ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ثنای او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـا جـهـانـسـت مـلـک سـلـطـان بـادبـر جـهانش بـه ملک فـرمان بـاد
شـاه مـســعـود کـاخــتــر مـسـعـوددر مـرادش درسـت پـیـمـان بــاد
هـمــه دعــوی طــالــع مــیـمــونـشدر مـعــانـی بــدیـع بــرهـان بــاد
دامــــن هــــمــــت ســــرافــــرازشگــردن چــرخ را گــریــبـــان بـــاد
از کــفــش بــر مــثــال هـای نــفــاذعـز تـوقـیع و حـسـن عـنوان بـاد
رای او را بــــدانـــچــــه روی نـــهـــدهـمـه دشـوار گـیتـی آسـان بـاد
عــزم او را بــدانــچــه قــصــد کــنــدکـم و بـیش زمـانـه یکـسـان بـاد
کـسـوت فـخــر و فـرش جــاهـش رارنـگ انـواع و نـقــش الــوان بــاد
دانــه و شــاخ و بـــاغ مــجــلــس اودانـه در و شــاخ و مـرجــان بــاد
در طــربــنــاک مــیــزبــانــی بــخــتنـهـمـت او عــزیـز مـهـمــان بــاد
در زمـیـن هـای خـشـک سـال نـیـازجــود او ســودمــنــد بــاران بــاد
کـانچـه خـواهند گنج او گـشـتـسـتکــه فــزایـنـده گـنـج اوکــان بــاد
شــیــر چــرخ ار عــدوش را نــخــوردکند چـنگ و شکستـه دندان بـاد
زیــر خـــایــســک رنــج مــغــز عــدوتــارک زخــم خـوار سـنـدان بــاد
دم و چــشـم مـخـالـف از تــف و نـمبــاد ایـلـول و ابــر نـیـســان بــاد
هر که بی غم نخواهدش همه عمرغـمش افزون و عـمر نقصـان بـاد
تـیـر فـرمـانـش بــر نـشـانـه و قـصـدسـخـت سـوفار و تـیز پـیکان بـاد
بــاس او در مـصـاف کـوشــش حــقچـیره دسـت و فـراخ مـیـدان بـاد
هـر غــلـامـیـش روز جــنـگ و نـبــردرســتــم زال زر و دســتــان بــاد
نـصـرت و فـتــح او بــه هـنـدسـتــانسخت بـسیار و بـس فراوان بـاد
بــانـگ آهـنـگ او بـه نـصـرت و فـتـحدر عـراقـیـن و در خــراسـان بــاد
ظــفــر خـــاتـــم ســلــیــمــانــیــشاثــر خــاتـــم ســلــیــمــان بـــاد
وقــت پــیـکـار نـقــش خــانـه فــتــحنفـس آن حـله پـوش عـریان بـاد
گــه ز الــمـاس او چــو عــقــد گــهـرنظم دولت همه بـه سـامان بـاد
گـه ز پـروینـش چـون بـنـات الـنعـشجـمع دشمن همه پـریشـان بـاد
روز بــــــــــــــازار قـــــــــــــدرت او راعمر و جـان بـی بـها و ارزان بـاد
معـجـزاتـش ز دسـت سـلـطـانسـتکـه فـلک زیر پـای سـلـطـان بـاد
در کــف او بـــه زخـــم فـــرعـــونــاننــیـزه ســرگــزای ثــعــبــان بــاد
حـــفــظ و عــون خـــدای عــزوجـــلبـر سر و تنش خود و خفتان بـاد
دسـت بـا رحـم و تـیغ بـی رحـمـشگه زرافشان و گه سرافشان باد
بــــر زمــــیـــن و هـــوای دولــــت اوبــاد اقـبــال و ابــر احـسـان بــاد
بـــاد نـــو جـــامـــه بـــخـــت او و ازوجـامـه دشـمـنانش خـلـقـان بـاد
حـشـمـتـش را مضـای بـهرام اسـترتــبــتــش را عــلـو کــیـوان بــاد
عـقـل او حــزم عــالـم عـقـل اســتجــان او ذات عــالــم جــان بـــاد
عـدلـش از عـزم و حـزم اوقـاتــسـتملکش از چـرخ ثـابـت ارکـان بـاد
پـشـت شـاهـان بـه پـیـش ایـوانـشخـم گـرفـتـه چـو طـاق ایوان بـاد
هر چـه در سر نبـاشدش آن نیستهـر چـه در دل بـگـرددش آن بـاد
مــدحــتــش را هـزار نــظــام اســتهــر یــکــی را هــزار دیـوان بــاد
بـــــر ســــر دفــــتــــر مــــدایــــح اوشعر مسـعود سـعد سلمان بـاد
صد ثـناخوان که یک تـن است چو اوبــزم او را دو صـد ثـنـاخـوان بــاد
ایـن زمـسـتـان بــهـار دولـت اوسـتآفـریـن بـر چـنـین زمـسـتـان بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.