ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح کمال الدوله سلطان شیرزاد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز بـــار نــامــه دولــت بـــزرگـــی آمــد ســـودبـدیـن بـشـارت فـرخـنـده شـاد بــایـد بـود
نـمـونـه ای ز جــلــالـت بــه دهـر پــیـدا شــدسـتـاره ای ز سعادت بـه خـلق روی نمود
بـه بــاغ دولـت و اقـبـال شـاخ شـادی رسـتکـه ممـلـکـت را زو بـار و سـایه بـینی زود
همی بـه رمز چـه گویم صـریح خـواهم گفـتجـهان ملـک ملکـی در جـهان ملک افـزود
بــر ایـن سـعـادت لـوهـور خـلـعـتـی پـوشـیـدز کــامــرانــی تـــا روز شــادمــانــی بـــود
ز بـس نـشـاط کـه در طـبـع مـردمـان آویخـتبـدین دو هفته بـه شبـها یک آدمی نغنود
بــه دوســتــکـامـی ایـن بــاده ای بــدان آوردبـه شـادمـانـی آن دسـتـه ای ازین بـربـود
نشست شاه به سور و همیشه سورش بادبـــر مــراد دل از کــشـــتـــه عـــزیــز درود
شــد مـصـاف شــکـن شـیـرزاد شـیـر شــکـرکـه جـان کـفـر بــه پـولـاد هـنـدوی پــالـود
گهی بـه مرکـب پـوینده قـعـر بـحـر شـکـافـتگـهی بـه رایت بـر رفـتـه اوج چـرخ بـسـود
بــه هـر زمـیـن کـه درآمـد چــو آب لـشـکـر اوز تــاب آتــش شــمـشــیـر او بــرآمــد دود
نـمـود خــون عــدو بــر کـشــیـده خــنـجــر اوبـه گـونـه شـفـق سـرخ بـر سـپـهر کـبـود
عــریـض جــاهـش پــهـنـای هـر دیـار گـرفــتبــلـنـد قـدرش بــالـای هـر فـلـک پــیـمـود
بـدین نـهـاد کـه شـوید همـی جـهان از کـفـرنـمـانـد خـواهـد بــومـی ز هـنـد کـفـرآلـود
چـو شـد سـخـاوت او بــر زمـانـه مـسـتـولـینــیــاز کــرد جــهــان را بــه درد دل بــدرود
چـو بـر خـزانـه نـبـخـشـود و مـالـها بـخـشـیدنماند کس که بر آن کس ببایدش بخشود
بــزرگ بــارخـدایـا تــو آن شـهـی کـه جــهـانجـز آن نکـرد کـه شـاهانه همـتـت فـرمود
فـلـک شـنـاس نداند بـه راسـتـیت شـنـاخـتمـلـک سـتـای نـداند بـه واجـبـیت سـتـود
نه چـشـم گـردون چـون کـرده تـو صـورت دیدنه گوش گیتـی چـون گفتـه تـو لفظ شنود
دل رعـیـت و چــشـم حــشـم بــه دولـت تــوبـه بـزم و رزم تو بـر شادی و نشاط آسود
ز ســور فــرخ تـــو روی خـــرمــی افــروخـــتز فـتـح شـامـل تـو جـان کـافـری فـرسـود
بــه رزمــگــاه تــو بـــارنــده ابــر لؤلؤ ریــخــتبـه بـزمـگـاه تـو پـویـنـده بـاد عـنـبـر سـود
بـه بــاغ لـهـو تـو رامـش چـو ارغـوان خـنـدیـدز شـاخ مدح تـو دولت چـو عندلیب سـرود
همیشه تـا شـود از بـاغ دشـت مشـک آگینهـمـیشـه تـا شـود از مـهـر کـوه زر انـدود
بـــقـــات بــــاد کـــه امـــروز مـــایـــه دولـــتز روزگـار بــقــای تــو را شــنـاســد ســود
زمــانــه و فــلــکــت رهــنــمــای و یـاری گــرخـدایگان و خـدای از تـو راضی و خـشـنودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.