ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت ابر و مدح یکی از بزرگان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
زهـــی هـــوا را طـــواف و چـــرخ را مـــســـاحکـه جـسـم تـو ز بــخـارسـت و پـرتـو ز ریـاح
اگـر بـه صـورت و تـرکـیب هسـتـی از اجـسـامچــرا بــه بــالـا تــازی ز پــسـت چـون ارواح
ز دوســتــی کــه تــو داری هـمــی پــریـدن رابه حرص و طبـع همه تن ترا شدست جناح
تـو کشـتـی یی که ز رعد و ز بـرق و بـاد تـو راچـو بـنـگـریم شـراع اسـت و لـنگـر و مـلـاح
تـویـی کـه لـشـکـر بـحـر و سـپـاه جـیـحـونـیز بـرق و رعدت کوس و علم به قلب و جناح
گـــهـــی ز گـــریـــه تـــو زرد دیـــده نـــرگـــسگـهـی ز خــنـده تــو ســرخ چــهـره تــفــاح
چـو چـشـم عـاشـق داری بـه اشـک روی هواچـو روی دلـبـر داری بـه نـقـش روی بـطـاح
تــوراســت اکــنـون بــر کـوه پــیـچــش تــنـیـنچـنـانـکـه بـودت در بـحـر سـازش تـمـسـاح
نـه در بــحــار قــرارت نـه در جــبــال ســکــوننـه تـیـز رحـلـت پــیـکـی چـو زود رو سـیـاح
بـر ایـن بـلـنـدی جـز مـر تـو را اجـازت نـیـسـتکــه بــاری آیــد نــزدیــک ایـن غــداة و رواح
هنر سوار بزرگی است که دست جاهش کردبــه تــازیـانـه حــشــمـت زمـانـه را اصــلـاح
ربــــود و بـــــرد کــــف را دو رای عــــالــــی اوز جـور و طبـع جـهان و فلک حـرون و جـماح
نـه قـعــر حــلـمـش دریـافــت فــکـرت غــواصنـه غـور حـزمـش بــنـمـود نـهـمـت مـسـاح
بـــزرگ بـــار خـــدایــا تـــو مــلــک و دولـــت راچـو عقل مایه عونی چـو بـخـت اصل نجـاح
گـه وقـار و گـه جـود دسـت و طـبــع تـوراسـتثــبــات تــنــد جــبــال و مــضــاء تــیـز ریــاح
ز رای و عـزم تــو گـردون و دهـر از آن تــرســدکه این کشیده سیوفست و آن زدوده رماح
اگــر هـمـیـدون بــحــر مـکــارمـی نـه عــجــبکه خـط های کـف تـسـت جـویهای سـماح
بــه روزگــار تــو شــادم اگــر چــه مــحــرومــماز آن بــزرگــی طــنــان و طــلــعــت وضــاح
ســپــیـدرویـم چــون روز تــا بــه مــدحــت تــوســیـاه کـردم چــون شــب دفــاتــر و الـواح
بـه طـبـع و خـاطـرم انـدر مـدیـح و وصـف تـو راگشـاد و بـسـت کمال و هنر نقاب و وشـاح
ثـنا و شـکـر تـو گـویم همی بـه جـان و بـه دلکه نیست شکر و ثنا جز تو را حلال و مبـاح
تـو تـا چو خورشید از چشم من جـدا شده ایهـمـی سـیاه مـسـا گـرددم سـپـید صـبـاح
چــــو روز بــــود مـــرا آفـــتــــاب مـــن بــــودیچـو شـب درآیـد دائم تـو بــاشـیـم مـصـبـاح
ز سـعـی و فـضـل تـو داروی و مـرهـمـم بــایـدکه تـن رهین سقام است و دل اسیر جراح
چـگـونه بـسـتـه شـوم هر زمـان بـه بـند گـرانکـه هسـت رأی تـو قـفـل زمـانه را مـفـتـاح
لــزمــت ســجــنــا و الــبــاب مــغــلــق دونـیولـیـس یـفــتــح دون الـمـهـیـمـن الـفــتــاح
مـرا تــو دانـی و دانـی کـه هـیـچ وقــت نـبــوددردنـائت را خــود بــر دل مـن اســتــفــتــاح
تــفــاوت اســت مـیـان مـن و عــدو چــونـانـکتــفـاوت اسـت بــه اقـسـام در مـیـان قـداح
اگـر چــه هـر دو بــه آواز و بــانـک مـعــروفــنـدزئیـر شــیـر شــنــاســد مــردمــان زنــبــاح
تـو را بـه محـنت مسـعود سـعـد عمر گذشـتبـدار مـاتـم دولـت کـه نـیـسـت جـای مـزاح
فـلـک بـه حـرب تـو آنـگـه دلـیـر شـد کـه تـو رانیافـت پـای مجـال و نداشـت دسـت صـلاح
ز عـقـل سـاز حــسـام و ز دسـت سـاز سـپــرکه بـا زمانه و چـرخـی تـو در جـدال و نطـاح
بـرو چـو طوطی و بـلبـل بـه قول و لحن مبـاشکــه دام هـای بــلــا را قــوی شــود مـلـواح
ز پــیـش خــویـش بــیـنـداز عــمـدة الــکــتــاببـه دسـت خـویش فرو شـو مسـائل ایضـاح
هـمـی گــذار جــهـان را بــه کــل مـحــتــرفــهســتــور وار هـمـی زی ولـا عـلـیـک جــنـاح
هـمــیـشــه تــا بــود افــلــاک مــرکــز انــجــمهــمــیـشــه تــا بــود ارواح قــوت اشــبــاح
تــن عــدوی تــو بــا نـالــه بــاد چــون تــن زیـرلـب ولـی تــو پــر خــنـده چــون لـب اقـداح
تـنت چو طبـعت صافی و طبـع چون تن راستدلـت ز جـانت مـسـرور و جـان ز دل مـرتـاح
بـه چـشمت اندر حـسن و بـه طبـعت اندر لهوبـه گوشت اندر لحـن و بـه دستـت اندر راحپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.