ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وداع محبوب و قصد سفر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گـــه وداع بـــت مـــن مـــرا کـــنـــار گـــرفـــتبــدان کـنـار دلـم ســاعـتــی قـرار گـرفـت
وصــال آن بــت صــورت هـمـی نـبــســت مـرابـدان زمـان کـه مـرا تـنگ در کـنـار گـرفـت
چــو وصـل او را عـقـل مـن اســتــوار نـداشـتدو دسـت من سر زلفینش استـوار گرفت
بــه رویـش انــدر چــنــدان نــگــاه کــردم تــیـزکـه دیـده ام هـمـه دیدار آن نـگـار گـرفـت
در ایـن دل از غـم او آتــشــی فـروخــت فـراقکـه مـغـز من زتـف آن همه شـرار گـرفـت
ز بــس کــه دیــده ش بــاریــده قــطــره بــارانکـنـار مـن هـمـه لـولـوی شـاهوار گـرفـت
ز بـس که گفت که این دم چـو در شـمار نبـودکـه روز هجـر مـرا چـند ره شـمـار گـرفـت
نه دیر بـود کـه بـرخـاسـت آن سـتـوده خـصـالبـه رفـت و نـاقـه جـمـازه را مـهـار گـرفـت
برو نشست و بجست او ز جای خوش چو دیوبـه قـصـد غـزنـین هنـجـار رهگـذار گـرفـت
قــطــار بــود دمــادم گــرفــتــه راه بــه پــیـشکـلـنـگ وار بــه ره بــر دم قــطــار گـرفــت
دریـن مــیـانــه بــغــریـد کــوس شــاهـنــشــهز بـانـگ او هـمـه روی زمـین هوار گـرفـت
نــشــســتــم از بــر آن بــرق ســیـر رعــد آوازبـــســان بـــاد ره وادی و قــفــار گــرفــت
گـهـی چـو مـاهـی انـدر مـیـان جـیـحـون رفـتگهی چـو رنگ همی تـیغ کوهسـار گرفت
گهی چـو شیر همی در میان بـیشه بـخاستگـهی چـو تـنین هنـجـار ژرف غـار گـرفـت
چــو شــب ز روی هـوا در نــوشــت چــادر زردفــلـک زمـیـن را انـدر ســیـه ازار گــرفــت
چــو گـوی زرد ز پــیـروزه گـنـبــدی خــورشـیـدز بـیم چـرخ سـوی مغـرب الـحـذار گـرفـت
ز چـپ و راسـت هـمـی رفـت تــیـروار شـهـابز بـیم او همه پـیش و پـس حـصـار گرفت
ز بــس کـه خــوردم در شـب شـراب پــنـداریز خواب روز دو چشمم همی خمار گرفت
پــدیـد شـد ز فـلـک مـهـر چــون ســبــیـکـه زرکـه هیچ تـجـربـه نـتـوانـد آن عـیار گـرفـت
شــعــاع خــورشــیـد از کـلـه کـبــود بــتــافـتچــو نـور روی نـگـار مـن انـتــشـار گـرفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.