ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت لوا و عهد خلیفه و مدیح ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
لــوا و عـــهــد خـــطـــاب خـــلــیــفـــه بـــغـــدادخـدای عـزوجــل بــر مـلـک خـجــسـتــه کـنـاد
ابــوالــمـلـوک مـلــک ارســلــان بــن مـســعــودکـه تـخـت و مـلـک و فـلـک مـثـل او نـدارد یـاد
جـهـان سـتــانـی شـاهـنـشـهـی جـهـانـگـیـریکــه کــرد کــار جــهــان را بــه داد و دیـن آبــاد
عــزیـز مـلـکــش تــلـقــیـن عــدل یـافــت هـمـهکـه گـشـت هـمـت عـالـیـش مـلـک را بــنـیـاد
خــدایـگـانـا شـاهـا ز عـدل و جــود تــو هـســتبـه مـاه دی هـمـه گـیـتـی چـو بــاغ در خـرداد
جـــهــان بـــه فــر جـــمــال تـــو روضــه رضــوانزمــیـن ز شــادی مــلــک تــو خــانـه نـوشــاد
بــه یـاد کـیـن تــو از آب روشـن آتــش خــاسـتبــه یـاد مــهــر تــو از خــاک تــیـره گــوهـر زاد
ز مـلـک جــســتــن شـد کـنـد خــصـم را دنـدانچــو دیــد تـــیــزی بـــازار خــنــجـــر و پـــولــاد
ســپــاه حــق را چــون دولـت تــو تــعـبــیـه کـردکـمـیـن گـشــاد ز هـر جــانـبــی طـلـیـعـه داد
بـــخــاســتـــنــد یــلــان ســپـــاه تـــو هــر یــکچـو طـوس و نـوذر و گـرگـین و بـیـژن و مـیـلـاد
چــه پــیــکــر آمــد رخــش درخــش پــیــکــر تــوکـه کـوه بــاد مـســیـرســت و بــاد کـوه نـهـاد
ز سـهـم و هـیبـت آن کـاو نـشـسـتـن انـدر زینفــــــســــــرد آذر بــــــرزیـــــن و آذر خــــــرداد
چـو او بــخـواهـد جـسـتـن نـجـسـت یـارد بــرقچــو او بــخــواهــد رفــتــن نــرفــت یــارد بـــاد
هـمـیـشــه تــیـغ تــو یـاری گـرســت نـصــرت راکـه هـسـت نـصـرت بــا تــیـغ تـیـز تــو هـمـزاد
تــو تــا مــعــونـت و یـاری مــلــک و دیـن کــردیبــلـنـد گـشـت و قـوی دیـن و مـلـک را بـنـیـاد
بــــرآمـــدش ز کـــمـــال تـــو بــــر ثـــریـــا ســـرچــو کــوه خــارش انــدر ثـــری فــروشــد لــاد
تـــویــی ز گـــوهــر مـــحـــمــود و گـــوهــر داودکــدام شــاه نــســب دارد از چــنـیـن دو نــژاد
چــو شــاه عــادل و رای تـــو در جــهــان مــانــدهـمـیـشـه تـا بـه ابـد مـلـک شـاه عـادل و راد
بــزرگ جــشــن اســت امـروز مـلــک را مـلــکــاکــه شــادمــان اســت ای شــاه بــنـده و آزاد
بـدیـن هـمـایـون سـور و بـدیـن مـبــارک جـشـنتو شاد و خلق جهان شاد و دین و دولت شاد
شگفت نیست ازین سور و جشن خرم و خوشز چـوب هـا گـل رویـد ز سـنـگ هـا شـمـشـاد
خـلـیـفـه بــی حـد و مـر هـدیـه هـا فـرسـتـادتکـه هـیـچ کـس را زان نـوع هـدیـه نـفـرسـتـاد
سـپـهـر چـون بـه تـو ایـن هـدیه هـا مـزیـن شـدمیان بـه خـدمت بـست و زبـان بـه مدح گشاد
رســول عـالـم و عـادل چــو بــوسـه کـرد زمـیـنشـرف گـرفـت چـو پـی بـر بـسـاط مـلـک نهاد
بـه فـخـر سـر بـه فـلک بـرکشـید و شـادی کـردکــه آن هــدایــا بــر دســت او قــبــول افــتــاد
چـه گـفـت، گـفـت خـلـیـفـه چــنـان دعـا کـردتکــه شــاه عــادل در مــلــک جـــاودانــه زیــاد
بــدیـع نـیـســت گـرت خــلـق تــهـنـیـت گـویـنـدکـه دولـت تــو رسـیـده اسـت خـلـق را فـریـاد
هـمــه فــریـشــتــگــان تــهـنـیـت کــنـنـد تــو راهـمـی بــه عــهـد و لـوای خــلـیـفــه بــغــداد
ز مـلـک تــو بــه جــهـان دیـن و داد بــاقـی شـدخجـستـه ملکست این ملک تـو که بـاقی بـاد
تـو شـکـر ایزد گـفـتـی و خـلق شـکـر تـو گـفـتتـــو داد گـــیــتـــی دادی ز چـــرخ داد تـــو داد
همـیشـه تـا بـه سـمـرهـای عـشـق یاد کـنـنـدحــدیـث قـصـه شـیـریـن و خــســرو و فـرهـاد
نـشــاط را هـمـه در مــجــلــس تــو بــاد مـقــاممــلــوک را هــمــه بــر درگــه تــو بـــاد مــلــاذ
بــه حـل و عـقـد و بــد و نـیـک عـزم جـزم تــو راچــو کــوه بــاد ثــبــات و چــو بــاد بــاد نــفــاذپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.