ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علائالدواله مسعود شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای عــزم ســفـر کـرده و بــســتــه کـمـر فــتــحبگشاده چپ و راست فلک بـر تو در فتح
مــســعــود جــهـانــگــیـری وز چــرخ ســعــادتهر لحظه بـه سوی تـو فرستـد نفر فتـح
مــانـنــد ســنــان ســر بــه ســوی رزم نـهـادیچـون نیزه میان بـسـتـه بـبـند کمر فـتـح
در ســایــه چــتــر تــو روان بـــخــت تــو بـــا تــودر دل طـلب نصـرت و در سـر بـطـر فتـح
چـون ابـر سپـه راندی و چون بـاد چـپ و راستسوی تو روان گشت ز هر سو خبـر فتـح
تـــیــره شـــده روز عــدو از تـــابـــش تـــیــغــتوز گرد سـپـاهت شده روشن بـصر فتـح
گــردی کــه هـمـه تــلــخ کــنـد کــام تــو امـروزفـردا نـهـد انـدر دهـن تــو شــکـر فــتــح
فــــتــــح ار چــــه گـــذر دارد در دهـــر فــــراوانجـز بـر سـر تـیـغ تـو نـبــاشـد گـذر فـتـح
هــر کــو نــکــنــد ویــحــک در دل خــطــر جــاندانـنـد حـقـیـقـت کـه نـدارد خـطـر فـتــح
چـون هسـت سـوی فـتـح ز گـردون نظـر سـعـدپـیوسـتـه سوی تـیغ تـو بـاشد نظر فتـح
فـتـح اسـت کـزو ملک بـود ثـابـت و دین راسـتزین بیش چه خواهید که باشد هنر فتح
فـتــح و ظــفـرت کـم نـبــود زانـکـه بــه حــمـلـهدر دست تـو تـیغ ظفرست و سـپـر فتـح
آن کس که شناسد هنر هر چه به گیتی استانـدر گـهـر تــیـغ تــو بــیـنـد گـهـر فــتــح
بــر دشـمـن تـو فـتــح بــرانـدسـت بــه تـیـغ آبتـا تیغ چون آب تو شده ست آبـخور فتح
در روی زمـــیـــن کـــارگـــری دارد هـــر چـــیـــزجــز کـاری تــیـغــت نـبــود کـارگـر فـتــح
هـر کـس کـه گـلـسـتـانـی خـواهـد بـه مـه دیگـو خـاک مـصـافـت بــیـن روز دگـر فـتـح
از خــون عــدو جــوی روان گـشــتــه چــو وادیوز شـاخ دمـانیده شـکـوفـه شـجـر فـتـح
از شـسـت تــو بــر زخـم عـدو راسـت رود تــیـرزان روی کـه تـیـر تــو بــود راهـبــر فـتــح
گــویــنــد کــه از فــتــح ضــرر بـــاشــد بــاشــدگـر نـقـش کـنـد وهـم مـصـور صـور فـتـح
رمـح تــو و تــیـغ تــو و شــمـشـیـر تــو بــاشــدبر دشمن دین بـاشد بی شک ضرر فتح
چــون گـفــت زنـم زخــم ســبــک تــیـغ گـرانـتسـوگند گـرانش نبـود جـز بـه سـر فـتـح
چــون فـتــح ز تــیـغ تــو عــزیـزســت بــر مـلـکتـیغ تـو همه سـالـه عـزیزسـت بـر فـتـح
چــون گــشــت هـوا تــافــتــه از آتــش حــمـلـهجـز سـایـه تـیـغ تـو نـبــاشـد زبــر فـتــح
آن ابــر ســر تــیـغ کــه بــرق اســت گــه زخــمبـر لـشـکـر مـنـصـور تـو بـارد مـطـر فـتـح
از بــــاغ نـــشـــاط تـــو بــــرویـــد گـــل رامـــشوز شــاخ مــراد تــو بــرآیـد ثــمــر فــتــح
از نـاچـخ و شـمـشـیـر تـو فـتــحـسـت نـتـیـجـهکاین مادر فتـحـسـت بـلی وان پـدر فتـح
هـسـت ایـن سـفـر فـتـح چـو آیـی ز سـفـر بـازشـاهان جـهان نام کـنندش سـفـر فـتـح
صد فتـح کنی بـی شک و صد سال از این پـسدر هنـد بـه هر لـحـظـه بـبـینند اثـر فـتـح
چــنـدانـت بــود فــتــح کــه در عــرصــه عــالــمهـر روز بـگـویـنـد بـه هـر جـا خـبــر فـتـح
مـن جـمـلـه کـنـم نـظـم و بـه هر وقـت مـحـدثیک سـال بـه بـالـین تـو خـواند اثـر فـتـح
تــــا شــــاخ بــــود بـــــارور از آب و هــــوا بــــادشـاخـی کـه ز عـدم تـو بـود بــارور فـتـحپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.