ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ثنای بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
کـوس مـلـک آواز نـصـرت بــر کـشـیـدکفر و شرک از هول آن سر در کشید
فـخــر شــاهـان جــهـان بــهـرامـشـاهشد سوی هندوسـتـان لشکر کشید
چــتــر او را فــتــح بـــر تـــارک نــهــادتــیـغ او را نـصــرت انــدر بــرکــشــیـد
بــاخــتــر در لــرزه افــتــاد از نــهــیـبگر چـه او لشـکر سـوی خـاور کشـید
ای بـسـا رزمـا کـه از هـر سـو سـپـاهزآب خــنـجــر شــعــلــه آذر کــشــیـد
دوزخــی شــد عــرصــه پــیــکــارگــاهکـو در آن پـیـکـار گـه خـنـجـر کـشـیـد
دشــمــنــان را آتــش شــمــشــیـر اودر مـیـان خـاک و خـاکـسـتـر کـشـیـد
مــلــک او را چــون عــدو انــکــار کــرداز پــی او کــیـنــه مــنــکــر کــشــیـد
دسـت او تـیغـی کـشـید اندر مـصـافکـان بـه خـیبـر قـبـضـه حـیدر کـشـید
بــر کـشــیـد او تــیـغ تــیـز دیـن فـزایاز بــرای دیـن پــیـغــمــبــر کــشــیــد
تــیــغ او اصــل بـــقــای مــلــک شــداز فـنـا خـط بـر بــت و بـتـگـر کـشـیـد
راه بـر دشـمـن چـو شـیر نـر بـبـسـتتـاز کـوهش همـچـو رنگ اندر کـشـید
گـرد او لشـکـر چـو چـنبـر حـلقـه کـردتـا سـرش در حـلـقـه چـنـبـر کـشـیـد
چـون هـوا از گـرد تـاری کـلـه بــسـتبـر زمـین خـون مـفـرش دیگـر کـشـید
گـویی آن خـونـهـا کـه رفـت از تـیـغ اودشـت را در دیـبـه شـشـتـر کـشـیـد
چـون عروس شـرمگین بـدخـواه شـاهســر ز شـرم شـاه در چــادر کـشـیـد
شه به تخت مملکت چون بـرنشستتــخــت را بــر زهــره ازهــر کــشــیـد
نـی سـپـهر از خـدمـت او روی تـافـتنـی زمـین از طـاعـت او سـر کـشـیـد
مـلـک او را صــد درخــت تــازه رســتهر یکی صد شـاخ سـبـز و تـر کشید
خطبه چون بـنوشت بـر نامش خطیبمـهـر و مـه را از سـر مـنـبــر کـشـیـد
بـنده را چـون دید مـدحـی بـس بـلـنداز شـرف بــر گـنـبــد اخــضـر کـشـیـد
صـد نـظـر در بــاب بــنـده بــیـش کـردتـا ز خـاک او را بـرین مـنـظـر کـشـیـد
مـدح او از آســمـان بــرتــر شـنـاخــتقــدر او از آســمــان بــرتــر کــشــیـد
دسـت و طـبـعـش در ثـنا و مدح شـاهسـلـک و عـقـد لؤلؤ و گـوهـر کـشـید
گـوهـر و زر یـافـت از مـهـرش بــسـیتـا بـه مـدحـش گـوهر اندر زر کـشـید
بــنـده را چـون پــشـت کـرد آز و نـیـازجـودش انـدر چـشـمـه کـوثـر کـشـید
لیکن از خدمت فرو مانده ست از آنکرنـج بـیـمـاریـش بــر بـسـتـر کـشـیـد
پــای نــتــوانــد هـمــی نـیـکــو نــهـاددسـت نتـواند سـوی سـاغـر کـشـید
بـــاد هــر کــشــور بــدو آبــاد از آنــکعـدل او لشـکـر بـه هر کشـور رسـیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.