ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش سلطان محمود و اقتفای استاد لبیبی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـه نظم و نثـر کسی را گر افتـخـار سزاستمـرا سـزاسـت کـه امـروز نظـم و نـثـر مـراسـت
بـه هـیچ وقـت مـرا نـظـم و نـثـر کـم نـشـودکه نظـم و نثـرم در اسـت و طـبـع من دریاسـت
بــه لـطـف آب روانـســت طـبــع مـن لـیـکـنبـه گاه کثـرت و قوت چـو آتـشـسـت و هواسـت
اگـر چـه همـچـو گـیا نـزد هر کـسـی خـوارموگرچه همچو صدف غرق گشته تن بی کاست
عـجـب مـدار ز مـن نظـم و نثـر خـوب و بـدیعنه لؤلؤ از صـدف اسـت و نه انگـبـین ز گـیاسـت
بـه نزد خـصـمـان گـر فـضـل من نهان بـاشـدزیــان نــدارد نــزدیــک عــاقــلــان پـــیــداســـت
شـگـفـت نیسـت اگـر شـعـر من نمی دانندکه طبـع ایشان پـسـتـست و شعر من والاست
بـه چـشـم جـد و حـقـیقـت مـرا نمـی بـینندکه نزد عـقـل مرا رتـبـت و شـرف بـه کـجـاسـت
اگر چو چشمه خورشید روشن است و بلندچـگـونـه بـینـد آن کـش دو چـشـم نـابـینـاسـت
بــه هـیـچ نـوع گــنــاهـی دگــر نـمــی دارممـرا جـز اینکـه ازین شـهر مـولـد و مـنـشـاسـت
اگــر بــرایـشــان ســحــر حــلـال بــرخــوانـمجــز ایـن نـگـویـنـد آخـر کـه کـودک و بــرنـاسـت
ز کـودکـی و ز پــیـری چــه فـخــر و عـار آیـدچـنـیـن نـگـویـد آن کـس کـه عـاقـل و دانـاسـت
هزار پـیر شناسـم که مشـرک و گبـر اسـتهــزار کـــودک دانــم کـــه زاهــدالــزهــدســـت
اگــر رئیــس نــیــم یــا عـــمــیــد زاده نــیــمسـتـوده نـسـبــت و اصـلـم ز دوده فـضـلـاسـت
اگــر بــه زهــد بــنــازد کــســی روا بــاشــدور افـتـخـار کـنـد فـاضـلـی بـه فـضـل سـزاسـت
بــه اصـل تــنـهـا کـس را مـفـاخــرت نـرسـدکـه نـسـبـت هـمـه از آدم اسـت و از حـواسـت
مرا بـه نیسـتـی ای سـیدی چـه طعنه زنیچـو هسـت دانشم ار زر و سیم نیست رواست
خـطـاسـت گـویی در نیسـتـی سـخـا کـردنملامت تـو چـه سودم کند چـو طبـع سخـاسـت
بـه جـود و بـخـل کم و بـیش کی شود روزیخـطـا گـرفـتـن بـر مـن بـدین طـریق خـطـاسـت
اگـر بـه نـیک و بـد مـن مـیـان بـبـنـدد خـلـقجـز آن نبـاشـد بـر مـن کـه از خـدای قـضـاسـت
ز بـس بـلا کـه بـدیدم چـنان شـدم بـه مثـلکـه گـر سـعـادت بـینم گـمان بـرم کـه بـلاسـت
تـو حـال و قصه من خوان که حال و قصه منبـسـی شـگـفـت تـر از حـال وامق و عـذراسـت
اگـر چــه بــر ســرم آتــش بــبــارد از گـردونز حــال خــود نـشــوم و اعــتــقـاد دارم راســت
گهر بـر آن کس پـاشم که در خور گهر استثــنـا مـر او را گــویـم کــه در ســزای ثــنـاســت
امـیـر غـازی مـحــمـود سـیـف دولـت و دیـنکـه پـادشـاه بــزرگ اسـت و مـفـخـر دنـیـاسـت
خـجـسـتـه نـامـش بـر شـعـرهـای نـادر مـنچـو مهر بـر درم اسـت و چـو نقش بـر دیبـاست
بـدین قـصـیـده کـه گـفـتـم مـن اقـتـدا کـردمبــه اوسـتـاد لـبــیـبـی کـه سـیـدالـشـعـراسـت
بـر آن طـریق بـنا کردم این قصـیده که گفـتسـخـن که نظـم دهند آن درسـت بـایدور اسـت
قـصـیده خـرد ولیکـن بـه قـدر و فـضـل بـزرگبـه لـفـظ موجـز و مـعـنیش بـاز مـسـتـوفـااسـت
هـر آنـکـه دانـد دانـد یـقـیـن کـه هـر بـیـتـیازیـن قــصــیــده مــن یـک قــصــیـده غــراســت
چـنین قصیده ز مسـعود سعد سلمان خـواهچـنین قـصـاید مسـعـود سـعـد سـلمان راسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.