ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت تولد خسرو ملک فرزند ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
هـزار خــرمـی انـدر زمـانـه گــشــت پــدیـدهزار مـژده ز سـعـد فـلـک بـه ملـک رسـید
که شـاه شـرق ملک ارسـلان بـن مسـعودعـــزیــز خـــود را انـــدر هــزار نـــاز بـــدیــد
سـپـهـر قـدری شـاهـی کـه وهـم آدمـیـانهـزار جــهـد بــکـرد و بــه وهـم او نـرسـیـد
خـدایـگـانـا جـشـنـی اسـت مـلـک را امـروزکه هیچ جشنی گوش جهان چنین نشنید
دریـن بـهـار بــدیـن شـادی و بـدیـن رامـشز چـوب لاله شکفت و ز سنگ سبـزه دمید
بـه بـاغ ملک تـو خـسرو یکی نهالی رسـتکـز آب دولـت و اقـبــال و بـخـت بـر بــالـیـد
بـدین مبـارک شـاخ ای درخـت بـخـت تـو نوهـمـه نـســیـم بــزرگــی و عــز و نـاز وزیـد
ازو همیشه بـه هر نوع سایه خواهی یافتوزو بـه کـام همه عـمـر میوه خـواهی چـید
خجـستـه جـشنی کردی و آنچـه کردی تـوچنین سزید و بـه ایزد که جـز چنین نسزید
بـه پـیش خـسرو خسروملک بـه وجـه نثـارفـلـک سـعـود بــرافـشـانـد و ابـر در بــاریـد
بـخـواسـت ابـر کـزو پـیـشـکـش نـثـار کـنـدنـثــار او هـمــه نـاســفــتــه بــود مــرواریـد
بـه روی چشم و چراغ تو چشم دولت ملکچو گشت روشن در وقت چشم بـد بـکفید
چــو خــواسـت ایـزد تــا مـلـک بــارور گـرددخجـستـه شاخی کرد از درخت ملک پـدید
بـه پیش تخت تو خسرو ملک شود شاهیکـه ملـک را همه شـاهان بـدو دهند کـلـید
به فتح و نصرت لشکر کشد به هفت اقلیمکـه بـخـت رایـت او را بـر اوج چـرخ کـشـیـد
امـیـد مـلـک بــدو شــد قــوی و بــاد قــویبـلی و دشـمنت از عـمر و ملـک امید بـرید
در آن زمان که بـپـوشند خـلعت تـو بـه فخـرسـپــهـر خــلـعـت عـمـر ابــد درو پــوشـیـد
بــدیـد چـشـم جـهـان خـلـعـت مـبــارک تـووان یـکـاد بــخـوانـد و سـبـک بـر او بـدمـیـد
گـزیـده سـیـرت شـاهـی و کـردگـار جـهـانتـو را و شـاه تـورا از هـمـه جـهـان بــگـزیـد
بـروی ایـن شـاه ای شـاه شـاد و خـرم زیبـه خـرمی و بـه شـادی بـخـواه جـام نبـید
همیشـه بـا دید اندر جـهان چـو گل خـندانچـو بـخـت وارون بـر حـال دشـمنان خـندیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.