ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح سطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مـســعـود پــادشــاه جــهـان کـامـگـار بــادبــنــیــاد دیــن و دولــت او پــایــدار بـــاد
جـاهش بـه فر و دولت و رایش بـه نور عدلگـیـتــی فــروز بــاد و زمـانـه نـگــار بــاد
ای شـاه تــا بــهـار و خـزانـسـت در جـهـانانـدر جــهـان مـلـک خــزانـت بــهـار بــاد
مــســعــود تــاجــداری و هــر روز بــامــدادبــر تــاج تــو سـعـود کـواکـب نـثــار بــاد
تـا شـاخ و بــار بــاشـد در بــاغ و بـوسـتـانبــر شــاخ دولـت تــو ز اقــبــال بــار بــاد
جـاه تــو را زمـانـه بــه صـد گـونـه عـز و نـازگـه بـر کـتـف نـهـاده و گـه بـر کـنـار بـاد
تـــا از بـــخـــار گــیــرد جـــرم هــوا غــبـــارجـرم هـوای دولـت تــو بــی غـبــار بــاد
پــیـوســتــه کــار دولـت و نـصــرت گــذاردهزآن زورمـنـد بــازوی خــنـجــر گــذار بــاد
بـخـت تـو را ز نـصـرت و مـلـک تـو را ز فـتـحزآن خـنـجـر بــرهـنـه شـعـار و دثـار بــاد
ای حــیـدر زمــانــه جــهــانــگــیـر تــیـغ تــوانـدر کــف مـبــارک تــو ذوالـفــقــار بــاد
انـدر جــهـان دولـت و صــافـی عـیـار مـلـکزآن خــنـجــر زدوده صــافـی عــیـار بــاد
تــا خـاک بــرقـرار اسـت از چــرخ بــی قـراردایــم قــرار دولــت زآن بـــی قــرار بـــاد
بــرنــده تــیــغ شــیــر شــکــار تــو روز رزماندر مصاف و کوشش خـسرو شکار بـاد
وز آب تـــیـــغ و آتـــش رزم تـــو در نـــبــــردعـمر عـدو چـو عـمر حـبـاب و شـرار بـاد
وز هــیـبــت تــو دیـده و روی مــخــالــفــانپرخون چو لاله بـاد و کفیده چون نار بـاد
هر تـازه گل که ملک تـو را بـشکفد ز بـختدر دیــده مــنــازع مــلــک تــو خــار بــاد
جاری به کوه و دریا چون رنگ و چون نهنگآن کــوه کــوب هـیـکــل دریـا گــذار بــاد
مـلــک تــو را کــه خــیـزد دریـا و کــوه از آنچـون کوه دستـگاه و چـو دریا یسـار بـاد
تــابــنـده دولـت تــو و فـرخــنـده مـلـک تــوعالی چو چرخ و ثابت چون کوهسار باد
شـاه زمـانـه ای و زمـانـه بــه تـسـت شـادبـی یـاری از مـلـوک کـه یزدانـت یار بـاد
شـیر جـهان سـتـانی و تـا هسـت مـرغـزارصـحـن زمـیـن تـمـام تـو را مـرغـزار بــاد
آرایـش سـپــاه تــو چــون بــرکـشـنـد صـفزین سـرکشـان خـلخ و چـاچ و تـتـار بـاد
بـی کـارزار هـیـبـت شـمـشـیـر و تـیرشـانبــا جــان دشــمـنـان تــو در کــارزار بــاد
هر سـر که سـرکشیده ز فرمان تـو سرشدر زیـر ضــربــت ســر آن گــاوســار بــاد
وآن شــاه کــو بــپــیـچــد گــردن ز امــر تــوسـرکـوفـتـه بـه گـز عـلایی چـو مار بـاد
تـا گـرز گـاوسـار تـو سـر بـرکـشـد چـو مـارهنگـام حـملـه گـرزت دشـمن دمـار بـاد
از لـــفـــظ تــــاج بــــاد دعـــای تـــو و آن اوتــو تـــاجــدار بـــادی و او تــاج دار بـــود
تـا سـازگـار دولـت و تـابــنـده دانـش اسـتبــا دولـت تــو دانـش تــو ســازگــار بــاد
در امر و نهی شـاهی و در حـل و عقد دیندولـت تــو را بــه راسـتـی آمـوزگـار بــاد
زیـن اســتــوار کـار وزیـر خــجــسـتــه پــیاین دولت خجستـه چو کوه استـوار بـاد
بــــا مـــلــــک او وزارت او ســــازوار شــــدکــاقـــبـــال بـــا وزارت او ســـازوار بـــاد
تـــو شـــهــریــار داد دهــی او وزیــر شـــهرحمت بـر این وزیر و بـر این شهریار بـاد
شـاهـا رهی ز جـود تـو خـوش روزگـار شـدکـز روزگـار عـمـر تــو خـوش روزگـار بــاد
بـر کارها که داشت بـه نهمت سوار گشتکت بـخت نیک بر همه نهمت سوار بـاد
احـــوال او بـــه کــام دل دوســتـــدار شــدکـایـام تــو بــه کـام دل دوســتــدار بــاد
او را بــه خــازنـی کــتــب کــردی اخــتــیـارکـت رای خـسـروانـه قـوی اخـتـیـار بــاد
کـرد افـتـخـار بـر هـمـه اقـران بـدین شـرفکـت بـر همه ملـوک جـهان افـتـخـار بـاد
ای پــادشـاه مـشـرق و مـغـرب ثـبــات تــوبـر تـخـت پـادشـاهی سـالـی هزار بـاد
این بـاد عـمر و ملک تـو را در جـهان شـماروز عمر و ملک حـظ تـو عکس شمار بـاد
هر هفـتـه بـاد جـشـنـی و ایام مـلـک از آنآراســتــه چــو بــتــکــده قــنـدهـار بــاد
اوقـات عـیـش و لـهـو تـو ای شـاه کـامـگـاراز خــرمـی چــو وقـت گـل نـوبــهـار بــاد
تــا کــوه قــاف بـــاشــد بــر جــای پــایــدارچــون کـوه قـاف دولـت تــو پــایـدار بــاد
گـه گـوش تـو بـه لـحـن نـگـار غـزل سـرایگه چـشم تـو بـه روی بـت میگسار بـاد
گـاهی تـو را بـه چـنـگ عـدو سـوز تـیغ تـیزگاهی تو را به دست می خوشگوار بـاد
تــا جــان خــلـق در کـنـف تــن بــود عــزیـزجــان و تــن تــو در کــنـف کــردگـار بــاد
تـــو یــادگــار بـــادی از خــســروان هــمــهویـن مـدح هـای بـنـده تـو را یـادگـار بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.