ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چه خوش عیش و چه خرم روزگار استکـه دولت عـالی و دین اسـتـوار اسـت
سـخـا را نـو شـکـفـتـه بـوسـتـان اسـتامــل را نــو دمــیــده مــرغــزار اســت
هــــنــــر در مــــد و دانــــش در زیـــادتطرب شادان عشرت خـوشگوار اسـت
فــراوان شــکـرهـا زیـبــد کـه بــر خــلـقفــراوان فــضــل هـای کــردگـار اســت
ســـریــر دولــت و دیــهــیــم شـــاهــیعـلـایی رنگ و مسـعـودی نگـار اسـت
جــلـالـت را فـزون تــر زیـن چـه روزسـتسـعادت را روان تـر زین چـه کار اسـت
کـه شـه مـسـعـود ابــراهـیـم مـسـعـودبــه گـیـتــی پــادشـاه کـامـگـار اسـت
جــهــانــداری کــه بــر درگــاه جــاهــشجــهــان انــدر پــنــاه زیــنــهــار اســت
فــلـک بــا رتــبــتــش یـک تــیـر پــرتــابزمـین بـا هـمـتـش یک مـیل وار اسـت
بــلــا بــا حــزم او عــاجــز پــیـاده ســتقـضــا بــا عــزم او قــادر ســوار اســت
ز هـولـش صـحــن هـای شـرزه شـیـرانبـه سسـتـی پـنجـه شاخ چـنار اسـت
زمـــانــه شـــهــریــارا کـــس نـــگـــویــدکـه جـز تــو در زمـانـه شـهـریـار اسـت
ز تــخــتــت مـمــلــکــت را شــادمــانـیز تــاجـت خـسـروی را افـتــخـار اسـت
زبـــان مــلــک را عــدلــت عــیــارســـتیـمـیـن گـنـج را جــودت یـســار اسـت
شـب انـدر چــشـم فـرمـان تــو روزسـتگـل انـدر دسـت انـکـار تــو خـار اسـت
فـــروغ دولــتـــت تـــابـــنــده نــورســـتشـکـوه هـیـبـتـت سـوزنـده نـار اسـت
نــعـــیــم دولــت تـــو بـــی زوال اســـتشـراب نـعـمـت تــو بــی خـمـار اسـت
مـحــاســب را بــه یـک روزه عــطــاهـاتچـو خـواهد کرد یک ساله شمار است
مـــنـــجـــم را ز بــــهـــر ابــــتـــداهـــاتچـو بـنـدیشـد همـه روز اخـتـیار اسـت
بـه هیجـا دشـمـنت گـر شـیر زور اسـتعـلـاجــش زخــم گـرز گـاوســار اسـت
بـه تـنـدی گـر حـصـارش هـسـت خـیـبـربـه تـیـزی خـنـجـر تـو ذوالـفـقـار اسـت
وگـرچــه هـســت فـرعـونـی طــبــیـعـتچـه شد رمح تـو ثـعبـانی شکار اسـت
وگـر هـسـت او بــه خـلـقـت عـاد پـیـکـرچـو آید رخـش تـو صـرصـر دمـار اسـت
فـری کـین تـوز گـوهر نـقـش تـیغ اسـتکه نصرت را بـه کوشش حقگزار است
بـلـا در بــاد آن خـاکـی سـرشـت اسـتاجــــل در آتـــــش آن آبـــــدار اســــت
خــرد هــر چــیــز را از وی صــفــت کــردبــه گـرد حــد او گـشــتــن نـیـارســت
وزان شـــبـــدیــز تـــنــدر شــیــهــه تـــوزمـانـه پـر صـدا چـون کـوهسـار اسـت
بــراقــی بــرق جــه کــز کــام زخــمـشگــنـه کــاران دیـن را اعــتــبــار اســت
ســریـن و ســیـنـه او ســخــت فــربــیمــیــان و گــردن او بـــس نــزار اســت
چـون نـقـش قـنـدهـار از حـسـن لـیـکـنبــلـای حـسـن نـقـش قـنـدهـار اسـت
دز روئیـن زبــانـگـش پــر شـکـاف اســتره سـنگین ز سـمش پـر شـرار اسـت
شـتـابـش عـادتـی زاده طـبـیعـی اسـتدرنـگـش بــازجـویـی مـسـتـعـار اسـت
ز چـرخ ار همـرکـاب افـتـدش ننگ اسـتز بـاد ار همـعـنـان گـرددش عـار اسـت
هــژبــری زشــت رویــی وقــت پــیــکــارهـمـای خــوب فــالــی روز بــار اســت
بــــه پــــای دولــــت آوردت ســــپــــردهسری کش تن تـرانه جان سپـار است
چـو کـافـر حـمـلـه گـان خـون هیونـسـتچو منکر جـثـه گان جنگی حصار است
روان کـوهـی اسـت وز جـنـبــان شـخ اومــعــلــق اژدهــا در ژرف غــار اســـت
دلــــش بــــر حــــرص اغــــراء عــــداوتسـرش در عشـق شور و کارزار اسـت
مــــــیــــــان آبـــــــکــــــش فـــــــواره اوبـه جوشیدن چو چشمه پربـخار است
بـــه زخـــم آن عـــمـــود خـــرط کـــارشعـجـب حـصـن افـکن خـارا گذار اسـت
شــــهـــا امـــروز روز دولـــت تــــســــتبـر اینـسـان بـاد تـا لـیل و نـهـار اسـت
مـــراد دیــن و دنـــیــای تـــو زیــن غـــزوبــرآیـد ویـن دلــیـلـی آشــکــار اســت
کـه ایـن هـفـت اخـتـر تـابـان مـطـیـعـنـدکـلـاهـی را کـه تــرک او چــهـار اسـت
بــه پــیــروزی بـــرو بـــا طــالــع ســعــدکـه نصـرت خـنجـرت را دسـتـیار اسـت
هـمـه ابــرسـت هـر چــت ره نـوردسـتهمه نورسـت هر چـت رهگـذار اسـت
زمـیـن از مـنـزلـت زریـن بــســاط اســتهوا از لشـکـرت مشـگین غـبـار اسـت
بــه خـارسـتــانـت انـدر گـلـسـتـانـسـتبـه ریـگـسـتـانـت انـدر جـویـبـار اسـت
ره انـــجــــام و دل انـــدر خــــرمـــی دارکـــه روز خـــرمــی ایــن دیــار اســـت
تــو را هـنـدوســتــان مـوروث گـاهـسـتکه از خـلقـت زمسـتـانش بـهار اسـت
بـزن بـیخـی کـه آن را کـفـر شـاخـسـتبـبـر شاخـی که آن را شرک بـار است
قــیــاس لــشــکــرت نــتــوان گــرفــتــنکـه یک مـرد تـو در مـردی هـزار اسـت
بـــنــامـــیــزد تـــو ایــنــجـــا تـــرک داریکه با چرخش چخیدن سهل کار است
بـــه پـــیــکـــارش تـــف آتـــش دمــنــدهز پــیــکــارش دل آهــن فــگــار اســت
تـــو را مــالــیــدن شـــیــران بـــیــشـــهبــدان شــیـران یـغـمـا و تــتــار اســت
ز تـــاب تـــیــغ و بـــانــگ کـــوس امــروزجهان بـر بـت پـرستان تنگ و تار است
درخــش بــرق ایـن در سـومـنـات اسـتخــروش رعــد آن در گـنـگــبــار اســت
بـدین آوازه هـر جـایی کـه شـاهـیـسـتبـه غـایت ناشـکیب و بـی قـرار اسـت
ز فـکـرت نـوش این هم طـعـم زهـرسـتز حــیـرت روز آن هـم رنـگ قـار اســت
دم انـدر حـلـق او چـون تــفـتــه شـعـلـهمـژه بـر پـلـک او چـون تـیـز خـار اسـت
هـمـه بــگــذاشــتــه گـنـجــی گـرفــتــهتــو گـویـی عــابــد پــرهـیـزگـار اســت
گــهــی در خــاک چـــون آهــن خــزیــدهگهی در سـنگ چـون آتـش قرار اسـت
بـگـیـریش از هـمـه در کـام شـیـر اسـتبـر آریـش ار چـه در سـوراخ مـار اسـت
بـــــپــــالــــایــــی بــــه پــــولــــاد زدودهزمـیـنـی کــان ز دیـوان یـادگــار اســت
بــتـازی گـر ز شـیـران صـد مـصـافـسـتبـیـاری گـر ز پـیـلـان صـد قـطـار اسـت
فـتــوحــت را کـه خــواهـد بــود امـسـالنـمـوده فـتــح دســت شـهـریـار اسـت
هـمـی تـا مـرکـز طـبـعـی سـکـونـسـتهـمـی تــا گــنـبــد والـی مـدار اســت
کــهـیـنــه کــار ســازت آســمــانــســتکــمــیــنــه کـــار دارت روزگــار اســـت
مـــرادت را ز مـــلـــک دهــر هــر چـــیــزکـه تـو خـواهی نـهاده در کـنـار اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.