ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ثقه الملک طاهربن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
طـاهر ثـقـت الـملـک سـپـهر اسـت و جـهانسـتنه راسـت نگـفـتـم کـه نه اینـسـت و نه آنسـت
نی نی نه سپهر است که خورشید سپهر استنـی نـی نـه جـهانـسـت کـه اقـبـال جـهانـسـت
آن چــرخ مـحــلـسـت کـه بــا حــلـم زمـیـنـسـتوان پـیـر ضـمـیـرسـت کـه بـا بـخـت جـوانـسـت
هــر بـــاره کــه زیــن کــرده شـــود هــمــت او راانــدر مــیــدان زیــر دو کـــف زیــر دو رانــســـت
ای آنــکــه ســـوی دولــت تـــو قــاصـــد نــصــرتپیوسته یگانه است و دوگانست و سه گانست
شـد مـنـفـعـت عـالـم دســت تــو کـه آن دســتکـانسـت و نه کـانسـت که بـخـشـنده کانسـت
شــد مــصــلــحــت دنـیـا مــهـر تــو کــه آن مـهـرجــانـسـت و نـه جـانـسـت فـزایـنـده جـانـسـت
سـهم تـو عـجـب نیسـت اگر صـاعـقه تـیر اسـتزیـرا کــه کــف هـیـبــت تــو بــرق کــمـانـســت
آن کـس کـه چـو گـل نـیـسـت بــه دیـدار تـو تـازهدر دیـده ش چــون دیـده نـرگــس یـرقــانـســت
وانـکـس کـه نـه چــون مـورد وفــادار تــو بــاشــدمــانــنــد دل لــالــه دلــش در خــفــقــانــســت
نـه بـار جـهـان بـر تـن تـو هـیچ نـشـسـتـه اسـتنــه راز ســپــهـر از دل تــو هـیـچ نــهــانــســت
امـــیــد جـــهـــان زنـــده و دلـــشـــاد بـــمـــانـــدتـــا دولـــت تـــو در بـــر انـــصـــاف روانـــســـت
عـزمت نه سـبـکسـارسـت ار چـه سـبـکسـت اوحــزمـت نـه گـرانـبــارسـت ار چــنـد گـرانـسـت
بــادیـسـت شـتــاب تــو کـش از کـوه رکـابــسـتکـوهـیـسـت درنـگ تـو کـش از بــاد عـنـانـسـت
طـبــع تــو زمـانـســت و زمـیـنـســت هـمـیـشــهدر نـفــع زمــیـنـســت و بــه تأثــیـر زمــانـســت
بــر چــرخ مـحـیـط اسـت مـگـر عـالـم روحــسـتدارنــده دهـر اســت مــگــر چــرخ کــیـانــســت
از خــاطــر تـــیــز تـــو شــود تـــیــغ هــنــر تـــیــزپـس خـاطر تـو زینسـان تـیغسـت و فسـانسـت
از روی تـو حشمت همه چون نرگس چـشمستدر مـدح تـو دولـت همـه چـون لـالـه دهـانـسـت
در مـدحــت سـودســت و زیـانـســت بــه مـالـتســودت هـمـه سـودت و زیـانـت نـه زیـانـســت
گـوشـسـت همـه چـون صـدف آن را کـه نـیوشـدوانکـس کـه سـراید همه چـون کـلـک زبـانسـت
ای آنـــکـــه ز هـــول تـــو دل و دیــده دشـــمـــنبــر آتــش ســوزنــده و بــر تــیـره دخــانــســت
گــر فــصــل چــهــار آمــد هــر ســال جـــهــان راپـس چـون که همه سـاله مرا فصـل خـزانسـت
ور فـصــل خــزان بــیـنـم دایـم بــه چــه مـعــنـیزنــدان مــن از دیـده مــن لــالــه ســتــانـســت
نــه آفــت و انــدوه مــرا وصـــف قــیــاس اســـتنـه مــحــنـت و تــیـمــار مـرا حــد و کــرانـســت
نــه در دلـــم از رنــج تـــحـــمــل را جـــایــســـتنــه در تــنــم از خــوف رگــم را ضــربـــانــســت
گــر خــوردنــی یـابــم هــر هـفــتــه نــه هــر روزاز دســت مــرا کــاســه و از زانــو خــوانــســت
ور هــیـچ بــه زنــدانــبــان گــویـم کــه چــه داریگـویـد کـه مـخــور هـیـچ کـه مـاه رمـضـانـســت
گــویـمـش کــه بــیـمــارم و رو شــربــت و نـان آرخـــنــده زنــد و گــویــد خـــود کــار در آنــســت
هر چـند کـه محـبـوس اسـت این بـنده مسـکـینبــی نــان نــزیــد چــون بـــنــده حــیــوانــســت
بـدبـخـت کـسـی ام کـه بـه چـنـدان زر و نعـمـتامــروز هــمــه قــصــه مــن قــصــه نــانــســـت
جـــز کـــج نــرود کـــار مــن مــدبـــر مــنــحـــوسکـاین طـالـع مـنـحـوسـم کـجـر و سـرطـانـسـت
بــسـیـار سـخــن گـفـت مـرا بــخــت پــس آنـگـههـر کـرده کـه او کـرد بـدان گـفـتـه هـمـانـسـت
گـر دل بـه طـمـع بــسـتـم شـعـرسـت بـضـاعـتور احـــمــقــی کــردم اصــل از هــمــدانــســت
امــــروز مــــرا صــــورت ادبــــار عــــیــــان شــــدنــزد هـمــگــان صــورت ایـن حــال عــیـانـســت
در بــنــدم و ایــن بــنــد ز پــایــم کــه گــشــایــدتــا چــرخ فـلـک بــنـد مـرا بــسـتــه مـیـانـسـت
از خــلـق چــه نـالـم کـه هـنـر مـایـه رنـج اســتوز بـخـت چـه گـریم کـه جـهان بـر حـدثـانـسـت
در ذات مـــن امـــروز هــمـــی هــیــچ نـــدانــنــدکـه انـواع سـخـن را چـه بـیـان و چـه بــنـاسـت
وز مـن اثـری نـیـسـت جـز ایـن لـفـظ کـه گـویـنـداین شـعـر بـخـوانـیـد کـه این شـعـر فـلـانـسـت
گــیـتــی چــو ضــمـانـی کــنـدم شــاد نـبــاشــمزان روی که این گیتـی بـس سسـت ضمانست
زیـــن بـــیـــش چـــرا گـــردون بــــگـــذاردم ایـــراگـردون رمـه خــود را خــونـخــواره شـبــانـسـت
از جــــمـــلــــه خــــداونـــدا در وهـــم نـــیـــایـــدکـه احـوال مـن بـد روز اینجـا بـه چـه سـانسـت
گــر دولــت تـــو بـــخـــت مــرا دســـت نــگــیــرداز مـحـنـت خـود هـر چـه بــگـویـم هـذیـانـسـت
ور در دل تـــو هــیــچ بـــگـــیــرد ســـخـــن مـــندر کـار خـلـاصـم چـه خـلـاف و چـه گـمـانـسـت
کـانـرا کـه بــه جــان بــیـم کـنـد چـرخ سـتــمـگـرنقـشـی کـه کـنـد کـلـک تـو مـنشـور امـانسـت
شـــایــســـتـــه صـــدر تـــو ثـــنــا آمــد و نــامــدکـان کـس کـه ثـنا گـفـتـت دانسـت و ندانسـت
دانـســت کـه جــز مـعـجــزه گـفـتــنـش نـشـایـدبــســیـار بــکــوشــیـد کــه گـویـد نـتــوانـســت
هــر گــفــتــه و هــر کــرده تـــو دولــت و دیــن رابــر جـاه دلـیـل اسـت و بـر اقـبــال نـشـانـسـت
امـکـان تـو بـا تـمـکـیـن هـمـچـون تـن و جـان بـادتـا جـان و تـن از کـون و مکـینسـت و مکـانسـت
چـون کـوه مـتــیـن بــادی تــا کـوه مـتــیـن اسـتبـــا بــخــت قــریــن بــادی تــا دور قــرانــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.