ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»چیستان و گریز به مدح خواجه ابوطاهر عمر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
لـعـبــتــی را کـه صـد هـنـر بــاشــدشـایـد ار بـر مـیـان کـمـر بـاشـد
نیسـت لعبـت لطـیف گر چـه لطـیفبـه بـر عـقـل بـی خـطـر بــاشـد
او یـکـی شــاه شـد کـه مـلـکـش راگفت ها لشـکر و حـشـر بـاشـد
قــد او شــعــلــه ایــســت از دیــدارکـــه درو دود را اثــــر بــــاشــــد
ســخـــن از آتـــشــش فــروغ بـــودمـعـنـی از دود او شــرر بــاشــد
شـــرری کـــز فـــروغ نــور لــقـــاشبـیشتـر هست و بـیشتـر بـاشد
راســت بـــر ره چــگــونــه تــیــز رودوز نـقـابــش چــرا خـبــر بــاشـد
اگـــر او را بــــه طــــبــــع مـــادر زاددیـده و گـوش کـور و کـر بــاشـد
وگـر از بـیشـه زاد چـون کـه هـمـیهمچـو دریا بـه نفع و ضر بـاشـد
گــل و آب ســیــاه و تــیـره هــمــیاز چـه مـعـنـیـش آبـخـور بـاشـد
گــر خـــو از اصــل بـــنــگــریــم او راآب و گــل مــادر و پــدر بـــاشــد
خــرد و جــان بـــود نــگــارپـــرســتتــا چــنـویـی نـگــار گـر بــاشــد
مــادر نــیــش و نــیــشـــکـــر زادشزان گهی زهر و گه شکر بـاشـد
دشــمــنــان زو شــونــد زیــر و زبــرویـن ازو کـمـتـریـن هـنـر بــاشـد
زانــچــه اول کــه بــودی انـدر خــاکزیـر بــودی کــنـون زبــر بــاشــد
ســر او پـــای و پـــای او ســر شــدوین شگفتی که این گهر بـاشد
کـــلـــک از آن نــام کـــرده انــد او راکه سرش پای و پای سر بـاشد
در کـف خـواجـه چـون هـمـی پــایـدکش سخن در و چهره زر بـاشد
نــــبـــــود پـــــای او ز در و گــــهــــرچـونش بـر دسـت او گذر بـاشد
خواجه گویم همی و خواجه به حقخـواجـه بـوطـاهـر عـمـر بــاشـد
آنـکـه فـضـلـش هـمـی مـثــل گـرددوانکه جودش همی سمر باشد
رای او را هـــمــــی قــــضــــا رانـــدکـش ز نـابــودهـا خـبــر بــاشـد
چـــرخ بـــا قـــدر او زمـــیـــن گـــرددبـحـر بــا طـبـع او شـمـر بــاشـد
از چـنـان پـر هـنـر پـدر نـه شـگـفـتگـر چـنین پـر هنـر پـسـر بـاشـد
آفـرین بـر چـنین پـسـر کـه بـه حـقزیــور مــســـنــد پـــدر بـــاشــد
ای بـزرگی کـه هیچ ممکـن نیسـتکه چـو تـو در جـهان دگر بـاشـد
تـیـر عـزمـت کـه جـسـت حـاسـد راســپــر از دیـده و جــگـر بــاشـد
تـــا بـــبـــارد چــو ابـــر در کــف تـــوشـاخ جـودت کـه پـرگـهر بـاشـد
آتـشـی گـشـت کـین تـو نه عـجـباگـر ازو خــلـق در حــذر بــاشــد
خـشـم اگـر بــر پـراکـنـی بـه زمـیـنآســمــان را ازو خــطــر بــاشــد
لـشــکــری را کــه حــزمـت انـگـیـزدهـمـه بـر نـعـمـت ظـفـر بــاشـد
جـــمــلــه الــفـــاظ او نــکـــت زایــدهـمــه الــفــاظ او غــرر بــاشــد
دانـد ایزد کـه جـز فـریشـتـه نیسـتکـه درو این چـنـین سـیر بـاشـد
تــا هـمـی چــرخ پــر ســتــاره بــودتـا هـمـی ابــر پـر مـطـر بــاشـد
قــدر تــو هــمــســر ســپــهــر بــودرای تـــو هــمــره قــدر بـــاشــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.