ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـو بــاغ گـشـت خـراب از خـزان نـمـانـدش آبنـمـانـد آب مـرآنـجـای را کـه گـشـت خـراب
چـو شـد رحـایی کـافـور سـوده بـیـخـت فـلـکگـر آب ریـخـت کـجـا داشـت گـردش دولـاب
دو چـشـم روشـن بـگشـاد نرگـس از شـرمشبــه ابــر تــاری بــربــســت آفــتــاب نـقــاب
چــو پــاره پــاره صـدف گـشـت آب جــوی و ازومــیــان جـــوی درون پـــر ز لؤلؤ خـــوشــاب
اگــر بـــبـــرد کــافــور نــســل هــا بــی شــکچنین به کافور آبستن از چه گشت سحاب
اگــر نــه صــانــع را آب حـــوض شـــد مــنــکــرچـرا شـدسـت چـنین سـنگ در میانش آب
نـــبــــات زریـــن گــــردد ز آب چــــون نـــقــــرهزمین حـواصـل پـوشـد ز ابـر چـون سـیمـاب
ز بــرگ و بــرف پــر از زر و ســیــم گــردد بـــاغچــو خــانــه ولــی شــهـریـار نــصــرت یـاب
خــجــســتــه طـالـع مـحــمـود خــســرو ایـرانکـه طـالعـش را خـورشـید زیبـد اسـطـرلاب
خــدایـگــان جــهـان ســیـف دولــت آنــکــه ازوخـدایـگـانـی تـازه شـدسـت و دولـت شـاب
خـــدایــگــانــا آنــی کــه روز رزمــت هــســـتقـضــا بــه زیـر عــنـان و قـدر بــه زیـر رکـاب
مـخـالـفـت زنشـاب تـو آنچـنان جـسـتـه اسـتکــه از کــمــان تـــو در روز کــارزار نــشــاب
بــه شــب نـیـارد خــفــتــن عــدوی تــو مـلـکـاکه جـز حـسام تـو چـیزی نبـیند اندر خـواب
چه آتـش است حسامت که چون فروخته شدبــدو دل و جــگـر دشــمـنـان کـنـنـد کـبــاب
در آن زمـان کــه بــه هـیـجــا ســپــیـدرویـان رامـبـارزان و دلـیـران بـه خـون کـنـنـد خـطـاب
ز خـون نـمـایـد روی زمـین چـو چـشـم هـمـایز گـــرد گـــردد روی هــوا چـــو پـــر غـــراب
چـو بـاد و خـاک نـجـویی مـرگ شـتـاب و درنگچـو رمح و سـیف ندانی مگر طعان و ضـراب
رخ عـــدوت زرانـــدود گـــشـــت از پـــی آبـــکمرکـب اسـت حـسـامت ز آتـش و سـیماب
اگــر کــبـــوتـــر گــردد مــخـــالــفـــت مــلــکــاز دام تــو نـجـهـد چـون کـبــوتــر از مـضـراب
چــو تــیـر و تــیـغ تــو در مـغـز و دیـده دشـمـننجـسـت هیچ درخـش و نرفت هیچ شهاب
چـو کـوه و بـادی لیکـن چـو کوه و بـادتـر اسـتبـه گاه حـلم درنگ و بـه گاه حـمله شـتـاب
چــو از طــبــایـع آتــش بــرآمــدی بــه جــهــانمـلـوک در وی مـانـده چـو بــاد و آب و تـراب
بـــلـــنـــد گـــرودن زیــبـــدت درگـــه عـــالـــیکه زهره حـاجـب بـاشدش مشـتـری بـواب
سـخـا و عدل تـو اندر جـهان بـه روز و بـه شبچـنان رود که بـه روز آفتـاب و شـب مهتـاب
تو قطب عدلی و محراب ملک راست به تستبـه قطب راست شود بی خلاف هر محراب
نـه هـیـچ گــردون بــا هـمـت تــو ســایـد ســرنـه هـیـچ آتـش بــا هـیـبــت تـو گـیـرد تــاب
ز عــدل تــو بــکــنــد رنــگ نــاخــنــان هــژبـــرز امـن تـو بــکـنـد کـبـک دیـده هـای عـقـاب
بـسـنـده نـیـسـت بـه بـزم تـو گـر فـلـک سـازدز بـــرگ هـــا دیـــنـــار و ز ابـــرهـــا اثـــواب
جـهـان دو قـسـمـت بــایـد ز بــهـر جــود تــو رایـکــی هـمــه وزان و یـکــی هـمــه ضــراب
خــدایــگــانــا آنــی کــه از تــو و بـــه تــو شــدزدوده روی حـقیقت گشـاده چـشـم صـواب
خـجـسـتـه بـادت تـشـریف و خـلعـت سـلطـانفــزونــت بـــادا هــر روز خــلــعــت ایــجــاب
بــســان چــرخ ســرافــراز و بــر زمـانـه بــگــردچــو آفــتــاب بــرافــروز و بــر زمـانـه بــتــابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.