ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حسب حال

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دلـم از نـیسـتـی چـو تـرسـا نـیسـتتــنـم از عــافـیـت هـراســانـیـســت
در دل از تـف سـینه صـاعـقـه ایسـتبــر تــن از آب دیـده طــوفـانـیـســت
گــه دلــم بــاد تــافــتــه گــوئیـســتگـه تـنـم خـم گـرفـتـه چـوگـانیسـت
موی چـون تـاب خورده زوبـینی استمـژه چــون آب داده پــیـکــانـیـســت
هـمـچــو لـالـه ز خــون دل روئیـسـتچـون بـنفـشـه ز زخـم کف رانیسـت
روز در چـشـم من چـو اهرمنی سـتبـنـد بـر پـای مـن چـو ثـعـبـانـیسـت
زیــر زخـــمـــی ز رنـــج زخـــم بـــلـــادیده پـتـکـی و فـرق سـنـدانـیسـت
راســـت مـــانـــنـــد دوزخ و مـــالـــکمــر مـرا خــانـه ای و دربــانـیـســت
گر مرا چشمه ای است هر چشمیلب خـشکم چـرا چـو عطشانیسـت
بــر مـن ایـن خــیـره چــرخ را گــویـیهمـه سـالـه بـه کـینـه دنـدانـیسـت
نـیـســت درمــان درد مــن مــعــلــومهسـت یک دردکـش نه درمانیسـت
نـیـســت پــایـان شــغــل مــن پــیـداهست یک شغل کش نه پایانیست
من نگویم همی کـه این شـر و شـوراز فـلـانـیـسـت یـا ز بــهـمـانـیـسـت
نـیسـت کـس را گـنـه چـو بـخـت مـراطــالــعــی آفــریـده حــرمـانـیـســت
نــیــســـت چـــاره چـــو روزگــار مــراآســمـانـی فــتــاده خــذلـانـیـســت
نــه ازیــن اخــتــرانــم اقــبـــالــســتنـه ازیـن روشـنـانـم احـسـانـیـسـت
تـیز مهری و شوخ بـرجـیسـی اسـتشـوم تـیـری و نـحـس کـیوانـیـسـت
گـر چـه در دل خـلیده اندوهی اسـتور چـه بـر تـن دریـده خـلـقـانـیسـت
نه چـون من عقل را سـخـن سنجـینه چـو مـن نظـم را سـخـنـدانیسـت
سـخـنم را بـرنده شـمشـیری اسـتهــنــرم را فـــراخ مــیــدانــیــســـت
دل مـن گـر بـه جـویمـش بـحـریسـتطـبـع مـن گـر بـکـاومـش کـانـیسـت
طـبــع دل خــنـجــری و آیـنـه ایـسـترنج و غـم صـیقـلی و افـسـانیسـت
تـا شـکـفـتـه اسـت بــاغ دانـش مـنمـجـلـس عـقـل را گـلـسـتـانـیسـت
لـعـبــتـانـی کـه ذهـن مـن زاد اسـتلــهـو را از جــمـال کــاشــانـیـســت
نـیـســت جــایـی ز ذکـر مـن خــالـیگـر چـه شـهریسـت یا بـیابـانیسـت
بـــر طـــبـــع مـــن از هــنـــر نـــو نــوهـر زمـانـی عــزیـز مـهـمـانـیـســت
نکـتـه ای رانده ام کـه تألیفـی اسـتقـطـعـه ای گفـتـه ام که دیوانیسـت
هـمــتــم دامــنــی کــشــد ز شــرفهـر کـجــا چــرخ را گـریـبــانـیـســت
گــر خــزانـیـســت حــال مـن شــایـدفـکـرت مـن نـگـر کـه نـیسـانـیسـت
ور خـرابـیـسـت جـای مـن چـه شـودگـفـتـه مـن نـگـر کـه بـسـتـانیسـت
ســخــن تـــنــدرســت خــواه از مــنگـر چـه جـان در مـیان بـحـرانـیسـت
تــجــربــت کــوفــتــه دلــیـســت مـرانـه خـطـایی در او نـه طـغـیانـیسـت
قـسـمـت نـظـم را چـو پــرگـاریـسـتسـخـتـن فـضـل را چـو مـیـزانـیسـت
انــده ار چــه بــدآزمــون تــیـریـســتصـبــر تـن دار نـیـک خـفـتــانـیـسـت
ای بــــــرادر بــــــرادرت را بــــــیـــــنکــه چــگـونـه اســیـر زنـدانـیـســت
بـیـنـوایـیـسـت بـسـتـه در سـمـجـیبــانـوا چــون هـزار دســتــانـیـســت
تـو چـنان مشمرش که مسـعودسـتبـا دل خـویش گـو مـسـلـمـانـیسـت
مـانـده در مـحـکـم و گـران بـندیسـتمـانـده در تـنـگ و تـیره زنـدانـیسـت
انــدران چـــه هــمــی نــگـــر امـــروزکـاو اســیـر دروغ و بــهـتــانـیـســت
گـر چـنـیـن اسـت کـار خـلـق جــهـانبـد پـسـنـدیسـت نـابـسـامـانیسـت
سـخــت شـوریـده کـار گـردونـیـسـتنـیـک دیـوانــه ســارگــیـهـانـیـســت
آن بـرین بـی هوا چـو مفتـونی اسـتوان بـر این بـیگنه چـو غضـبـانیسـت
این بـه افـعـال همـچـو تـنـینی اسـتوان بـه اخـلاق سخـن شیطانیسـت
این لجـوجـیسـت سخـن پـیکاریسـتوان رکیکیسـت سسـت پـیمانیست
هر کـسـی را بـه نیک و بـد یک چـنـددر جــهـان نـوبــتــی و دورانـیـســت
مــدبـــری را زیــادتــســت بـــه جــاهمـقـبـلـی را ز بـخـت نـقـصـانـیسـت
این تـن آسـوده بـر سـر گـنـجـیـسـتوان دل آزرده در دم نـــانـــیـــســــت
هـر کــجــا تــیـز فــهـم دانــایـیـســتبــنــده کــنــد فــهـم نــادانــیـســت
تـــن خـــاکـــی چـــه پـــای دارد کـــوبــاد جــان را دمــیـده انـبــانـیـســت
عمر چـون نامه ای است از بـد و نیکنـام مـردم بــر او چــو عـنـوانـیـسـت
تــا نـگــویـی چــو شــعــر بــرخــوانـمکاین چـه بـسیار گوی کشخانیست
کــرده ام نــظـــم را مــعـــالــج جـــانزآنـکــه از درد دل چــو نـادانـیـســت
کـز همه حـالـتـی مـرا نظـمی اسـتوز هـمـه آلــتــی مــرا جــانـیـســت
مــی نــمــایـم ز ســاحــری بــرهــانگـر چـه نـاسـودمـنـد بــرهـانـیـسـت
بـــخـــرد هــر کــه خـــواهــدم امــروزخــلــق را ارز مـن چــه ارزانـیـســت
تــو یـقــیـن دان کـه کــارهـای فــلـکدر دل روز و شـب چـو پـنـهـانـیسـت
هـیـچ پــژمــرده نـیـســتــم کــه مــراهـر زمـان تــازه تـازه دسـتـانـیـسـت
نیک و بـد هر چـه انـدرین گـیتـیسـتبـه خـرابـیسـت یا بـه عـمـرانـیسـت
آدمــی را ز چـــرخ تـــاثـــیــریــســـتچــرخ را از خــدای فــرمــانــیــســت
گـشـتــه حـالـی چـو بــنـگـری دانـیکـه قـوی فـعـل حــال گـردانـیـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.