ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علائالدوله سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
هر سـاعـتـی ز عشـق تـو حـالم دگر شـودوز دیـدگـان کـنـارم هـمـچــون شــمـر شــود
از چـشـم خـون فـشـانم نشـگفـت اگـر مرااز خــون سـر مـژه چــو سـر نـیـشـتــر شـود
راز مـن و تـو اشـگ دو چـشـم آشـکـار کـردزیـن راز دشــمـنـان را تــرســم خــبــر شـود
ای حـسـن تـو سـمر بـه جـهان زود حـال ماچـون حـال عشـق وامق و عذرا سـمر شـود
گویی مگر که نیک شـود حـال من بـه وصلتــرسـم کـه عـمـر بــر ســر کـار مـگـر شـود
گـویـی شـود هـزیـمـت هـجـر آخـر از وصـالنـیـکـو غـنـیـمـتــی اســت نـگـارا اگـر شــود
ای آن کـه تـن بـه روی تـو دیده شـود همـهوز عـشـق روی تـو هـمـه دیـده بــصـر شـود
جـایی کـه تـو نشـینی و راهی کـه بـگذریاز زلـف و روی تــو تــبــت و شـوشـتــر شـود
خــانـه بــه مـاه عـارض تــو، گـردد آســمـانمـجـلـس بــه سـرو قـامـت تـو غـاتـفـر شـود
زریـن کـمـر نـگـاری و مـشـکـین دو زلـف تـوگـه گـه بـر آن مـیـانـک سـیمـین کـمـر شـود
از تـو همی بـه سـر نشود این بـلا و عشقگــر زنـده مـانـم آخــر روزی بــه ســر شــود
یـک روز عــاشــق تــو ز بــیـداد تــو هـمــیانـــدر مـــظـــالـــم مـــلـــک دادگـــر شــــود
مسـعود خـسـروی که سعادت بـه پـیش اوهـر گـه کـه قـصـد عـزم کـنـد راهـبــر شــود
شـاهـی کـه گـر بـیان دهـد اخـلـاق او خـردفـهـرسـت بــاس حـیـدر و عـدل عـمـر شـود
بـر سـنگ اگـر مـبـارک نـامـش کـننـد نقـشسنگ از شرف به ماه و به خورشید بر شود
هـر ســال شــهـریـارا اطــراف مــمــلــکــتاز جـنـبــش تـو پــر ز سـپــاه و حـشـر شـود
راه سـفـر گـزینـی هر سـال و یمـن و یسـربـــا تــو دلــیــل راه و رفــیــق ســفــر شــود
گــرد تــو از یـلـان ســپــه انـدر ســپــه بــودســوی تــو ظــفــر نــفــر انــدر نــفــر شــود
هر خـاطـری که بـا تـو شـود کـژ کـمان نهاداز کــیـن تــو نــشــانــه تــیــر خــطــر شــود
هـر شـاه کـو ز حــکـم و مـثــال تــو بــگـذردایـــوان او ســـپـــاه تـــو را رهـــگـــذر شـــود
و آن کس که راه خـدمت و طوع تـو نسـپـردجـان و تـنـش بـه پـای بـلـا پـی سـپـر شـود
بــر فـرق بــدسـگـال تـو گـردد عـبــیـر خـاکدر کـام نـیک خـواه تـو حـنـظـل شـکـر شـود
از بـــهــر آن کــه نــصــرت زایــد بـــرای تـــوهـر روز بــخــت مــادر و نــصــرت پــدر شــود
چـون در مـصـاف تـیـغ و تـبــر در هـم اوفـتـددر حـمـلـه مـغـز طـعـمـه تــیـر و تــبــر شـود
در جـنگ حـلق و روی دلیران ز گـرد و خـویچـون سنگ خـشک ماند و چـون ابـرتـر شود
چــشـم ســپــهـر و روی مـانـه بــه رزمـگـاهاز گــرد کـــور گــردد و از کــوس کـــر شـــود
در پــیـش چـشـم دولـت تــو تـیـغ هـای تـوآیـیـنـه هـای نـصــرت و فـتــح و ظـفـر شــود
هـر یـک بــه قـوت تــو ز تــرکـان تـو بــه رزمچـون پـیل مسـت گردد و چـون شیر نر شود
آنـجـا بـسـی پـسـر کـه گـنـه بــر پـدر نـهـدوانـجـا بــسـا پـدر کـه بـه خـون پـسـر شـود
چـون خـنـجــر زدوده شـود کـاردیـن و مـلـکچــون خــنـجــر تــو در کـف تــو کـارگـر شـود
جـان کی بـرد ز تـیر تـو کـش پـر عـقـاب دادگـر چـه مـخـالـف تـو عـقـابــی بــه پـر شـود
هر تـیر سخـت زخـم که از شسـت کین تـوبــجــهـد دل عــدوی تــو آن را ســپــر شــود
گـر آتــش ســیـاســت تــو شـعـلـه ای زنـدگـردون از آن دخـان شـود اخـتــر شـرر شـود
خـون جـگـر ز دیـده بــبــارد بـه جـای اشـکهر تـن که او ز سهم تـو خـستـه جـگر شود
نـــاوردگــــاه ســــازد مـــیـــدان مـــدح تــــوهـر کـس کـه او ســوار کـمـال و هـنـر شـود
جــاه تــو طــوق فــاخــتــگـان را گـهـر کــنـدگـر مـدحــت تــو فــاخــتــگــان را زبــر شــود
مــداح را دهـن چــو شــد از مـدح پــر گــهـرپـس طـوق فـاخـتـه نه عـجـب گر گهر شـود
رای تــو هــر زمــان ز بــرای حــیـات مــلــکجـانـی شـود کـه آن بـه تـن مـلـک در شـود
چــون رایـهـا زنـنـد بــه تــدبــیـر مـمـلــکــترای تـــو هــمــزبـــان قــضـــا و قـــدر شـــود
شـیـر و گـوزن سـاخـتـه در بـزم تـو بـه هـمویـن تـا کـسـی نـبـیـنـد کـی مـعـتـبـر شـود
نـه شــیـر گـرســنـه بــود و صــیـد بــایـدشنـز تــشــنـگـی گـوزن ســوی آبــخــور شـود
ای تـاج تـاجـداران نـرگـس هـمـی بــه بــاغاز بــهـر بــزم تــســت کـه بــا تــاج زر شــود
نـه بــر گـوزن شـیـر هـمـی حـمـلـه افـکـنـدنـه او ز بــیـم شــیـر هـمـی زاســتــر شــود
آهـو و رنـگ بــاغ تــو گـر سـرو و مـوردسـتهر سـاعـتـی بـه رنگ همی خـوب تـر شـود
گــویـی کــه عــالــم صــور آمـد ســرای تــوکـز بـرگ و شـاخ بــاغ هـمـی پـر صـور شـود
بــر شــرق و غــرب بــارد اگـر ابــر آســمـاناز بــحــر طـبــع صـافـی تــو پــر مـطـر شــود
وان ابـر اگـر بـه دشـت بــبــارد عـجـب مـدارگــر شـــاخ رنــگ و آهــو از آن بـــارور شــود
بی حد ز خشت پیلک تو شیر و بـبـر و گرگبــی جــان شــدنـد و بــاز دمـادم دگـر شـود
هـر پـیـکـری کـه دارد ازیـن حـسـن بــاغ تـونـشــگـفــت اگــر ز دولـت تــو جــانـور شــود
روز تــو نـیـک بــاد کــه هـر دشــمــن تــو راروز بــد اســت و هــر روز از بــد بــتــر شــود
تـا شـاه شـب همیدون هر شب ز شـاه روزبـر چـرخ، گاه خـنجـر و گاه چـون سـپـر شود
چون شاه روز بادی و چون شاه شب کز آنگــه نـورمــنــد خــاور و گــه بــاخــتــر شــود
تـا حـشـر شـهـریـار تـو بــادی دریـن جـهـانگـر جـز تـو شـهـریار جـهـان را بـه سـر شـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.