ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ثقة الملک طاهربن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
هـر چـه اقـبـال بـیـنـدیـشـیـد آمـد هـمـه راسـتجــان بــدخــواهـان از هـیـبــت و از هـول بــکـاسـت
مــــوکــــب طــــاهـــری آواز بــــرآورد بــــلــــنـــدهـر سـویـی از ظـفـر و نـصـرت لـبــیـک بــخــاســت
بــدهـیـد انـصـاف امـروز بــه شــمـشــیـر و قـلـمدر جهان چون ثـقة الملک که دیده ست و کجـاست
قـدر او چـرخـی عـالی اسـت کزو چـرخ زمیسـترای او مــهـری روشــن کــه ازو مــهـر ســهـاســت
ای جـهانـی کـه دو حـال تـو ز مـهرسـت وز کـینای سـپــهـری کـه دو قـطـب تـو زحـزم وز دهـاسـت
نــیـک یـکــتــاســت دل گــردون در خــدمــت تــوگـر چـه در طـاعـت تـو پـشـتـش زینگـونه دوتـاسـت
هـمـه فـرمـان تـو مـقـبــول و هـمـه امـر تـو جـزمایــن تـــوانــایــی در مــمــلــکــت امــروز تــوراســت
حـاصـل و رابـح و مـوجـود بـه هر وقـت ز تـوسـتهر چـه سـلطـان جـهان را غـرض و کـام و هواسـت
شــاه مـســعـود بــراهـیـم کـه در مـلـک جــهـانخـــســرو نــافــذ حـــکــم و مــلــک کــام رواســـت
بـر تـن حـشـمت بـاقـیش لبـاس از شـرف اسـتبـــر ســـر دولـــت پـــایــنــده او تـــاج عـــلـــاســـت
زنــدگــانــی تـــو پـــایــنــده کــنــاد ایــزد از آنــکزنـدگـانـی تــو آنـجــاســت کـه از شــاه رضــاســت
عـنف و لـطـف تـو بـه هر وقـت خـزانسـت و بـهارخشم و عفو تو به هر حال سموم است و صباست
آســمــانــی و ز دور تـــو ولــی تـــو مــهــســـتآفــتـــابـــی و ز نــور تـــو عــدوی تـــو هــبـــاســـت
از شـرف ذات تـو بـیخـیسـت کزو شـاخ علوسـتدر کـرم طـبـع تـو شـاخـیسـت کـزو بـار سـخـاسـت
مـثــل بــخــت و نـکـوخـواه تــو آبــسـت و درخـتمـثـل مـرگ و بــدانـدیـش تــو نـاراسـت و گـیـاسـت
سـحـر دشـمـن هـمـه بـاطـل کـنـی از تـیغ مـگـردشـمـن و تــیـغ تــو را قـصـه فـرعـون و عـصـاســت
هر چه در گیتی رادی است کم و بـیش ز توستوآنـچـه از دولـت شـادیـسـت شـب و روز تــوراسـت
همه دعوی که سخـا کرد و کند هسـت بـه حـقزآنـکــه دعــوی ســخــا را دو کــف تــو دو گـواســت
وآنــکــه دعــوی کــنــد و گــویـد در کــل جــهــاناز جــوانـمـردان چــون طــاهـر یـک مـرد کـجــاســت
مـن بــدو مـانـدم بــاقـی بــه جــهـان تــا جــاویـدگـر بـمـانـد بـه جـهـان بــاقـی والـلـه کـه سـزاسـت
مـن کـه مـســعــودم هـر چــنـد ثــنـا گـوی تــواماین سخـن گفتـه من نیسـت چـه گفتـار سخـاست
این که می رانم والله که به عدل است و به حقوانـچــه مـی گـویـم والـلـه کـه نـه از روی ریـاســت
چـرخـی و ابـری و خـورشـیـدی و دریـایـی و کـوهوین صفات این همه را غایت مدح اسـت و ثـناسـت
ســـرفــرازا فــلــکــم زیــر قــضــا زخـــم گــرفــتهـمـه فــریـاد و فـغــان مـن ازیـن زخــم قـضــاســت
از زمــیـن بــرتــرم و نـیـســت هـوا ســمــج مــراپـس مـرا جـای بـدینـسـان نـه زمـین و نـه هواسـت
مــحــنــت و بــیـم مــرا جــاه تــو ایـمــن کــنــدمپـس از این گـونه مـرا جـای درین خـوف و رجـاسـت
از هـمـه دانـش حـظـیـسـت مـرا از چــه سـبــبهـمـه حـظ مـن ازین گـیتـی رنـجـسـت و عـنـاسـت
گــر بــدانــم کــه چــرا بــســتــه شــدم بــیـزارماز خـدایی کـه همه وصـفـش بـی چـون و چـراسـت
شـرزه شـیـری را مـانـم کـه بـگـیـرنـد بـه دسـتویــن گــران بــنــد بــر ایـن پــای مــرا اژدرهــاســت
مدتـی شـد که چـنین شـیر خـود از بـیم غسـکانـدریـن ســمــج ز خــواب و خــور و آرام جــداســت
ایـن هـمـه رنـج و غـم از خـویـشـتـنـم بـایـد دیـدتــا چــرا طــبــع و دلـم مـایـه هـر ذهـن و ذکـاســت
بـحـرم و کـانم چـون بـحـر و چـو کـان حـاصـل منخــلــق را در ثــمــیــن و گــهــر پــیــش بــهــاســت
ای خـــداونــد مــن از غــفــلــت بـــیــدار شـــدمچـون بــدانـسـتـم کـانـدیـشـه بــیـهـوده خـطـاسـت
جــان هـمــی بــازم بــا چــرخ و هـمـی کــژزنـدمهیچ کـس دانـد کـاین چـرخ حـریفـی چـه دغـاسـت
چــرخ رانـیـســت گـنـاهـی بــه خــرد یـار شــدمزآنـکـه ایـن چـرخ بــه هـر وقـتــی مأمـور قـضـاسـت
عـرض کـردیـم هـمـه کـرده بـی حـاصـل خـویـشهر چـه بـر مـاسـت بـدانسـتـیم اکـنون کـز مـاسـت
گـر چـو مـا گـیـتــی مـجــبــور قـضـا و قـدر اسـتپــس چــرا از مـا بــر گـیـتــی چــنـدیـن عـلـلـاسـت
دگــر از تــنـگــدلــی کــردن مـا فــایـده نـیـســتایـن هـمـه تــنـگـدلـی کـردن مـا خــیـره چــراســت
طـرفـه مـردی ام چــنـدیـن چـه غـم عـمـر خـورمچـون یقـینـم کـه سـرانـجـام مـن از عـمـر فـنـاسـت
سـاکـن و شـاکـر گـشـتــم کـه مـرا روشـن شـدکــه نـبــود آنـچــه خــداونـد جــهـانـدار بــخــواســت
نـــکـــنـــد تــــنـــدی گـــردون و وفــــادار شــــودگر چـه طبـعش بـه همه چـیز که من خواهم راست
چــون بــدانــد کــه مــرا دولــت تــو کــرد قــبــولبـنـهـد رگ بـه هـمـه چـیـز کـه مـن خـواهـم راسـت
چــون روا گــشــت و وفــا شــد ز تــو امـیـد مــراپــس از آن هـر چــه کـنـد گـردون از فـعــل رواســت
هــســت امــروز بـــه اطــلــاق دل مــن نــگــرانکـه درین جـنس ز احـسـان تـو صـد بـرگ و نواسـت
هسـتـم از بـیم تـو چـون قمری بـا طوق و ز مدحهمچـو قـمری نفـس من همه لـحـنسـت و نواسـت
هیچ کـس را هسـت انـصـاف ده ای حـاکـم حـقایـن زبــان قــلــم و فــکــرت خــاطــر کــه مـراســت
از بـــزرگـــان هـــنـــر در هـــمـــه انـــواع مـــنـــمگــرچـــه امــروز مــرا نــام ز جـــمــع شــعــراســـت
قــافــیـت هـایـی طــنـان کـه مـرا حــاصــل شــدهـمـه بــر بــسـتــم در مـدح کـنـون وقـت دعـاسـت
تــا مــه و مــهـر فــلــک والــی روزنـد و شــبــنـدتـا شـب و روز جـهان اصـل ظـلـامسـت و ضـیاسـت
رتـــبـــت قــدر تـــو از طــالــع در اوج عــلــوســتدولــت جــاه تــو از نـصــرت بــا نـشــو و نـمــاســت
تــا جــهـان اســت بــقــا بــادت مــانـنــد جــهـانکـه بـقـای تـو جـهـان را چـو جـهـان اصـل بـقـاسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.