ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز ســر گـیـتــی پــیـر بــوده جــوان شـدکـه سـلـطـان گـیـتـی مـلـک ارسـلـان شـد
زمـیـن پــادشـاهـی جـهـان شـهـریـاریکـزو تــاج خـورشـیـد و تـخـت آسـمـان شـد
قــران را ازیــن فــخــر بــرتــر نــبــاشــدکه شـاهی چـو این شاه صاحـب قران شد
هــر آن نــامــور شـــاه کــانــدر زمــانــهنـه در خــدمـت شـاه بــســتــه مـیـان شـد
هـمـه روزگـارش دگـر شــد حــقـیـقــتنـسـیـمـش سـمـوم و بــهـارش خـزان شـد
نـمـانـده سـت بـدخـواه را هـیـچ راحـتکه شادیش غم گشت و سودش زیان شد
جــهـانــدار شــاهـا هـمــه بــنـدگــان رادل و جـــان ز تـــو خــرم و شــادمــان شــد
شــدنــدی فــدا پــادشــاهـان گــیـتــیفــدای چــو تـــو پـــادشــاهــی تــوان شــد
در آئیـن دین نـاسـخـی گـشـت عـدلـتکـه مـنـســوخ از آن عـدل نـوشـیـروان شـد
هر آن کس که هر سو همی کاروان زدز انـــصـــاف تــــو رهـــبــــر کـــاروان شــــد
نــیــارســت فــتــنــه دلــیـری نــمــودنچـو عـدل تـو بــر مـلـک تـو پــاسـبــان شـد
بــنـالــیـد گــنـج تــو از بــخــشــش تــوچــو جــود تــو بــر گـنـج تــو قـهـرمـان شـد
بــســا رزمـگــه کــز دلــیـران جــنـگــیزمــیـن و هــوا پــر ز شــخــص و روان شــد
ز گـرد سـپـه شـد هـوا چـون بـنـفـشـهز خــون یــلــان خــاک چـــون ارغــوان شــد
ز تــــیـــغ چــــو نـــیـــلـــوفـــر آبــــدارترخ ســرکـشــان زرد چــون زعــفــران شــد
بــه زیـر تــو رخــش تــو را گـاه حــمـلـهز دولــت رکــاب و ز نــصـــرت عــنــان شـــد
چــو از آتــش تــیــغ و از بـــاد حــمــلــههــوا پـــر شـــد زمــیــن پـــر دخـــان شـــد
سـر و دل گران و سـبـک شـد چـو ناگهعـنـانـت ســبــک شــد رکـابــت گـران شـد
کــمــانـور کــه بــا تــیـر پــیـش تــو آمـدبـــه بـــالــا کــمــان و بـــدل تــیــردان شــد
ثــنـا و مــدیـح تــو ایـن شــاه شــاهـاننـگـهـبــان تـن گـشـت و تـعـویـذ جـان شـد
مـــرا از بــــرای ثــــنـــا و مـــدیـــحــــتهمه جـان سـخـن شـد همه تـن زبـان شد
جـهان کـینه ور بـود بـر من چـو خـواندمثــنــای تــو بــر جــان مــن مــهـربــان شــد
جـوان بـاد بـخـتـت که این جـان غمگینبــه اقــبــال و رای تــو شــاد و جــوان شــد
ز بــزم تــو ای شــاه قــصــر هــمــایـونبــه شـادی و رامـش چــو دارالـجــنـان شـد
شـد امـیـد مـهـمـان بــه انـواع نـعـمـتچــو جــود تــو در مـمـلـکـت مـیـزبــان شــد
بــران هـر مـرادی کـه داری کـه گـیـتـیچــنـان چـون مـراد تــو بــاشـد چــنـان شـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.