ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش یکی از صدور و شرح گرفتاری خویش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تــا تــو را در جــهـان بــقـا بــاشــدعــز و اقـبــال در قـفـا بــاشــد
ای بـزرگـی کـه تـابـش خـورشـیـدپـیش رای تو چون سها بـاشد
هـر بـزرگـی کـه در جـهـان بـیـنـنـدبــا بــزرگـی تــو هـبــا بــاشـد
آن جـــوادی کـــه روز بــــزم تـــو رامال صـد گنج یک عطـا بـاشـد
هر که را چـشم بـخـت خیره شودخـاک پــای تــو تـوتـیـا بــاشـد
آفــتــابــی کــه در هــمــه عــالــماثــر تــو هـمـی ضـیـا بــاشــد
مـن چــه دعــوی بــنـدگـیـت کـنـممـدحـت تـو بـر آن گـوا بــاشـد
روزی من فـلـک چـنان کـرده سـتکـه بـلـاهـا هـمـه مـرا بــاشـد
ظـن نبـردم همی که چـون مرغـانمـر مـرا جــای در هـوا بــاشـد
مـونـس مــن هـمـه ســتــاره بــودقـاصـد مـن همـه صـبـا بـاشـد
کـس نـیـابــم کـه غـمـگـسـار بــودکـس نبـینم کـه آشـنـا بـاشـد
همه شب از نهیب سیل سرشگخـوابـم از دیدگان جـدا بـاشـد
هر چـه گویم همی بـرین سـر کوهپـاسـخ مـن همه صـدا بـاشـد
روز و شـب هر چـه گـویم و شـنومهمه بـی روی و بی ریا بـاشد
کـس نـگـویـد در ایـن هـمـه عـالـمکه ازین صـعـب تـر بـلا بـاشـد
دســت در شــاخ دولــت تـــو زنــمبــیــنــوا تــا مــرا نــوا بــاشــد
هـمـه گـفـتــنـد رتــبــت مـسـعـودزود بـاشـد که بـر سـما بـاشد
گــفــتــم از دولــت تــو آن بــیــنــمکـز بــزرگـی تــو ســزا بــاشـد
مـدح گـویـم تــو را بــه جــان و مـرانعـمـت از مدح تـو جـزا بـاشـد
هـر ثـنـایی کـه گـویـم از پـس ایـنتـازی و پـارسـی تـو را بــاشـد
خـدمت تـو چـنان کـنم همه سـالکـه تــو را غـایـب رضـا بــاشـد
بــسـتـه اکـنـون بـه بـنـد و زنـدانـمتـو چه گویی چـنین روا بـاشد
از تـو شادی است قسمت همگانغم دل قسمت من چرا بـاشد
گــر نــبــاشــد بــه نـزد دولــت تــوای عجب در جهان کجـا بـاشد
نیست حـیلت بـلی هر آنچـه رسداز خـدای جـهـان قـضـا بــاشـد
مــنـت تــا ایـن هـمـه ثــنـا گــویـمدر جـهان تـا همـی ثـنا بـاشـد
نــکــنــم جـــز دعـــای نــیــک آریکار چون من کسی دعا باشد
در بــزرگـی بــقـای عــمـر تــو بــادتـا جـهان را همی بـقـا بـاشـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.