ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ستایش او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـاهی که پـیر گشـتـه جـهان را جـوان کـندسـلـطـان ابـوالـمـلـوک مـلـک ارسـلـان کـند
وان نـامـه کـان بــه نـام مـلـک ارســلـان بــوددسـت شـرف از آن بـه تـفـاخـر نشـان کـند
آن شــهــریــار عــدل کــانــصــاف او هــمــیعـــون روان روشـــن نــوشـــیــروان کـــنـــد
آن شــاه گـنـج بــخــش کـه از بــیـم جــود اودر کـوه زر و ســیـم طــبــیـعـت نـهـان کـنـد
از هـول زخــم او دل گـیـتــی ســبــک شــودگـر در مـصــاف دســت بــه گـرز گـران کـنـد
کـــمـــتـــر ز ذره آیـــد در پـــیـــش قـــوتـــشگـر کــوه را بــه بــازوی زور امـتــحــان کــنـد
روزی کـه آسـمـان شـود از گـرد چـون زمـیـناز بـس کـه گـرد قـصـد سـوی آسـمـان کـند
وان پــاره زعــفــران را در لــالــه زار خــویــشنـیـلـوفــر حــســامـش چــون ارغــوان کـنـد
هـر تــیـردار کـو جـهـد از جـان خـصـم راسـتآن شـسـت او بــه تـیـر دلـش تـیـردان کـنـد
شـــبـــدیــزوار مــرکـــب او را بـــه کــر و فـــردولـت رکـاب ســازد و نـصــرت عــنـان کـنـد
بـــر بـــاد پــیــشــی آرد و بـــر چــرخ بــرزنــدهـر بــاره ای کـه روز شــغــب زیـر ران کـنـد
وقـــت درنــگ بـــودن و گـــاه نــشـــاط تـــگنـسـبــت بــه کـوه بـیـنـد و بــاد بــزان کـنـد
وان بــاره را طــبــیـعــت گــویـی در آن زمــانچـرمش چـو کـرک بـر تـن بـرگـسـتـوان کـند
سـرها گران شـود چـو عـنانش شـود سـبـکدل ها سـبـک شـود چـو رکـابـش گران کـند
هـر تــرک او بــه روز نــبــرد آن کــنـد بــه رزمکــان نـه هـژیـر تــنـد و نـه پــیـل ژیـان کـنـد
تــیـره کـنـد بــه تــیـر جـهـانـگـیـر چـشـم روزچـون گاه زخـم دسـت بـه تـیر و کـمان کـند
چــون از بــرای رزم کــمـر بــســت بــر مـیـانفــرســنـگ هـا مـخــالـف او در مـیـان کــنـد
در نــهــروان بــه تــیــغ کــنــد نــهــرهــا روانگــر جــنـگ را روانـه ســوی نـهـروان کــنــد
گــردد ز گــرد رخــشــش چــو قــیـر قــیـروانگـر هـیـچ گـونـه قـصـد سـوی قـیـروان کـنـد
ای کــرده روزگــار دســت تــو حــکــم مـلــکایـن کـرد و او بـر ایـن نـه هـمـانـا زیـان کـنـد
بـر مـلـک تـو ز مـهـر سـپـهـر آن کـنـد هـمـیکــز مــهـر بــا پــســر پــدر مــهـربــان کــنـد
رای تــو عـادلـســت و کـنـد جــور دسـت تــووان جـور دسـت تـو همه بـا گنج و کـان کند
سـوی تـو سـرکـشـان را چـندان کـشـد امیدتـا راه سـرکـشـان چـو ره کـهـکـشـان کـنـد
هـر شـاه را ز عـفـو تــو بــر جـای مـانـد جـانواکـنون همی فـدای تـو ای شـاه جـان کـند
ای شـــاه فــضــل فــضــل وزیــر مــبـــارکــتصـد مـعـجـزه همـی بـه کـفـایت عـیان کـند
مشـکـل شـود همی صـفـت کـلـک او کـه آنهـر مـشـکـلـی کـه دارد گـیتـی بـیـان کـنـد
دشــمــنــت را بــریــده زبــان و بــریــده ســرزان خـــامــه بـــریــده ســر دو زبـــان کــنــد
ای شاه می ستان به نشاط و طرب که طبعهر خارسان که هست همی گلستـان کند
نـــوروز و نـــوبـــهـــار هـــمـــی بـــاغ و راغ رااز بــهـر بــزم تــو ســلــب بــهـرمــان کــنــد
چـون رای تـسـت بــاغ و طـرب عـنـدلـیـب آنبر گل چو مدح خوانت همی مدح خوان کند
اکنون چـو بـلبـلسـت خـطـیب ای عـجـب مراگلبـن ز گل همی همه شـب طیلسـان کند
تـا حـشـر کـرد دهر بـه ملـکـت ضـمان از آنکجـودت همی بـه روزی خـلقـان ضـمان کـند
مـژده تـو را ز چـرخ کـه چـرخ ای مـلـک همیبــر مـلـک و عــمـر تــو رقــم جــاودان کــنـد
صـاحـب قـران شـدی و تـویی تـا بـر آسـمـاناز حــکــم کــردگــار دو اخــتــر قــران کــنــد
گـر نـهمـتـی سـگـالـی و انـدیشـه ای کـنـیگـیتـی همـان سـگـالـدو گـردون همان کـند
جـشنی خـجـستـه کردی و این تـهنیت تـو راخـورشـیـد نـورگـسـتــر و چــرخ کـیـان کـنـد
وان جـشـن را بـدان بـه حـقـیقـت کـه روزگـاردر داســتــان فــخــر ســر داســتــان کــنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.