ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
هــوای دوســت مــرا در جـــهــان ســمــر داردبـــه هــر دیــار زمــن قــصـــه دیــگــر دارد
ز بـــوتـــه دل رویــم هــمـــی کـــنــد چـــون زرز ابــر چــشـم کـنـارم هـمـیـشـه تــر دارد
ز بـــار انــده هــجـــران ضـــعـــیــف قــد تـــو رادو تـــاو لـــرزان چـــون شـــاخ بـــارور دارد
چــو خــاک و آبـــم خــوار و زبــون ز فــرقــت اوچو خاک و آب و لبم خشک و دیده تر دارد
ذهـاب اشـک مـرا از جــگـر گـشـاده شـدسـتعــجــب نـبــاشــد اگــر گـونـه جــگــر دارد
از آنـکــه هـمـچــو حــجــر دارد آن نـگــاریـن دلدلـم پــر آتــش هـمـچــون دل حــجــر دارد
بـه سـرو مـانـد از آن بــاغ و بــوسـتـان طـلـبــدبــه مــاه مـانـد از آن نـهـمـت ســفــر دارد
بـه غـمـزه گـر بــکـشـد از لـبــانـش زنـده کـنـدکــه غــمـزه و لــب شــیـریـن او گــذر دارد
بــود چــو نـوشـم اگـر پــاســخ چــو زهـر دهـداز آنــکــه بــر لــب شــیــریـن او گــذر دارد
بــتــر بــنــالــم هـر شــب هـمــی و هـر روزینـکـوتــر اسـت و مـرا هـر زمـان بــتــر دارد
عـجـب کـه سـطـری مـهر و وفـا نـدانـد خـوانـدهــزار نــامــه جـــنــگ و جـــفــا زبـــر دارد
مـرا دو دیـده چـو جــویـسـت و آن دو جـویـم راخــیــال قــدش پـــر ســرو غــاتـــفــر دارد
بـه چـشـم اندر گـویی خـیال او ملـکـی اسـتکـز آب دیـده مـن لـشــکــر و حــشــر دارد
اگـر نـه تـرسـان مـی بـاشـد از طـلـیعـه هـجـرچـرا حـشـر بـه شـب تـیـره بـیـشـتـر دارد
بـــتــا نــگــارا بــر هــجــر دســتــیــار مــبـــاشاز آنـکـه هـجــر سـر شـور و رای شـر دارد
نــکــرد یــارد هــجـــر تـــو بـــر تـــنــم بـــیــدادکــه یــاد کــرد شــهــنــشــاه دادگــر دارد
امــیــر غــازی مــحــمــود ســیــف دولــت کــوشــجــاعــت عـلـی و ســیـرت عـمـر دارد
خـجـسـتــه دولـت او را یـکـی درخـت شـنـاسکـه عـدل شـاخ و هنر بـرگ وجـود بـر دارد
قــضــا ز رویــش هــمــواره پـــیــشـــرو گــیــردقــدر ز رایــش پـــیــوســتــه راهــبـــر دارد
ز رای اوســت نـفــاذی کــه در قــضــا بــاشــدز وهـم اوسـت مـضـائی کـه این قـدر دارد
خــدایـگـانـا آنـی کــه مـلـک و عــدل و ســخــاز رای و طـبـع و کفـت زین و زیب و فر دارد
ز عدل تست که نرگس به تیره شب در دشتنـهـاده بـر سـر پـیـوسـتـه طـشـت زر دارد
تـو را طـبـیـعـت جـود اسـت بـه ز جـود بـسـیکــه جــود نــام در آفــاق مــشــتــهـر دارد
اگـر چـه بـحـر بـه نـعـمـت ز ابـر هـسـت فـزونکــمــیــنــه چــیــز صــدفــهــا پــر درر دارد
بـــســی بــلــنــدتــر آمــد ز بـــحــر رقــت ابـــرکـه بـحـر نـدهـد و او بـدهـد آنـچـه بـر دارد
چــو آن خــمـیـده کــمــان از گــوزن دارد شــاخچــو آن خــدنــگ نــزار از عــقــاب پــر دارد
همـی عـقـاب و گـوزن از نـهیب تـیر و کـمـانـتبـه کـوه و بـیشـه در آرام و مـسـتـقـر دارد
عدوت بـر سر خویش از حـسامت ایمن نیستاز آن دو دسـت هـمـی بـر مـیان سـر دارد
نـه ســمــع دارد در رزم دشــمــنـت نـه بــصــرنـه وقـت تــاخـتــن از عـزم تــو خــبــر دارد
از آنــکــه آتــش تــیـغ و صــهــیـل مــرکــب تــودو چـشـم حـاسـد کور و دو گوش کر دارد
بــــســــاز رزم عـــدو را کـــه از بــــرای تــــو راقـضــا گـرفـتــه بــه کـف نـامـه ظــفـر دارد
شــهـا مـلـوک جــهـان طــاقـت تــو کـی دارنـدشــغــال مــاده کــجــا زور شــیـر نــر دارد
نـه هـر کـه شـاهـش خـوانـنـد شـاهی آید ازونــه هـر کــه ابــر بــود در هـوا مــطــر دارد
نـه دسـت سـرو چـو هـر دسـت کـارگـر بـاشـدنه چـشم عبـهر چون چـشم ها بـصر دارد
نـه هـر کــه بــســت کــمــر راه ســروری ورزدنـه هر کـه داشـت زره نـهمـت خـطـر دارد
نـه آب هـمــچــو دلــیـران هـمــی زره پــوشــدنـه کــلـک هـمـچــون نـام آوران کـمـر دارد
هـمـیـشـه تـا بـه زمـیـن بــر نـسـیـم راه دهـدهمـیشـه تـا بـه فـلـک بـر قـمـر مـمـر دارد
ز بــخــت و دولــت در لــهــو و در طــرب بــادیکــه هــر ولــی را جــود تــو در بــطــر داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.