ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز هم ثنای او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـاهـا بــنـای مـلـک بــه تــو اســتــوار بــاددر دسـت جــاه تــو ز بــقـا دسـتــوار بــاد
مسـعود شاه نامی و تـا سـعد کوکب اسـتبــا طـالـع تــو کـوکـب مـســعـود یـار بــاد
بــر اوج پــادشـاهـی و بــر تـخـت خـسـرویرای تــو مـهـر تــابــش گــردون مـدار بــاد
دولــت نــگــارخــانــه تــو در صــلــاح مــلــکپــیـوسـتـه یـار خـنـجـر نـصـرت نـگـار بــاد
مـحــکــم نـظــام دولــت و ثــابــت قــوام دادزان زورمــنـد بــازوی خــنــجــر گــذار بــاد
بــر امــر و نــهـی گــوهــر طــبــع عــزیـز تــودر آتــش ســیـاســت صـافـی عـیـار بــاد
در قـبــض و بــسـط عـالـم دســت نـفـاذ تــوپــیـوسـتـه چـرخ قـوت و دریـا یـسـار بــاد
شـب ها و روزهای تـو در حـل و عـقـد ملـکاز حـکـم هـای دور سـپــهـر اخـتـیـار بــاد
جــان و دل ولــی و عــدوی تــو روز و شــباز وعــده و وعــیـد تــو پــر نـور و نــار بــاد
از گــردش زمـانـه هـمـه حــظ و قــســم تــوتــابــنـده روز بــاد و شـکـفـتـه بــهـار بــاد
مـفــتــاح نـصــرت و ظــفـر و فـتــح در کـفـتآن سـر شـکـار تـن شـکر جـانشـکـار بـاد
از آتـــش حــســام تــو بـــدخــواه مــلــک رادر چشم و دل همیشه دخان و شرار باد
هـر دل کـه جـز هـوای تــو خـواهـد ز روزگـاراز درد خـسـتـه بــاد و بـه انـده فـگـار بـاد
از حـفـظ و عـون یـزدان در سـرد و گـرم دهـربـر شـخـص عـالـی تـو شـعـار و دثـار بـاد
مـقـصـود جـان تـسـت جـهان را کـه جـان تـوز ایـزد هـمـیـشــه در کــنـف زیـنـهـار بــاد
تــو رحــمـت خـدایـی و هـر سـاعـت از خـدابـر جان و طبـع و نفس تـو رحمت نثار بـاد
عـزمـت بــدیـن جـهـاد کـه در بــرگـرفـتـه ایبـر هر چـه هسـت در بـر تـو کـامـگـار بـاد
بـــاد شـــتـــاب و کـــوه درنــگ تـــو زیــر رانهـامـون نـورد بــاره جــیـحــون گــذار بــاد
هـر مــرز کــافــری کــه ســپــاه انـدرو بــریاز خـون بــت پــرسـتـان پـر جـویـبــار بــاد
هر دشـت بـی گـیا کـه راه نـوردی هوای آناز سـم تـازیـان تـو مـشـکـیـن غـبــار بــاد
هر دشـت بـی گیا کـه تـو در وی کـنی نزولبـــا جــوی هــای آب روان مــرغــزار بـــاد
هـر شــاه کـو ز لـشــکـر تــو مـنـهـزم شــودبـسـتـه ره هـزیـمـتـش از کـوهـسـار بــاد
یــاری و نــصـــرت تـــو پـــس از یــاری خـــدازین سرکشان بـه جـنگ غزان و تـتـار بـاد
بـــر هــر یــکــی ز پـــر کـــلــاه چـــهــار پـــرروز و شـب از فرشـتـه نگهبـان چـهار بـاد
تـــو حـــیــدری نــبـــردی و در صـــف کــارزارانـدر کـف تــو خـنـجــر تــو ذوالـفـقـار بــاد
در عــرصـــه مــصـــاف تـــو شـــیــران رزم راسـر کـوفـتـه بـه ضـربـت آن گـاوسـار بـاد
در هـر غـزات نـصــرت و فـتــح و ظـفـر تــو راچـون فـتـح و نصـرت و ظـفـر شـاه یار بـاد
بــر چـیـن و روم و تـرک مـلـک بــادی و تـو رابـنده چـوخـان و قیصر و کسـری هزار بـاد
اصـحــاب تــاج و تــخــت و نـگـیـن و کـلـاه راانـدر جـهـان بـه خـدمـت تـو افـتـخـار بــاد
بـــی کــارزار هــیــبـــت چــون آتـــش تــو رابــا مـغـز و جــان دشـمـن تــو کـارزار بــاد
گـاه از بــرای قــهـر مـعــادی بــه چــنـگ تــوآن آبــــدار پــــر گــــهـــر تــــابــــدار بــــاد
گــاه از بــرای رزق مــوالــی بــه دســت تــوآن مــشــکــبـــار لــعــبــت زرد نــزار بـــاد
گـاهی بـه بـزمگاه طـرب چـشـم و گوش تـوزی لـحــن رود سـاز و رخ مـیـگـسـار بــاد
عـمر تـو را که مفـخـرت دین و ملک ازوسـتبـر دفتـر از حـسـاب تـو صدگان شمار بـاد
در صدر تو ز بخشش تو همچنین که هستمـدحـت عـزیـز بـاد و زر و سـیم خـوار بـاد
در پــیـچ کـار چــون خــرد آمـوزگـار نـیـســتانــدیــشـــه تـــو را خـــرد آمــوزگــار بـــاد
هـسـتـی تـو یـادگـار مـلـوک انـدریـن جـهـانمـلــک هـمـه مـلــوک تــو را یـادگــار بــاد
تــو جــاودانـه بــادی و بــر تــخـت مـمـلـکـتبــزم تــو خـلـد و قـصـر تــو دارالـقـرار بــاد
ابــدال را بــه دعــوت نــیـک تــو دســت هــابـرداشـتـه چـو پـنـجـه سـرو و چـنـار بــاد
مـســعـود سـعـد سـلـمـان در بــز و رزم تــوجـاری زبـان خـطـیـب و نـبـرده سـوار بـاد
بــر بــزم بــاد بــر تـو ثـنـاگـوی و مـدح خـوانو انـدر نـبـرد حـمـلـه بـر و جـانـسـپـار بـاد
تــا هـسـت چـرخ و کـوه جـهـانـگـیـر جـاه تـوچـون چـرخ بـر قرار و چـو کوه استـوار بـاد
شــادی روزگــار هــمــیــن روزگــار تـــســتتــا هـســت روزگــار هـمـیـن روزگـار بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.