ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ملک ارسلان بن مسعود و ذکر خیر بونصر پارسی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ایـن عــقــل در یـقــیـن زمـانـه گــمـان نـداشــتکـز عـقـل را ز خـویش زمـانـه نـهـان نـداشـت
در گیتی ای شگفت کران داشت هر چه داشتچـون بـنـگـرم عـجـایب گـیتـی کـران نـداشـت
هر گـونه چـیز داشـت جـهان تـا بـه پـای داشـتملکـی قـوی چـو ملک ملک ارسـلان نداشـت
پــایـنـده بــاد مـلـکــش و مـلـکـیـســت مـلـک اوکـایـام نـو بــهـار چــنـان بــوســتــان نـداشـت
گـشـت آن زمان کـه ملکـش موجـود شـد جـهاندلـشـاد و هـیـچ شـادی تـا آن زمـان نـداشـت
آن جــود و عـدل دارد سـلـطـان کـه پــیـش ازیـنآن جــود عـدل حـاتــم و نـوشـیـروان نـداشـت
هـــنـــگـــام کـــر و فــــر وغــــا تــــاب زخــــم اوشــیـر ژیــان نــدارد و پــیـل دمــان نــداشــت
ای پــادشــاه عـادل و ســلـطــان گـنـج بــخــشهرگـز جـهان و ملـک چـو تـو قـهرمان نداشـت
امــروز یــاد خـــواهــم کــردن ز حـــســب حـــالیک داسـتـان که دهر چـنان داسـتـان نداشت
بــونـصـر پــارسـی مـلـکـا جــان بــه تــو ســپــردزیرا سـزای مـجـلـس عـالـی جـز آن نـداشـت
جـــان داد در هــوات کــه بـــاقــیــت بـــاد جـــانانـدر خــور نـثــار جــز آن پــاک جــان نـداشـت
جـان هـای بـنـدگـان هـمـه پـیونـد جـان تـوسـتهـر بـنـده جـز بــرای تـو جـان و روان نـداشـت
آن شـــهـــم کـــاردان مـــبــــارز کـــه مـــثـــل اوایـن دهـر یـک مـبــارز و یـک کـاردان نـداشــت
مـــرد هـــنـــر ســـوار کـــه یــک بـــاره از هــنـــرانـدر جــهـان نـمـانـد کـه او زیـر ران نـداشــت
کـس چــون زبــان او بــه فـصـاحــت زبــان نـدیـدکـس چـون بـیان او بـه لطـافـت بـیان نداشـت
او یـافــت صــد کــرامــت اگــر مــدتــی نـیـافــتاو داشـت صـد کـفـایت اگـر دودمـان نـداشـت
انــدیــشـــه مــصـــالــح مــلــک تـــو داشـــتـــنو انـدوه ســوزیـان و غــم خــانـمـان نـداشــت
در هـر چــه اوفــتــاد بــد و نـیـک و بــیـش و کـماو تـا بـه داشـت تـاب سـپـهـر کـیان نـداشـت
شـصـت و سـه بـود عمرش چـون عمر مصطفیافــزون ازیـن مـقـامـی انـدر جــهـان نـداشــت
آن ســـاعـــت وفــات کــه پـــایــنــده پـــادشـــاهروی نـیـاز جــز بــه سـوی آســمـان نـداشـت
مـــدح خـــدایــگـــان و ثـــنـــای خـــدای عـــرشجـز بـر زبـان نـرانـد و جـز انـدر دهان نـداشـت
آن بــنــدگــی کــه بــودش در دل نــکــرد از آنـکیک هفته داشت چرخش و جز ناتوان نداشت
ایـن مـدح خــوان دعـا کـنـدش زانـکـه در جــهـانکم بـود نعمتـی که بـرین مدح خـوان نداشـت
بــر بــنـده مـهـر داشـت چـهـل سـال و هـرگـز اوبــر هـیـچ آدمــی دل نــامــهـربــان نــداشــت
صـاحــب قـران تــو بــادی تــا هـسـت مـمـلـکـتزیرا که مملکت چـو تـو صـاحـب قران نداشـت
فـــرزنــدگـــانــش را پـــس مــرگـــش عـــزیــزدارکو خـود بـه عـمر جـز غـم فـرزند کان نداشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.