ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح شهریار و سپاسگزاری از مراحم او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
سـزد که بـاش شـاها ز ملک خـرم و شـادکــه مـلـک تــو در شــادی و خــرمـی بــگــشــاد
خـــدای دادت مــلــک و خــدای عــزوجـــلنــگــاه دارد مــلــک تــو هــمــچــنــان کــه بـــداد
خـدای بــود مـعـیـن سـاعـت گـرفـتــن تــوتـــو را نــیــایــد حــاجـــت بـــه خــنــجــر پـــولــاد
سـپـاه بـی حـد بـود و سـلـاح بـی مر بـودولـــیــک قـــاعـــده مـــلـــک تـــو خـــدای نــهــاد
خــدای قــاعــده مــلــک تــو نـهـاد چــنـانکــه هـر زمـان ز جــهـان دولــتــیـش خــواهـد زاد
نــه بــی اردات او بــر زمــیــن بــبـــارد ابــرنــه بــی مــشــیــت او بــر هــوا بــجــنــبــد بــاد
چـنـان قـوی شـد بـنـیـاد مـلـک تـو گـویـیز بــیـخ مـلـک تــو رســتــه اسـت کـوه را بــنـیـاد
کـدام دولـت پــیـدا شـد از کـواکـب ســعـدکـه آن ســپــهـر بــر تــو بــه هـدیـه نـفـرســتــاد
همـیشـه تـیغ تـو بـی نصـرت و ظـفـر نبـودکـه هـسـت تـیـغ تــو بــا نـصـرت و ظـفـر هـمـزاد
خـجـسـتـه روزا کـانـدر نـبــرد سـطـوت تــوبــــه آب تــــیـــغ بــــیـــفــــروخــــت آذر خــــرداد
چـو ابــر نـصـرت بــاریـد چــرخ فـصـل خـزانبـــهــار گــشــت ز مــلــک تــو در تــکــیــن آبـــاد
ز تــیـغ تــیـز تــو فــریـاد کـرد دشــمـن تــوولــیــک آنــجـــا ســـودی نــداشـــت آن فـــریــاد
عـروس ملک بـیاراسـت گوش و گردن و بـرنـخــواســت از مـلــکــان جــز تــو شــاه را دامـاد
بـنای ملک تـو چون بـر کشید سر بـه فلکبـــنــای عــمــر عــدوی تــو بـــر زمــیــن افــتـــاد
مـی نـشـاط زمـانه بـه یاد مـلـک تـو خـورداز آن کــه مــلــکــی چــون مــلــک تــو نـدارد یـاد
تو طبـع و دل را هم شاد و تـازه در بـه میکه خسروی به تو تازه ست و مملکت به تو شاد
بـه عدل و رادی ماند بـه جـای ملک جـهانبــلـی و چـون تـو نـدیـده سـت شـاه عـادل و راد
ز هر سویی سپـهی بـس گران فرستـادیکـه مـلـک و دیـن ز ســپــه بــاشـد ایـمـن و آبــاد
تــو داد گـیـتـی دادی و لـشـکـر تــو کـنـونجـــهــان بـــگــیــرد کـــانــدر نــبـــرد بـــدهــد داد
رسـد ز هر سـپـهی هر دو هفـتـه فتـحـیکــه تــهــنــیــت کــنــد آن را خــلــیــفــه بــغــداد
بـزرگ شـاهـا رامـش گـزیـن و شـادی کـنبــخــواه جــام مــی از دســت آن بـــت نــوشــاد
مـیـان خــلـق ســرافــراز و تــازه کــرد مـرامــکــارم تـــو چـــو ســـرو و چـــو ســوســن آزاد
مـرا بــه مـدحــی شــاهـا ولــایـتــی دادیکــدام شــاهــی هــرگــز بــه مــادحــی ایـن داد
بـه بـارگاه تـو کان هسـت و بـاد مرکز ملکمــحــل و رتــبــت مــن پــای بــر ســپــهـر نــهـاد
مـرا هـمـی بــه ثـنـای تـو زنـده مـانـد تــنکــه تــا زیــد تــن مــن بـــی ثــنــای تــو مــزیــاد
خدایگانا هر عمر و جان که در گیتی استعـزیـز و شــیـریـن پــیـونـد عـمـر و جــان تــو بــاد
بـه شـادکـامی در مـجـلـس بـهشـت آئینبــــخــــواه بـــــاده از آن دلــــیــــران حــــورنــــژاد
چـو سلسبـیل می خور که حـضرت غزنینبــهـشـت گـشـت چــون اردیـبــهـشـت در مـرداد
همیشه بـادی بـر تـخت ملک چـون خسرومــخـــالــف تـــو گــرفـــتـــار مــحـــنــت فـــرهــاد
بـه دور ماه ز سـر تـازه گشـت سـال عـربخـدای بــر تــو و بــر مـلـک تــو خـجـسـتــه کـنـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.