ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش یمین الدوله بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بـت لبـت ملیست که آن را خمار نیستوی مه رخـت گلیست که رستـه ز خـار نیست
دیده ست کس گلی و ملی چون رخ و لبتکـانـرا چـنین کـه گـفـتـم خـار و خـمـار نیسـت
آورد نـــوبـــهـــار بـــتـــان را و هـــیـــچ بـــتمـانـنـد تــو بــه خــوبــی در نـوبــهـار نـیـســت
ســرو و چــنـار یـا زان در هـر چــمـن ولـیـکبـا حـسـن و زیب قـد تـو سـرو و چـنـار نیسـت
ای قــنـدهـار گــشــتــه ز تــو جــایـگــاه تــووالـلـه کـه لـعـبـتـی چـو تـو در قـندهار نیسـت
مـنـت خـدای را کـه زمـانه بـه کـام مـاسـتو امــروز روز دولــت مــا را غـــبـــار نــیــســـت
در عـدل مـی چـمیم کـه عـدل اخـتـیار کـردشـاهـی کـه از مـلـوک جـز او اخـتـیار نـیسـت
سـلطـان یمین دولـت بـهرام شـاه کـوسـتشـاهی کـه در زمـانه ز شـاهانـش یار نیسـت
آن شــهـریـار شــهـر گـشــای مـلـوک بــنـدکـامـروز مـثـل او بـه جـهـان شـهـریـار نـیسـت
هسـت او یمـین دولـت و اندر حـصـار مـلـکچـون بـنـگـرنـد جـز فـلـک او را یـسـار نـیـسـت
ای خـسـرو زمـانـه کـه بــاشـد ز خـسـروانکـاندر جـهان رضـای تـو را جـان سـپـار نیسـت
تـو رسـتـمـی و بـاره تـند تـو هسـت رخـشتــو حـیـدری و تـیـغ تـو جـز ذوالـفـقـار نـیـسـت
یـک پـی زمـیـن نـمـانـد کـه از زخـم تـیـز تـواز خــون کـنـار خــاک چــو دریـا کـنـار نـیـســت
بـی مغز دشمن تو در او نیست هیچ دشتبـی خـون دشـمـن تـو در او هیچ غـار نـیسـت
از بـهـر مـلـک تـوسـت جـهـان پـایدار و بـسزین پـس نـگـویـد آنـکـه جـهـان پـایـدار نـیسـت
چـون کـوه یافـت اسـت ز تـو ممـلـکـت قـرارچـون بـاد بـیش دشـمـن دین را قـرار نـیـسـت
تـــا اســـتـــوار دیــد تـــو را در مــصــاف رزمبـر جـان و عـمـر دشـمـن تـو اسـتـوار نـیـسـت
هستـی سوار و ملک و چنانی که پـیش تـوخـورشـیـد بـر سـپـهـر چـهـارم سـوار نـیـسـت
تـــابـــنــده آفــتــاب کــنــد روی در حــجــابروزی کــه بــنـدگـان تــو گـویـنـد بــار نـیـســت
مـلــک افــتــخــار کــردی و امــروز مـلــک راجــز جــاه و دولـت تــو شـعـار و دثــار نـیـسـت
پـیوسـتـه نهمـت تـو شـکـار اسـت و کـارزاردانـی کــه گـاه جــنـگ و گـه کــارزار نـیـســت
دل در شــکــار شــیـر مـبــنـد از بــرای آنـکیـک شـیـر نـر ز بــیـم تــو در مـرغـزار نـیـسـت
گـر گـه گـهـی بــه چــوگــان بــازی روا بــودگـر چــه ز بــرف روی زمـیـن آشـکـار نـیـســت
مقصـور شـد بـر آنکه نشـینی و می خـوریبی می بدان که جان و روان شاد خوار نیست
جان خواستار می شد بـی شک ز بـهر آنکمی جـز نشاط را بـه جـهان خـواسـتـار نیست
مجـلس فروختـه شود از می بـه روز و شبمـی آتـشـی ات روشـن کـانـرا شـرار نـیـسـت
مجـلس چـو لـاله زار کـند جـام می بـه رنگگـر چــه هـنـوز وقـت گـل و لـالـه زار نـیـســت
بــوس و کـنـار بــایـد و دل شـادمـان از آنـکجـز وقـت شـادمـانـی و بـوس و کـنـار نـیسـت
ای پــیـشــوا و قـبــلـه خــود امـیـدوار بــاشکـز عـمـر خـویش دشـمـنـت امـیـدوار نـیسـت
مـی خــورد بــایـد وز لـب مـیـگـســار نـقــلزیـرا کـه نـقـل بــه ز لـب مـیـگـســار نـیـســت
ایـــن داور زمــــانـــه مـــلــــوک زمــــانـــه راجــز بــر ارادت تــو مــســیـر و مــدار نـیـســت
پــیــراروپــار بـــنــده ز جــان نــاامــیــد بـــودوامـسـال حـال بــنـده چـو پـیـراروپــار نـیـسـت
کـس را چـنان کـه امروز این بـنده تـوراسـتجـاه و مـحـل و مـرتـبــت و کـار و بــار نـیـسـت
هر مجـلسی ز رای تـو او را کرامتـی اسـتهر هفـتـه از تـو بـی صـلـت صـد هزار نـیسـت
از داده تـو اکـنـون چـنـدان کـه بـنـده راسـتکـس را یسـار و مـال و ضـیاع و عـقـار نـیسـت
عـمـر تــو بــاد بــاقـی چــنـدان کـه چــرخ راچـون عـمر و ملک تـو بـه جـهان یادگار نیسـت
بــر تـخـت مـلـک بــادی تــا حـشـر تــاجـدارکــامـروز در زمـانـه چــو تــو تــاجــدار نـیـســت
ویـن روزگـار مـلـک تــو پــایـنـده بــاد از آنـکانـدر زمـانـه خــوشـتــر از ایـن روزگـار نـیـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.