ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــون ره انـدر بــرگـرفـتــم دلـبــرم در بــرگـرفـتجان به دل مشغول گشت و تن ز جان دل برگرفت
خــواســت تــا او پــایـهـای مـن بــگـیـرد در وداعپـای هـا زو در کـشـیدم دسـت ها بـر سـر گـرفـت
گاه در گردنش دسـتـم همچـو چـنبـر حـلقه شدگـاه بــاز آن حـلـقـه ای زلـف چـون چــنـبــر گـرفـت
نـرگـس او شـد ز دیـده هـمـچــو نـیـلـوفـر در آبوز طــپــانـچــه دو رخ مـن رنـگ نـیـلــوفــر گــرفــت
شـد مرا لبـها زیاد سـرد همچـون خـاک خـشـکمــغـــزم از آب دو دیــده شـــعـــلـــه آذر گـــرفـــت
طـره مـشـکـیـن و جـعـد عـنـبـریـنـش هـر زمـانسـینه و رخـسـار من در مشـک و در عـنبـر گرفـت
قد چـون تـیرم کمان شد وز دو دیده خـون گشاددیـده گـوی زخــم تــیـر خــســرو صــفــدر گــرفــت
پــادشــا بــهــرام شــاه آن شــه کــه روز رزم اوبـر فـلـک بـهرام عـونش را بـه کـف خـنـجـر گـرفـت
پــای هـای تــخــت او را مــهـر بــر تــارک نــهـادمـهـر و مـاه از آسـمـان گـوهر در آن افـسـر گـرفـت
بـر سـر منبـر چـو نامش گفـت لفـظ هر خـطـیبدولــت و اقــبــال هـر ســو پــایـه مــنـبــر گــرفــت
همتـش چـون اخـتـر از بـالای هر گردون گذشتهیبـتـش همچـون قـضـا پـهنای هر کـشـور گـرفـت
جــاه او را بــخــت او از آســمـان بــرتــر کـشـیـدکــز جــلـالـت جــایـگــه بــر تــارک اخــتــر گــرفــت
دولـتــش بــر سـر نـهـاد و بــود واجـب گـر نـهـادحـشـمتـش در بـر گـرفـت و بـود در خـور گر گرفـت
سـایه و مـایه کـه دولـت را و نعـمـت را ازوسـتاز درخــت طــوبــی و از چــشــمـه کــوثــر گـرفــت
از شــکــوه و عــدل و امــن او تــذرو و کــبــک رابــــاز جـــره زقـــه داد و چـــرغ زیـــر پـــر گـــرفـــت
عـدل حـکـم حـزم او را دسـتـیاری نیک سـاخـتمـلـک ارض پــاک او را جــفـتــی انـدر خـور گـرفـت
در ازل چـون دفـتــر شـاهـی قـضـا تــقـدیـر کـردفـر خــجــســتــه ذکـر نـام او ســر دفــتــر گـرفــت
کـرد عـون دیـن پــیـغـمـبــر بــه زخـم تــیـغ تــیـزبــا جــهــان مــلــک عــزدیـن پــیـغــمــبــر گــرفــت
هـر کــه روزی در بــســاط خــرمـش بــنـهـاد پــادســت او از بــخــت شــاخ ســبــز بــارآور گـرفــت
هر کـه از مهرش نهالـی کـاشـت اندر بـاغ عـمـربــاغ عـمـرش تــازه مـانـد و آن نـهـالـش بــرگـرفـت
شـــاه را مـــانـــســـت روز رزم در تـــف نـــبـــردانـدر آن سـاعـت کـه حـیـدر قـلـعـه خـیـبــر گـرفـت
بـود حـیـدر در مـضـاء حـمـلـه چـون شـاه جـهـانتــا بــه مــردی ایـن جــهــان آوازه حــیـدر گــرفــت
تــیـغ او انـدر زمـانـه حــشــمـتــی مـنـکـر نـهـادتــا ازو طـاغـی و بــاغـی عـبــرتــی مـنـکـر گـرفـت
لـشـکـرش را لـشـکـری آمـد بــزرگ از آســمـانچـون ز بـانـگ کـوس او روی زمـین لـشـکـر گـرفـت
چــون بــه گـاه رزم زخــم خـنـجــر او بــرق شـدسـاعـت حــمـلـه عـنـان رخــش او صـرصـر گـرفـت
گــاه بــدخــواهـان او را خــنـجــر انـدر گـل نـهـادگـه بــدانـدیـشـان او را مـرگ بــر بــســتــر گـرفـت
رمــح عــمــر او بــار او فــردا بــگــیــرد بــاخــتــرهـمــچــنـان کــامـروز تــیـغ تــیـز او خــاور گــرفــت
بــاغـهـا را چـرخ هـا از حـرص جـود دسـت شـاهجـوی هـا پــر سـیـم کـرد و شـاخ هـا در زر گـرفـت
در چـمـن دیـدی بـتـان انـدر لـبـاس هـفـت رنـگآن بــتــان را ایـن خـزان شـمـعـگـون چــادر گـرفـت
راغـهـا را بــاغ هـا در دیـبــه کـمـســان کـشـیـداز پــس آن کـابــرهـا در دیـبــه شــشــتــر گـرفــت
جــام هـای خـسـروانـی سـاقـیـا بــر گـیـرهـیـنزانـکـه مـطــرب راه هـای خــســروانـی بــر گـرفـت
از هـوای آســمــان آواز نــوشــانـوش خــاســتچـــون هــوای بـــزم او آواز خـــنــیــاگـــر گـــرفـــت
شد بـهشت عدن بـزمش چـون نشاط بـاده کردو آب حیوان گشت بـاده چـون بـه کف ساغر گرفت
آن ثـناگـسـتـر مـنم کـاندر همه گـیتـی بـه حـقعـز و نـاز از مـدح هـای شـاه حـق گـسـتـر گـرفـت
چـون گـرفـتــم مـدح او را پــیـش او جـلـوه گـریگــردن و گــوش ســخــن پــیــرایـه و زیـور گــرفــت
بـزم او را حـسـن و زیب نـظـم و نـثـرم هر زمـانحــســن و زیـب لــعــبــتــان مــانـی و آذر گــرفــت
مدح او گفـتـم بـه نظـم و شـکـر او کردم بـه نثـرمـغـز و کـامـم بــوی مـشـک و لـذت شـکـر گـرفـت
طبـعم اندر مدح گفتـن های بـس بـی حـد نموددستـم از جودش غنیمت های بـس بـی مر گرفت
مـن بـه گـیـتـی اخـتـیـار شـاهـم انـدر هـر هـنـربـا مـن انـدر هـر هنـر خـصـمـی کـه یارد در گـرفـت
ور چه خصمی داشت این دعوی کجا معنی بوددر همـه مـعـنی عـرض کـی دعـوی جـوهر گـرفـت
تــا بــقــا بــاشــد جــمـال و فــر او پــایـنـده بــادکـز بــقـای مـلـک او گـیـتــی جــمـال و فـر گـرفــت
مـنـت ایـزد را کـه کـار مـلـک و دیـن انـدر جـهـانشــهـریـار مـلـک جــود و شــاه دیـن پــرور گـرفــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.