ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح سلطان محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـیـسـت آن کـاتـشـش زدوده چـو آبچــو گـهـر روشـن و چــو لؤلؤ نـاب
نـیسـت سـیمـاب و آب و هـسـت دروصــفــوت آب و گــونـه ســیـمــاب
نـه ســطـرلـاب و خــوبــی و زشـتــیبــنـمـایـد تــو را چــو اســطــرلـاب
نـه زمـانـه سـت و چـون زمـانه همـیشـیب پـیدا کـند همـی ز شـبـاب
نـیـســت مــحــراب و بــامـداد کــنـنـدسوی او روی چـون سوی محراب
نـیـســت نـقــاش و شــبــه بــنـگــاردصـورت هـر چـه بـیـنـد از هـر بـاب
همـچـو مـشـاطـگـان کـنـد بـر چـشـمجــلــوه روی خــوب و زلــف بـــتــا
صـافـی آبــســت و تــیـره رنـگ شــودگـــر بـــدو هـــیــچ راه یـــابـــد آب
مـاه شـکـل و چــو تــافـت مـهـر بــر اوآیـد از نــور عــکــس او مــهــتــاب
چـــون هــوا روشــن و بـــه انــدک دمپــر شـود روی او ز تـیـره سـحـاب
روشـن و راسـت گـو گـویـی نـیـسـتجــز دل و خــاطــر اولـوالــالــبــاب
هـــمـــچـــو رای مـــلـــک پـــدیـــد آردکـژی از راسـتــی خــطـا ز صـواب
نـام او بــاژگــونـه آن لـفــظــی اســتکـه بـگـوینـد چـون خـورنـد شـراب
شـاه مـحــمـود ســیـف دولـت و دیـنکـه نبـیند چـو او زمـانه بـه خـواب
آنــکـــه انــدر جـــهــان نــمـــانــد دیــوگر شود خشم او بـه جای شهاب
خــســروان پــیـش او کــمــر بــنــدنـدهمچـو در پـیش خسروان حـجـاب
چـون زمـین و فـلـک بـه بـزم و بـه رزمنـشـنـاسـد مـگـر درنگ و شـتـاب
نیست معجب به جود خویش و جهانمـی نـمـایـد بــه جـود او اعـجــاب
ای شهنشاه خـسروی که شده ستزیـــر امـــر تــــو گـــردش دولـــاب
نـه عـجــب گـر ز بــنـده مـحــجــوبــیســازد از ابـــر آفــتـــاب حــجـــاب
هــمــه اعـــدای مــن زمــن گــیــرنــدآنـچـه سـازنـد بــا مـن از هـر بـاب
از عـــقـــاب اســـت پــــر آن تـــیـــریکـه بــدو مـی بـیـفـکـنـنـد عـقـاب
دسـتـهایم بـه رشتـه ای بـسـتـسـتکش ندادست جز دو دستـم تـاب
در ســکــون بــرتــرم ز کــوه کــه مــندر جـــواب عـــدو نــگــیــرم تـــاب
هـر چــه گــویـنـد مـر مـرا بــی شــکزو نـیـابــنـد خـوب و زشـت جـواب
هـــســــت بــــنـــده نــــبــــیـــره آدمدر هـمـه چـیـز اثــر کـنـد انـسـاب
گــفــتــه بــدســگــال چــون ابــلـیـسدور کـردم از آن چـو خـلـد جــنـاب
شــهــریــارا مــبـــیــن تـــو دوری مــنمـدح من بـین چـو لـولؤ خـوشـاب
در صــــافـــی نـــزاد هـــیـــچ صــــدفزر ســـاده نـــزاد هـــیـــچ تــــراب
تــا مـن از خــدمـت تــو گـشــتــم دورکم شـد از محـتـسـب مرا ایجـاب
هـمـچـو حـرفـی شـدم نـحـیـف و بـلـاگـرد من همچـو گرد حـرف اعـراب
مــی فــرو بـــاردم چــو بـــاران اشــکمـی بـرآیـد دمـم بـسـان سـحـاب
نــیــســتــم چــون ذبــاب شــوخ چــرادلـم از ضـعـف شـد چـو پـر ذبــاب
چـــون غـــرابـــم ز دور بـــیــنــی از آنتـیـره شـد روز مـن چـو پــر غـراب
کــافـــری نــعـــمــتـــت نــبـــوده مــرادوزخ خـشـمت از چـه کـرد عـذاب
بــر بــد و نـیـک از تــو در هـمـه ســالخـلـق عـالـم مـعـاقـبـنـد و مـثـاب
آنـکـه بــی خـدمـتــی ثــواب دهـیـشدیـد بــایـدش بــی گـنـاه عــقــاب
مــن از آن بـــنــدگــانــم ای خـــســروکـه نـبــنـدنـد طــمـع در اســبــاب
زیـســت دانــنــد بــاســتــام و کــمــررفــت دانـنــد بــا عــصــا و جــراب
گــر کــمــانــم کــنــد فــلــک نــجــهـدسـخـنم جـز بـه راسـتـی نـشـاب
در شـــوم گـــر مـــرا بـــفـــرمـــایـــیدر دهــان هــژبـــر تـــیــز انـــیــاب
بـــــنــــهــــم از بـــــرای نــــام تــــو رادیــدگـــان زیــر ســـکـــه ضـــراب
خــســروا بـــر رهــیــت تــیــز مــشــوسـیـفـی انـدر بـریـدنـم مـشـتـاب
ایـن نــهــال نــشــانــده را مــشــکــنمـکـن آبــاد کــرد خــویـش خــراب
تـا بــپــوشـد زمـیـن ز سـبــزه لـبــاستــا بـــبــنــدد هــوا ز ابـــر نــقــاب
عـزی و هـمـچــو عـز مـحــبــب بــاشسیفی و همچو سیف نصرت یاب
بــر تــو فــرخــنــده بـــاد مــاه صــیــامخـــلــد بـــادت ز کــردگــار ثـــوابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.