ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
قــــوت روح خــــون انـــگـــور اســــتتـن پـر از فـتـنه گشـت و معـذور اسـت
آن نـبـیـد انـدر آن قـدح کـه بــه وصـفجــان در جــســم و نــار در نــور اســت
هـمـچــو زنـبــور شـد زبــان گـز و بــازدر گـــوارش لـــعـــاب زنـــبــــور اســـت
بـــاده گــر جـــان حــور شــد شــایــدزآن کـــه انـــگـــور دیــده حـــور اســـت
گـلـبــن و بــاغ پــیـش ازیـن گـفــتــیتــاج کـسـری و تــخــت فـغـفـور اسـت
بــوســتــان هــا ز بــرگ هــا اکــنــونبــر طــبــق هــای زر طــیــفــور اســت
بــه دل بـــانــگ قــمــری و بـــلــبـــلنـغـمـه چــنـگ و لـحــن طـنـبــور اسـت
کــرد بـــدرود بـــاغ بـــلــبـــل از آنــکمــر چــمــن را ز بـــرف نــاطــور اســت
زنـده شـد لـهو و شـادی از پـی آنـکنــعــره رعــد و نــفــخـــه صــور اســـت
بـــــر در و بـــــام بـــــرف پــــنــــداریبــیـخــتــه گـچ و کـشـتــه آکـور اســت
بــاغ چـون جـزع و راغ چـون شـبــه رادل و جان غمگن است و مسرور است
فــرقــت آب حــوض و وصــلــت بـــرفایـن و آن را چــو شـیـون و سـور اسـت
چــشــم چــشــمـه چــرا نـگــیـرد آبکـه هـمـه روی دشــت کــافــور اســت
پــنــجــه ســرو و شــاخ گــل گــویـیدســت مـفـلـوج و پــای مـقـرور اســت
بــــرگ نـــارنـــج و شـــاخ پـــنـــداریپــر طـوطـی و ســاق عـصــفـور اســت
از چـه سـخـت آبـلـه زده سـت چـنـارکه بـه خـلقت نه سخـت محـرور اسـت
رنـــگ زردی تــــرنـــج پــــیـــدا کــــردکـــز پـــی زاد و بـــود رنــجـــور اســـت
گـر نـدیـده ســت جــام مـی نـرگـسچـون گهی مسـت و گاه مخـمور است
همـه شـب خـوش چـرا همـی خـندداگـــر از نـــور مـــاه مـــهــجـــور اســـت
چـهـره سـیب سـرخ گـونـه چـراسـتروی زوار خـــواجـــه مــنــصـــور اســـت
آنکه خلقش بـه حسن مشتهر استوآنـکـه ذاتـش بـه لـطـف مـذکـور اسـت
مـهـر و چــرخ اسـت روشـن و عـالـیچـه شـگـفـت ار بـزرگ و منظـور اسـت
گـر چـه از خـلـق در هـنـر فـرد اسـتور هــنــرور مــیــان جـــمــهــور اســـت
هـــمـــه اخــــبــــار در بــــزرگــــی اوبـــبـــر عـــقـــل نــص و مأثـــور اســـت
هـر چـه هـسـت از رضـای او بــیـروندر دیــانــت حــرام و مــحــظــور اســت
درگهش کعبـه شـد که طـاعت خـلقچـون بــه سـنـت کـنـنـد مـبــرور اسـت
مـجــلـس او بــهـشــت شــد کـه دروگــنــه بــنــدگــانــش مــغــفــور اســت
جـز ازو سـروری هـمـه عـجـب اسـتجــز بــرو خــواجــگـی هـمـه زور اسـت
عـقـل را هـر چــه در مـنـظـوم اســتزیــر پـــای ثـــنــاش مـــنــثـــور اســـت
بــار جــودش نــشــســت بــر دیـنــارزان رخـش زرد و پـشت مکسـور اسـت
هــنــرش را ز رای تـــربـــیــت اســتدولـتــش زان بــه طـبــع مـامـور اســت
هـر کــه مــنـصــور نـاصــرش بــاشــددر جـهان ناصـر اسـت و مـنصـور اسـت
کــلــک او شــد کــلــیـد غــیــب کــزورازهـای فــلــک نــه مــســتــور اســت
کــان زر اســت و مــی فــشــانــد درگـاه گـنـج اسـت و گـاه گـنـجــور اسـت
تــنـدرسـت اسـت و زار و نـالـانـسـتسـاحـر اسـت و بـزرگ مسـحـور اسـت
نـیـســت آرامــشــی کــه در عــالــمبــر تـک و تــارکـش نـه مـقـصـور اسـت
بــنـده کـردش بــه طـبــع از پـی آنـکشــیـفــتــه بــرنـگــار مـنـشــور اســت
وصــف او را چــو وهـم و خــاطــر مـنبــی عــدد پــیــشــکــار مــزدور اســت
گــر چــه گــفــتــار مــن بــلــنـد آمــداو بــدان نـزد خــلـق مـشــکــور اســت
زانــکــه فــکــر مــن از مــدیــحـــت اونـهـر جــاری و بــحــر مـسـجــور اسـت
در قــفــس مــانــده ام ز مــدحــت اوطـــبـــع مـــن بـــا نــوای زر زور اســـت
در ثـــنـــاهــا بـــه تـــف انـــدیــشـــهبـــحــر انــدر ضــمــیــر بـــاحــور اســت
ای بــزرگـی کـه بــر ســپــهـر شـرفرای تـــو آفـــتـــاب مــشـــهــور اســـت
چون چنین است پس چرا همه سالروز مـن چــون شــبــان دیـجــور اســت
از تــجــلـی چــرا نـصـیـبــم نـیـســتکـه هـمـه عـمـر جـای مـن طـور اسـت
دل مــن کــوره ای اســت پـــر آتــشکـــه تـــنــم در غـــم تـــه گــور اســـت
سـر همی گرددم ز اشـک دو چـشمهــمـــه تـــن در مــیــان در دور اســـت
تــارکـم زیـر زخــم خــایـسـک اســتجــگــرم پــیـش حــد ســاطــور اســت
روز اقــبــال مــن نـه مـنـصــوفــســتعــدد بــخــت مـن نـه مــجــذور اســت
صــایـم الــدهــرم از ضــرورت و کــسبــر چـنـیـن طـاعـتـی نـه مأجـور اسـت
بــس قــلـق نـیـســتــم یـقـیـن دانـمرزق مـقـسـوم و بــخـت مـقـدور اسـت
از زمـــانـــه نـــکــــرده ام گــــلـــه ایتــا بــدانـسـتــه ام کـه مـجـبــور اسـت
مـــر مـــرا گــــاه گـــاه رنـــج کــــنـــدهـــمـــه ام یـــوبـــه لـــهـــاوور اســـت
دانـد ایـزد کـه سـخـت نـزدیـک اسـتدل بــه تــو گــر تــنــم ز تــو دور اســت
تــا هــمــی بــر زمــیـن و بــر گــردونربــع مـسـکـون و بـیـت مـعـمـور اسـت
نـیکـخـواهت ز بـخـت مـحـتـرم اسـتبــد ســگـالـت ز چــرخ مـقــهـور اســت
ایـن بــر آن وزن و قــافــیـت گــفــتــمروزگـــار عــــصــــیـــر انـــگـــور اســــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.