـــادوار از آتـــش و آب
خـــلـــیــل آتـــش کـــوبـــی کـــلـــیــم آب نــوردچـــــه بـــــاک داری در کـــــارزار آتـــــش و آب
زمــیـن و کــه را پــیـرار لــشــگــر تــو بــه هـنــدکـشـیـد و بــسـت بـسـاط و ازار از آتـش و آب
نـصـیـب آتــش و آبــش دو ســالـه داد امـســالکــه تــو نـصــیـب نـدادیـش پــار از آتــش و آب
بـه یک غـزات کـه کـردی و هم کـنی صـد سـالگـرفـت بــقـعــه کـفـر اعــتــبــار از آتــش و آب
چـو بـانگ مـوکـب تـو بـر بـسـاط غـزو بـخـاسـتنــداد گــنــج هـمــه گــنــگــبــار از آتــش و آب
هـمــی گــذشــتــنــد انــدر مــصــاف هـایـل تــویـلـان چـون سـپــر جـان سـپــار از آتــش و آب
نــدیــد مـــلـــتـــی ســـودی ز بـــاد پـــیــمــودننـیـافــت نـیـز ره آن خــاکــســار از آتــش و آب
بــمـانـد عـاجـز و حـیـران کـه شـد زمـیـن و هـوابـه چـشمش اندر چون قیر و قار از آتـش و آب
ســپــاه تــو ز پــس و او در آب گــنــگ از پــیـشبه حرق و غرق چنین شد شمار از آتش و آب
بــه پــیـل و مـال تــو امـســال ازو مـشـو راضـیهـلـاک بــر تـن و جـانـش بــبــار از آتــش و آب
فـدای جـان و تــنـش کـرد پــیـل و مـال چـو دیـدچـنـیـن دو دشـمـن کـیـنـه گـذار از آتـش و آب
بــه گــردش انـدر نـاگــاه حــلـقــه کــن لـشــگـرنــگــاهــبــانــان بــر وی گــمــار از آتــش و آب
مـدان گــر آب در آتــش قــرار خــواهـد جــســتبــرهـمـن اسـت و نـجـویـد قـرار از آتــش و آب
طـریـق بــرهـمـنـان دیـده ای کـه چــون بــاشــدزنــان و مــردان خــوش روزگــار از آتـــش و آب
در آب و آتــش جــان و روان دهــنــد بــه طــبـــعبــلــی کــنـنـد هـمـه افــتــخــار از آتــش و آب
چــو شــیـر و مـار بــرو زن ســپــه بــه رویـش آربـه چـنگ شـیر و بـه دنـدان مـار از آتـش و آب
چـو هـمـتـت همـه غـزو اسـت و مـانـعـی نـبـودوگــر چــو مــوج زنــد رهــگــذار از آتـــش و آب
نــه دیــر زود شــود هــمــچــو بـــقــعــه قــنــوجبـــنــای بـــتـــکــده قــنــدهــار از آتـــش و آب
بــر آب و آتــش حــکـم تــو جــایـز و جــاریـسـتســــپــــاه را مــــددکــــاری آر از آتــــش و آب
تــو را چــو آب و چــو آتــش مـطـیـع و مـنـقـادنـدچـو شـد سـپـاهـی دیـگـر بــدار از آتـش و آب
زیـان چــه دارد اگـر وقـت کـار و سـاعـت جــنـگبـــود ســپــاه تــو را دســتــیــار از آتــش و آب
تــو را بـــه مــیــمــنــه و مــیــســره روان گــردددو خـیـل دل شـکـر جـانـشـکـار از آتــش و آب
بــکــش بــه گــرد مــعــادی دیـن ســکــنــدر واربـزرگ حـصـنی سـخـت اسـتـوار از آتـش و آب
کـه دشـمـن تــو چــو بــرگـشــت ره فـرو بــنـددبــرو چــو کـوه یـمـیـن و یـســار از آتــش و آب
چــو آب و آتــش بــاشــد ز لـشــکـر تــو دو فـوجدو صــف طــرازد هــر مــرغــزار از آتـــش و آب
بـــر آن ســپــاه کــه بـــدخــواه دولــت تــو بـــودبــرنـد حــیـلـه حــبــاب و شــرار از آتــش و آب
زدم ز دانـــش رائی و گــــر نـــخــــواهـــی تــــونـکـو بــرآیـدت ایـن شـغـل و کـار از آتـش و آب
ولــیــک تــیــغ تــو هــرگــز بــدیـن رضــا نــدهــدکه داشته است همه ساله عار از آتـش و آب
نـگـنـجــد انـدر طــبــعــش کـه هـیـچ وقــت او رابــه هـیـچ کـار بــود پــیـشــکـار از آتــش و آب
تــو مــعــجــز مــلــکــانـی و هـســت رای تــو رابــه مـلـک مـعـجـزه بــی شـمـار از آتـش و آب
اگــر گـســســتــه شــود مـهـرت از مـدار فــلـکشـود گـسـسـتـه فـلـک را مـدار از آتـش و آب
وگـــر گـــذاری نـــاگـــه بـــر آب و آتـــش تـــیـــغچــه نــالــه هــا شــنــوی زارزار از آتــش و آب
تو چشم روشن و دلشاد زی که در دل و چشمخــلــد عــدوی تــو را خــارخــار از آتـــش و آب
خــدای خــط تــو صــد ســالـه مـلــک داد آن روزکـه جـوش کـرد هـمـه شـابـهـار از آتـش و آب
عــقــار خــواه خــوش لــعــل جــام بــا مــمــزوجکـه سـسـت گـردد طـبــع عـقـار از آتـش و آب
ز مـی گـسـاری مـه پـیکـری کـه گـویی هسـتبــدیــع صــورت آن مــیــگــســار از آتــش و آب
همیشـه تـا بـه جـهان اقتـضـای طـبـع آن اسـتکـه گـرم و ســرد بــرآیـد بــخــار از آتــش و آب
بـسـان کـوره و چـشـمه عـدوت را دل و چـشـممــبــاد خــالــی لــیــل و نــهــار از آتــش و آب
نـتـیجـه ای اسـت ز طـبـع این قـصـیده انـدر ویلــطــیـف مــعــنــی یــابــی هــزار آتــش و آب
چــو آب و آتــش گـیـتــی نـمـانـد ای عــجــبــیبــمــانــد خــواهــد ایـن یـادگــار از آتــش و آبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.