ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ارسلان بن مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز شــاه بــیـنـم دل هـای اهـل حــضـرت شــادهزار رحـمـت بـر شـاه و اهل حـضـرت بـاد
مـن ایـن نـشـاط کـه دیـدم ز خـلـق در غـزنـینبــدیـد خــواهـم تــا روز چــنــد در بــغــداد
ســپــه کـشــیـده و آراســتــه بــه داد جــهـانبـه دسـت حـشـمت بـر کـنده دیده بـیداد
ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلــان بــن مـســعــودخــدایـگــان جــهـانــدار شــاه شــاه نــژاد
شـهـی کـه زنـده شـد از دولـتــش هـزار هـنـرکـه در جــلـالـت و دولـت هـزار سـال زیـاد
بــه کــامـگــاری بــر دیـده زمــانـه نـشــســتقــدم ز رتــبــت بــر تــارک ســپــهـر نـهـاد
چــه روز بـــود کــه در بـــوتـــه ســیــاســت اوعــیـار مــلــک بــپــالــود خــنـجــر پــولــاد
چــهــارشــنــبـــه روزی کــه از چــهــارم چــرخسـعـود ریخـت همـی مـهر بـر تـکـین آبـاد
زمـیـن تـو گـویـی مـرخـصـم مـلـک را بــگـرفـتبـدان زمـان کـه بـرآمـد از طـاغـیـان فـریـاد
گـهـی عـزیـمـت کـرد و گـهـی هـزیـمـت شــدچـنانکه بـاشـد در پـیش بـاز گرسـنه خـاد
چــه مـنـفـعـت ز عـزیـمـت کـه آن نـبــود قـویچـه فـایده ز هزیمـت کـه آن نـیافـت نـهاد
خـــدایــگـــان زمــانــه مــظـــفـــر و مــنــصـــوربـه زر فشـاندن بـر خـلق دسـتـها بـگشاد
بـه سـوی حـضـرت رانـد و نراند جـز بـه نشـاطچـنانکـه زلـزله در کـوهسـار و بـحـر افـتـاد
بــه رای روشـن مـهـر و بــه قـدر عـالـی چــرخبـه حـزم ثـابـت کـوه و بـه عـزم نـافـذ بــاد
بـزرگ شـاهـا در هـر هنـر کـه شـاهی راسـتزمانه چـون تـو ندید و سپـهر چـون تـو نزاد
کـدام دولـت و نـعـمـت گـمـان بــری کـه فـلـکبـه وجـه هدیه و تـحـفـه بـر تـو نفـرسـتـاد
بـــه هــیــچ وقـــتـــی ایــن روزگـــار دولـــت راخـــــدای دانــــد گــــر روزگــــار دارد یــــاد
ز ظــلــم زادن نـومــیـد گــشــت مــادر ظــلــمدر آن زمـان کــه اقــبــال دولــت تــو بــزاد
تـــو شـــاه رادی و در دهــر شـــاهــی و رادینه چون تو بـیند شاه و نه چون تو دارد یاد
بـه قـدر گـنـبــد گـردونـی ای هـمـایـون بــخـتبـــدان مـــبـــارک دیــدار آفـــتـــاب نــهــاد
چـو مـن بــبــیـنـم بــر تـخـت خـسـروانـه تـو رابــه دســتــگـاه فـریـدون و پــایـگـاه قـبــاد
جــز آن نــگــویـم شــاهـا کــه رودکــی گــویـدخـدای چـشـم بــد از مـلـک تـو بـگـردانـاد
قـوی دلـســت بــه عـدل تــو کـهـتــر و مـهـتــرتــوانــگــرســت ز جــود تــو بـــنــده و آزاد
چـو هیچ بـنـده بـه نزدیک تـو فـرامـش نیسـتحـدیث خـود بـه تـقـاضـا نکـرد خـواهم یاد
بـه حـرص گـرم شـکـم نـیـسـتـم کـه کـرد مـراثـبـات و صبـر قناعت زمانه سخـت استـاد
خـــدایـــگـــانـــا نـــوشـــادیـــســـت دولـــت رابــخــواه مـایـه شــادی از آن بــت نـوشـاد
هـمـیـشـه تــا بــپــرســتــنـد مـایـه کـشـمـیـرهـمــیـشــه تــا بــفــروزنـد مــایـه خــرداد
تو شاد باشی و خرم ز عمر و ملک که هستزمین ز ملک تو خرم زمان به عدل تو شادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.