ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالرشد رشید بن محتاج

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
پـسـر مـحـتـاج ای من شـده محـتـاج بـه تـواز پـی آنکه همه خـلق بـه تـو محـتـاجـسـت
مردمی کن بـرسان خدمت من چون برسیبـه بـزرگی که کفش بـحـر عـطـا امواجـسـت
عـمـده مـمـلـکـت قـاهـره بــورشــد رشــیـدخـاص شاهی که فروزنده تـخـت و تـاجـست
ای جـــوادی کــه بـــه نــزد تـــو ز زوار و ز زربــدره در بــدره و افــواج پــس افــواجــســت
مملکت را ز تو هر لحظه صد استنبـاط استمحـمدت را ز تـو هر روز صد اسـتـخـراجـست
جـاه را صـدر تـو منظـورتـرین پـیشـگه اسـتجـود را بـزم تـو مـشـهورتـرین مـنـهـاجـسـت
رایـهـای تــو در آفــاق مــصــالــح بــدرســتسعدهاییسـت که در انجـم و در ابـر اجـست
هر حـکیمی که بـه نزد تـو بـود معـیوبـسـتهر فصیحی که بـه نزد تـو رسد لجـلاجـست
تــا ســرافــراز بــراقـیـســت ز اقــبــال تــو رااز شـرف روز بــزرگـیـت شـب مـعـراجــســت
زنــدگــان را ســـر نــیــروی چـــو اوداج آمــدظـلـم افـتـد کـه مـگـر مهر تـو در اوداج اسـت
سـائل از جـود تـو اندر طـرف نعمت هاسـتنـعـمـت انـدر کـف تـو از شـغـب تــاراجـسـت
اهــتـــزاز از امــل جـــود تـــو آرد در طـــبـــعآنـکـه انـدر رحـم کـون هـنـوز امـشـاجــسـت
تـا شب جـاه تـو از بـخت تـو روشن روزستروزهـای هـمــه اعــدات شــبــان داجــســت
نصرت ار صیقل شمشیر تـو بـاشد نه عجبکـه ظـفـر زیـن ره انـجـام تــو را سـراجـسـت
شــولـک تــو کـه پــدیـد آیـد پــنـدارد خــلـقکـز شـبـه گـویـی بـر چـارسـتـون عـاجـسـت
گـوهـر مـدح تـو را دسـت هنـر نـظـام اسـتحـلـه شـکـر تــو را طـبــع خـرد نـسـاجـسـت
تـا بـه مـدح تـو گـشـاده دهـنـم طـوطـی وارچـشـم در روی نکـویی کـه مـگـر دراجـسـت
تــا بــیـنـداخـتـیـم تـیـر نـهـاد از بــر خـویـشپـشـتـم از فـرقت خـم داده کمان چـاجـسـت
نیست بس دیر که چون پنبه بداز برف زمینتـا همی گفتـی چـون ابـر خـزان حـلاجـست
نقـشـبـندیسـت کنون ابـر بـهار ای عـجـبـیکـه بـه دیـبـاجـی او روی زمـین دیـبـاجـسـت
می خوشخواره خوشبوی همی خور در بـاغقـمـری و بـلـبـل عـواد خـوش و صـنـاجـسـت
روی ترکان را تا وصف بـه لاله است و به گلزلف خـوبـان را تـا نعـت بـه قیر و سـاجـسـت
مـدت عـمـر تـو صـد سـال دگـر خـواهـد بـودمن همی گویم وین حکم خود از هیلاجست
مــوســم راوی در کــعــبــه اقــبــال تــو بــادکـه ره خـلـق بــدو هـمـچـو ره حـجــاجـسـت
پــســر مــحــتــاج آورد بـــدیــن قــافــیــه امحـمل انصـافـش هم بـر پـسـر محـتـاجـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.