ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ثقة الملک طاهر و شرح گرفتاری خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـــا بـــقـــا مــایــه نــمــا بـــاشـــدثـقـت الـمـلـک را بـقـا بــاشـد
طـــاهــر آن آفـــتـــاب کـــز نـــورشآفـتــاب فـلـک ســهـا بــاشــد
جــسـتــن راه خــدمـت سـامـیـشجـز بـه وجـه ثـنا خـطـا بـاشـد
سـخـتــم آسـان بــود ثـنـا گـفـتــنجــود او مــایــه ثــنــا بـــاشــد
ای کـــریــمـــی کـــامـــیــدواران راهمـه لـفـظ تـو مـرحـبـا بـاشـد
ز دکــــان نــــیــــاز گــــیــــتــــی راخـاک صـحـن تـو کیمیا بـاشـد
چـــشــم اقــبـــال شــهــریــاری راگـرد رخـش تــو تـوتـیـا بــاشـد
بــر عــدو عــنـف تــو ســمـوم بــودبـر ولی لطـف تـو صـبـا بـاشـد
حـزم و عـزم تـو چـون بـگـیـرد جـزمآن زمین بـاشد این هوا بـاشد
سـایلـان را ز دسـت تـو نـه عـجـبگـر نتـیجـه همـه عـطـا بـاشـد
تــا هـمـی دسـت راد تــو گـه بــزمپــدر و مــادر ســخــا بـــاشــد
رای تــو ار شـود چـو وهـمـت تــیـزبــر فـلـک خـط اسـتـوا بــاشـد
منحـنی می شـود فلک پـس از آنکـز در او گـردش رحــا بــاشــد
تــا هـمـی جــاه گــیـتــی افــروزتهمچو مهر اصل هر ضیا باشد
دولـــتــــت دولـــت عــــلـــایـــی رامــایــه و پــایـه عــلــا بــاشــد
بــه خــدایـی کــه بــر جــلــالـت اوهر چـه بـینی همه گوا بـاشـد
صــفـت و نـعـمـت او بــه نـزد خــردهـمـه آلــاء و کــبــریـا بــاشــد
گر چـنین پـادشـا کـه هسـت امروزدر جـهـان هیچ پـادشـا بـاشـد
خـــدمــت بـــارگــاه مــجـــلــس اوعـمـره و مـروه و صـفـا بــاشـد
ور چــو تـــو مــرد هــیــچ دولــت رانـیـز در دانــش و دهـا بــاشــد
پـس چـرا چون منی که بـی مثـلمبـه چنین حبـس مبـتـلا بـاشد
گــر هـمـی بــاغ فــضــل را از مــنرونـق و زیـنـت و بــهـا بــاشـد
چـون گل لاله جـای من ز چـه رویهـمـه در خـار و در گـیا بـاشـد
این گـنـه طـبـع را نـهـم کـه همـیمـایـه فـطــنـت و ذکـا بــاشــد
بـــه خــدای ار مــرا در ایــن زنــدانجـز یـکـی پـاره بــوریـا بــاشـد
نـان کـشـکـیـن اگـر بــیـابــم هـیـچراسـت گـویی زلـیـبـیـا بـاشـد
چــون سـرشـک و چـو روی هـرگـزنـه عـقـیق و نه کـهربـا بـاشـد
آشـنـا ورزمـی ز اشـک دو چــشـماگـرم چــشــم آشـنـا بــاشــد
راســـت گـــویــی هــوای زنــدانــمدیـو و افـعـی و اژدهـا بــاشــد
هــمــه گــر صــورتـــی نــگــارد ازوروی آن صـورت از قـفـا بــاشـد
وانـگــهـم ســنـگــدل نـگــهـبــانـیکـه چـنـو در کـلـیسـیـا بـاشـد
از گـــرانــی بـــلــنــد چـــون گــردمتکیه بـر چوب و بـر عصا بـاشد
رفــتــن مــن دو پــی بــود وانــگــاهپـشـتـم از بـار آن دو تـا بـاشد
مــر مــرا گــویـی از گــرانـی بــنــدپـای در سـنـگ آسـیـا بــاشـد
پـیـش چـشـم آرحـال مـن چـو مـراجمله این برگ و این نوا بـاشد
حــبـــس را زاده ام و مــرا گــویــیرنـج و غـم مـادر و نـیـا بـاشـد
چــرخ کــژ مـی زنـد مـراد و هـمـیهر چه بـاشد همه دغا بـاشد
نــیـک دانــی کــه از قــرابــت مــنچـنـد گـریـان و پـارسـا بــاشـد
چـــون مــنــی را روا مـــدار امـــروزکـه ز فـرزنـدگـان جــدا بــاشـد
مـانده ایشـان بـه درد و مـن در رنجاین همه هر دو از قضـا بـاشـد
لــیــکــن از دیـن پــاک تــو نــســزدکه بـدین مر تـو را رضـا بـاشـد
گـر عــنـایـت کــنـی و مـن بــر هـماز بــزرگـی تـو را سـزا بــاشـد
نـه همـی فـرصـتـیت بـاید جـسـتگـر خـلـا بـاشـد ار ملـا بـاشـد
نـکــتــه ای گــر بــرانـی از حــالــمهـمــه امـیـد مــن روا بــاشــد
ور کنم شغل هیچ کس پس از اینگـردنـم در خــور قـفــا بــاشــد
بــا فـلـک مـن ســیـتــزه هـا کـردمزان تـنم خـسـتـه عـنـا بـاشـد
هـر کـه او بــا فـلـک سـتـیـزه کـنـدجـز چـنین از فلک چـرا بـاشـد
همـه مـهر و وفـاسـت سـیرت مـنروزگـارم کــی آشــنـا بــاشــد
ای بــزرگـی کـه شـاخ مـلـک از تـوهمه در نشـو و در نمـا بـاشـد
بــنــده مــادحــی چــنـیـن در بــنـدنـیـک بــنـدیـش تـا روا بــاشـد
آفــتــابــی بــلـی ســزد کــه تــو رابس فراوان چو من هبـا بـاشد
گـنـج هـا دارم از هـنـر کـه بـگـفـتکس کزان گونه گنج ها بـاشد
زیـن بــلـا گـر مـرا بـه جـان بــخـریاین همه گـنج ها تـو را بـاشـد
ور بــدیـن حــاجــتــم نـعـم نـکـنـینـعـم مـن ز بــخـت لـا بــاشـد
نـه هـمـه مـردمـان چـنـیـن گـویـنـدکـه بـغـایی طـریـق مـا بـاشـد
گـر چـنین اسـت پـس بـود در خـوربـند شـاعـر چـو او بـغـا بـاشـد
شـاعـر آخـر چـه گـویـد و چـه کـنـدکـه از او فـتـنـه و بــلـا بــاشـد
گــر بـــه عـــیــوق بـــرفــرازد ســـرشـاعر آخـر نه هم گدا بـاشـد
مــگــرش چـــو مــحـــمــد نــاصـــرگوهر از پـاک مصـطفی بـاشـد
لــاجــرم جـــاه و حــق حــرمــت اوچـون شـهـیدان کـربـلـا بـاشـد
گـر هـمـی حـق بــود چـو تـو بــایـدشـاعران را که پـیشـوا بـاشـد
تـــو ثــنــا و دعــای مــن مــشــنــوکـایـن و آن از سـر هـوا بـاشـد
چـون تـویی راز چـون مـنی پـاداشنـه ثـنـا بــاشـد و دعـا بــاشـد
مـدحـت من شـنو کـه مـدحـت منرشــتــه در بــی بــهـا بــاشـد
پـــس از آواز او چــو بـــشــنــیــدیهــمــه آوازهــا صــدا بـــاشــد
مـن کـه در خـور ثــنـای شـاه کـنـمچون من اندر جهان کجا بـاشد
ور ز من شـد گـشـاده گنج سـخـنبـنـد بـر پـای مـن چـرا بــاشـد
آب اقــــبـــــال تــــو روا بـــــاشــــدکـه هـر امـیـد از او وفـا بـاشـد
بـنده بـودت بـه طبـع و خـواهد بـوددر جـهان هر که بـود یا بـاشـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.