ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتگو از روشنان فلکی و سیاهکاری آنان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـو سـوده دوده بـه روی هوا بـرافـشـانـنـدفــروغ آتــش روشــن ز دود بــنـشــانـنـد
سـپـهر گـردان بـس چـشـم ها گشـاید بـازکه چشم های جهان را همه بـخسبـانند
از آن ســبــیـکــه زر کــافــتــاب گــویـنــدشزنـد سـتـامـی کـانـرا سـتـارگـان خـواننـد
چــنـان گــمـان بــودم کآســیـای گــردون راهمـی بـه تـیزی بـر فـرق مـن بـگـرداننـد
ز آب دیـده گــریـان چــو تــیـغــم آب دهـنــدکـز آتــش دل سـوزان مـرا بــتـفـسـانـنـد
کــنـنـد رویـم هـمـرنـگ بــرگ رز بــه خــزانچـو شـوشـه رزم انـدر بــلـا بــپـیـچـانـنـد
گـرفـتـم انس بـه غـم ها و اندهان گـر چـندمـنـازغـان چـو دل و زنـدگـانـی و جــانـنـد
دمــادمــنــد و نــیــابــنــد بـــر تــنــم پــیــدابـه ریگ تـافـتـه بـر قـطـره هـای بـارانـنـد
بـدین فـروخـتـه رویان نـگـه کـنم کـه همـیبــه نـور طــبــعـی روی زمـیـن فـروزانـنـد
سـپـهبـدان بـرآشـفـتـه لشـکـری گـشـتـندچنانکه خواهند از هر سویی همی رانند
گـمان مبـر کـه مگـر طـبـع های مخـتـلـفـندگـمـان مـبـر کـه همه طـبـع ها بـرنجـانند
مــســافــران نــواحــی هـفــت گــردونــنــدمؤثــــران مــــزاج چــــهـــار ارکــــانـــنـــد
هلاک و عیش و بد و نیک و شدت و فرجندغم و سرور و کم و بـیش و درد و درمانند
بـه شکل همجـنس از بـا بـهانه همجنسندبـه نور همسان و ز فعل ها نه همسانند
بــه هـر قــدم حــکــم روزگــار و گــردونـنــدبـه هر نـظـر سـبـب آشـکـار و پـنـهـانـنـد
هـمـه بــلـنـد بــرآرنـد پــس فــرو فــکــنـنـدهـمـی فـراوان بـدهنـد و بـاز بـسـتـانـنـد
هـمـه بــلـنـد بــرآرنـد پــس فــرو فــکــنـنـدهـمـی فـراوان بـدهنـد و بـاز بـسـتـانـنـد
کـجــا تــوانـم جـسـتــن کـه تــیـز پــایـانـنـدچـه چـاره دانم کردن که چـیره دسـتـانند
رونـدگـان سـپــهـرنـد و لـنـگـشـان خـواهـمز بــهـر آنــکــه مــرا رهــبــران زنــدانــنــد
اگـر خـلندم در دیده نیسـت هیچ شـگـفـتکه تـیره شـب را بـر فـرق قـوس پـیکـانند
روا بــود کــه ازیـن اخــتــران گــلــه نـکــنـمکـه بـی گـمـان همـه فـرمـانبـران یزدانند
ز اهل عصر چـه خـواهم که اهل عصر همهبـه خـوی و طـبـع سـتـوران ماده را مانند
گـر بــه رحـمـت ایـشـان فـریـفـتـه نـشـوینـکــو نـگـر کــه هـمـه انـدک و فــراوانـنـد
مـخـواه تـابـش از ایشـان اگـر همـه مـهرنـدمـجـوی گـوهر از ایشـان اگـر همه کـانند
بــه جـان خـرنـد قـصـایـد ز مـن خـردمـنـداناگــر چــه طــبــع مـرا زان کــلـام ارزانـنـد
ز چــرخ عــقــلــم زادنـد وز جــمــال و بــقــاســتــارگـان را مـانـنـد و جــاودان مـانـنـد
زمـانه گـفـتـه من حـفـظ کـرد و نزدیکـسـتکـه اخـتـرانـش بـر آفـتـاب و مـه خـوانـنـد
چـنـان کـه بـیضـه عـنـبـر بـه بـوی دریـابـنـدمـرا بـدانـنـد آنها کـه شـعـر مـن خـواننـد
مـحــل ایـن سـخـن سـرفـراز بــشـنـاسـنـدکسان که سغبـه مسعود سعد سلمانندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.