ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش امیر ابونصر فارسی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای آن کــه فــلــک نــصـــرت الــهــیبــر کــنـیـت و نـامـت نـثــار دارد
هـر چــیـز کـه گـیـتــی بــدان بــنـازداز هـمــت تــو مـســتــعــار دارد
از عــدل تـــو دیــن ســـرفــراز گــرددوز جـاه تــو مـلـک افـتــخـار دارد
گـــردون کـــمـــال چـــو آفـــتـــابـــتبــر قــطــب کـفــایـت مـدار دارد
نــه ابـــر چــو دســت تــو جــود ورزدنـه کـوه چــو طــبــعـت وقـار داد
بــا جــود یــمــیـن تــو ســنــگ نــاردچــنـدان کـه زمـانـه یـسـار دارد
تـــابـــنــده و ســوزنــده خــاطــر تــوچـون طـبـع فـلـک نور و نـار دارد
ایـن عـزم تــو بــادی کـه در مـتــانـتبــنـیـاد چــو کـوه اســتــوار دارد
وی حـزم تـو کـوهی کـه روز دشـمنچـون بــاد بــزان پــر غـبــار دارد
مــن قــدر تــو را آســمــان نــگــویــمتـرسـم که ازین وصـف عـار دارد
بــــافـــنـــده و دوزنـــده ســــعـــادتاز بــهـر تــو کـســوت هـزار دارد
عـرض تــو نـپــوشـد مـگـر لـبــاسـیکز فخـر و شـرف پـود و تـار دارد
یــک بـــار بـــود شــاخ را و کــلــکــتشاخیست که صدگونه بـار دارد
گـشـتـسـت بـر انگشـت تـو سـواریکـانگشـت تـو را هم سـوار دارد
گـریـنـده چــو ابــرســت و درج هـا راپــر نــقــش و نــگــار بــهـار دارد
گـلـهـای مـعـانـی شـگـفـتـه زو شـدزیرا که سـرش شـکل خـار دارد
ویــحــک تــن پــیـر و ســر جــوانــشنـسـبـت بـه زریـر و بـه قـار دارد
رفـــتـــار ز لـــیــل و نـــهـــار گـــیـــردتـــا گــونــه لــیــل و نــهــار دارد
تــا پــیــشــه او شــد نــگــاربــنــدیوهــم و خــرد جــان نــگــار دارد
از بـــهــر عـــروســـان فـــکــرتـــت راآرایـــش مـــشــــاطـــه وار دارد
ایــن را ز جـــزالــت قـــلـــاده بـــنــددوان را ز بـــلــاغــت ســـوار دارد
سرخست و قوی روی شخص دولتتـــــا او تـــــن زرد و نـــــزار دارد
از بـــهــر ولـــی نــوش نـــحـــل داردوز بـــهــر عـــدو زهــر مــار دارد
پــنـهـان کــنـد اســرار مـلـک لـیـکــناســرار ســپــهــر آشــکــار دارد
ایـــن ســــرزده پــــای دم بــــریــــدهدر سـحـر نـگـر تــا چـه کـار دارد
ای آنــکــه فــلــک ظــل درگــهــت رادر ســـایـــگـــه زیــنـــهـــار دارد
در عـــالــم شـــیــر عـــزیــمــت تـــوچـون چـرخ دو صـد مـرغـزار دارد
پـیـکـار و حـذر پــنـجـه هـای شـیـرانچـون پـنـجـه سـرو و چـنـار دارد
شــیــر فــلــک از تــرس بـــرنــیــایــدروزی کـه نـشــاط شــکــار دارد
تــا چــنــد بــهـر حــادثــه ســپــهـرمنـــظـــاره گـــه اعـــتـــبـــار دارد
جــانــم هـمــه در اضــطــراب بــنــددچـشـمـم همـه در انـتـظـار دارد
نشـگـفـت کـز اشـکـم همـی کـنـارممـــانـــنـــده دریـــا کـــنـــار دارد
انـــدر دلـــم آتـــش کـــه بـــرفـــروزداز آب دو دیــــــده شــــــرار دارد
نــه خــنــجــر عــزمــم نــیــام یــابــدنــه بـــاره بـــخــتــم عــذار دارد
کــز مـوج غــم دل هـوای چــشــمـمنــاریــســت ازیــرا بـــخـــار دارد
می قـسـم دگـر کـس رسـید گـردونتـــا چــنــد مــرا در خــمــار دارد
بــــر دیـــده مـــن روزهـــای روشـــنمــانــنــده شــبــهــای تــار دارد
روی دلـــم از اشـــک و خـــون دیــدهآکــنـده و گـفــتــه چــو نـار دارد
دارد دل مـن غـم ز غـم چـه پـرسـیزان پـرس که یک غمگسـار دارد
تــا چــشــم و ســر دانـشــم زمـانـهبــا چــشـم و سـرم کـارزار دارد
ایـن دوخـتـه گـاهـم چـو بـاز خـواهـدوان کـوفـتـه گـاهم چـو مار دارد
گــویـی هـمـه بــر مــن نـگــار بــنـددهـر شـعـبـده کـایـن روزگـار دارد
چــون زاغ گـهـم جــفـت کـوه ســازدچــون مــار گــهـم یـار غــار دارد
پــیـوســتــه مــرا زیــر راه هــیـونــیصــحـــرا بـــر و دریــا گــذار دارد
چـون خـضـر و سـکـندر مـرا همـیدونتــا زنــده ســوی هــر دیـار دارد
پــایـم نـخــرامــد ز جــای و دســتــممـشــغــول عــنـان و مـهـار دارد
آســیـمـه ســر و رنـجــه دل تــنـم رانـه غـبــن ضــیـاع و عــقـار دارد
پــیـوســتــه مـرا در هـمـه فـضـیـلـترایــت ز هــمــه اخــتـــیــار دارد
این طبـع سـخـن سـنج من وسـیلتدر خـدمـت تـو بـی شـمـار دارد
آن زهــره بـــود چــرخ را کــه در غــمزیـنــگــونـه مــرا بــی قــرار دارد
رنـجــور شــود خــاطـری کـه بــر مـنبـــر مــدح تـــو حــق جــوار دارد
وانـدل کـه ز خـون مـدحـت تـو سـازدشــایـد کـه غـم او را فـگـار دارد
بـــر بـــاطــل کــی صــبـــور بـــاشــدآن کس که چو تو حق گزار دارد
از سـیل کـجـا تـرسـد آن کـسـی کومأوا هـمـه بــر کــوهـســار دارد
مــن مــدح تــو را بـــس عــزیــز دارمهر چـنـد مـرا سـخـت خـار دارد
نـزدیـک تــو شـعـرم چــه قـیـمـت آردور چــه ز بــراعـت شــعــار دارد
کـامـروز تــو را مـادحــیـســت حــریکــز عــرق نــبـــوت تـــبـــار دارد
پـــر دل بـــود انــدر مــصـــاف دانــشزیـرا کــه زبــان ذوالـفــقــار دارد
ور هست چـنین بـس عجـب نبـاشدبــاشــد کــه زجــد یـادگــار دارد
نـی یـار نــخــوانـمــش در ایـن مــدحزیــرا کــه ز تـــوفــیــق یــار دارد
تــا از گــل و گــوهــر نــژاد گــلــبـــنگـه مـحـتـفـه گـه گـوشـوار دارد
تــا کـوکـب ســیـاره هـفــت بــاشــدتــا گــیـتــی ارکــان چــهـار دارد
تــا تــیـر گـشــایـد شــهـاب ســوزانتــا مــاه ز خــرمـن حــصــار دارد
تـــا روز طـــرب در بـــهــار عــشـــرتبـــازار مــی خـــوشـــگــوار دارد
تــا بــر گــل ســوری هـزار دســتــانآئیــــــن نــــــواهــــــای زار دارد
اقــبـــال تــو را شــادمــان نــشــانــدایـــام تــــو را کــــامـــگـــار دارد
ای آن کــه نــهــال شــریـف نــصــرتاز کــنــیــت و نــام تــو بــار دارد
تـــا بـــاره تـــو بـــر زمــیــن خــرامــدبــر چــرخ زمـیـن افــتــخــار دارد
بـــر دریـــا طـــبـــع تـــو ســـرفـــرازدوز گـــردون رای تــــو عـــار دارد
هر کـس کـه چـو تـو نامجـوی بـاشـدبـــر جــاه چــو تــو نــامــدار درد
چــون درگــه ســامــیــت را بــدیــدمگـفـتـم بــر مـن غـم چـکـار دارد
جــایـی کــه مـرا از بــلــا و مــحــنـتانـــدر کـــنـــف زیـــنـــهـــار دارد
بــنــگــر کــه کــنــون آفــتــاب رایــتروزم چــو شـب تــیـره تــار دارد
امــروز بـــیــابـــان حـــشـــمــت تـــوچــون بــاد مـرا خــاکـســار دارد
خـشـم تـو بـخـیزد همی چـو صـرصراحـــوال مـــرا پـــر غـــبــــار دارد
انــدوه نــظــر چـــشــم تـــیــره ام رابـــر اشــک رونــده ســـوار دارد
نــه خــنــجــر فــهـمــم صــقــال داردنـه آتــش طــبــعــم شــرار دارد
ویـحـک دم سـرد و سـرشـگ گـرمـمآئیــــن خــــزان و بــــهــــار دارد
در صـــف شـــقــاوت ســـپـــاه انــدهبـــا جـــان و تـــنــم کــارزار دارد
ناخـورده مـی شـادی از چـه مـعـنیمــغــز طــربـــم را خـــمــار دارد
این پـیر دو تـا گشـتـه چـرخ مسـعـودبـازیـچـه چـنـیـن صـد هـزار دارد
تـــا چـــنـــد بـــزرگـــی تـــو دلـــم راانــدر قـــلــق و انــتـــظـــار دارد
تــــا دایـــره گــــنـــبــــد مـــعــــلـــقبــر مـرکـز ســفــلـی مـدار دارد
تـــا روی زمــانــه نــگــار طـــبـــعـــیاز چـــرخ زمـــانـــه نـــگـــار دارد
از دوده پـــــــــاکـــــــــیــــــــزه وزارتایـــــام تـــــو را یــــادگـــــار داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.