ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز در ستایش او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـــهـــریــارا خـــدای یــار تـــو بـــادشـهـریاری هـمـیشـه کـار تـو بـاد
شــاه مـســعــودی و ســعـود فـلـکاز فـلـک پــیـش تــو نـثـار تــو بــاد
نــوبـــت نــوبـــهــار دولــت تـــســتمــلــک تــازه ز نــوبــهــار تــو بــاد
ربـــع حــشــمــت زمــیــن دولــت راحــاصـل از دسـت ابــروار تــو بــاد
ســـرمـــه چـــشـــم دیـــده دولـــتروز پــیــکــار تــو غــبـــار تــو بـــاد
نـور و نـار تــو مـهـر و کـیـنـه تــسـتتـا زمـانـه سـت نـور و نـار تـو بــاد
چـون ز زخـم تـو شـیر بـیشـه بـماندشـیر گردون کـنون شـکـار تـو بـاد
روز بـــار تـــو ســـور کـــرد جـــهـــانتــا جــهـانـسـت روز بــار تــو بــاد
آتــشــیـن ســطـوتــی و دیـده کـفـرپـــر دخــان تــو و شــرار تــو بـــاد
زاری کــــــارزار و زاری خـــــــصــــــمهــمــه از کــار و کــارزار تــو بـــاد
حــیـدری حــمـلـه ای و نـصـرت دیـناز جــهـانـگـیـر ذوالـفـقـار تــو بــاد
شـیـر زخـمـی و شـیر زور چـو شـیرهــمــه آفــاق مــرغــزار تــو بـــاد
بــر ســر و مــغــز و دیــده شــیــرانضــربــت گــرز گــاوســار تــو بــاد
دولـــت کــــامـــگـــار در گـــیـــتــــیبـــنــده رای کـــامــگــار تـــو بـــاد
در شمار عدوست هر چه غم استهر چه شادیست در شمار تو باد
مــمــلــکــت را هـمــه قــرار و مــداردر قـــرار تــــو و مـــدار تــــو بــــاد
دولـــــت کــــــاردان و کــــــارگـــــذاردر هـمـه کـار پــیـشـکـار تــو بــاد
شــده مــقــصــور کــارهـای جــهـانبــر تــک خــامــه ســوار تــو بـــاد
آتـــش مـــرگ جـــان دشـــمــن تـــوزخــم شــمـشـیـر آبــدار تــو بــاد
داد و انــصــاف شـــاکــی و شــاکــرهـمـه در امــن و زیـنـهـار تــو بــاد
بـــــردبـــــاری و رحـــــمــــت ایــــزدبــر دل و طــبــع بــردبــار تــو بــاد
چــرخ گــنــج تــو را هــمــی گــویــدمـمـلـکــت بــوتــه عــیـار تــو بــاد
هــر قــراری کــه خــســروی جــویـددر ســـر تـــیـــغ آبـــدار تـــو بــــاد
هــمــه آوردن و گـــرفـــتـــن مــلــکدر بـــگــیــر تــو و بــیــار تــو بـــاد
در جــهــان مــلــک اســتـــوار تـــو راقــوت از دیــن اســتـــوار تــو بـــاد
مـلـک بـا فـتـح هـای تـو همـه سـالهمه چـون فتـح سـال پـار تـو بـاد
در سـفـر بــاغ و بــوسـتــان و بــهـارمــنـزل و جــای رهـگــذار تــو بــاد
بـه شـب و روز یمـن و یـسـر جـهـانز یــمــیــن تــو و یــســار تــو بــاد
تــــا هـــمــــی روز و روزگــــار بــــودمــلــک را روز و روزگـــار تـــو بـــاد
زیـن حــصــار تــو بــنـده نـام گـرفــتآفـریـن هـا بـر ایـن حـصـار تـو بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.