ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تسلیت یکی از اکابر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــزرگـــوار خـــدایـــا چـــنـــان نـــمـــود خـــردکــه بـــر دل تـــو غــم و درد را اثــر نــبـــود
اجل رسیده یکی شارعست و نیست کسیدر این جـهان که بـرین شـارعش گذر نبـود
نـشـسـت خـلـق همـه مـخـتـلـف بـود لـیکـنبـه بـازگـشـت جـز این راه پـی سـپـر نبـود
یـکـی درخــت بــود عــمـر آدمـی بــه قـیـاسکـه در جـهـانـش بـه از نـام نـیـک بـر نـبـود
فـنـاســت عـاقـبــت جــانـور کـه جــان کـاهـدبـه فـوت جـان کـه بـقـا شـرط جـانور نـبـود
ز راه خـــاور خـــورشـــیــد بـــر نـــیــارد ســـرکـه قـصـد او بــه سـوی راه بــاخـتـر نـبــود
چـو خـوش بـود تـن اگـر قـبـضـه قـضـا نـشـودچــه بــرخــورد دل اگــر قــدرت قــدر نـبــود
چــو بــود خــواهـد خـود بــودنـی یـقـیـن دارمکـه هـیـچ فـایـده از خــرم و از حــذر نـبــود
بـر آنچـه گشـت فلک هیچ بـیش و کم نشـودبــدانـچـه رفـت قـلـم بــهـتــر و بــتـر نـبــود
نـیـافــتــیـم چــو تــســلـیـم هـیـچ دســتآویـزچـو کـار چـرخ هـمـی هـیـچ مـعـتـبـر نـبـود
بــــنـــا نـــهـــاد خـــرد بــــر اگـــر فـــرود آیـــدســزد کـه تــکـیـه مـا هـیـچ بــر اگـر نـبــود
امـیـد را چــه شــود نـاتــوان مــگــر از دســتز خــیـر کــردش مــردم اگــر مــگــر نــبــود
قــضــا چــو زهـر کــنـد کــام عــیـش مـردم رااگـر بـه دسـت خـرد زهر چـون شـکـر نبـود
خــدای عــزوجـــل را پـــذیــر هــر چــه کــنــدلـطـیفـه ایسـت کـز آن خـلق را خـبـر نبـود
تــو آن بــزرگـی کـانـدر جــهـان نـبــود چـو تــوجـهـان بـود پـس ازیـن و چـو تـو دگـر نـبـود
نه چون تـو هر کس دانش بـه کار داند بـستبـــجــز تــو کــس را راز فــلــک زبــر نــبــود
بــه زیـر هـر کـه بــود اسـت تـیـز تــک نـشـودبـه دسـت هـر کـه بــود تـیـغ کـارگـر نـبــود
ز تـخـم نـیک بـود بـیخ سـخـت و شـاخ بـلـنـدوگــر چــنــیــن نــبــود شــاخ بــارور نــبــود
نـبــود کــس را چــونــان پــدر کــه بــود تــو راشگفت نیست که کس را چو تو پسر نبود
ز پـــاکـــزادگـــی تـــســـت زنـــده نـــام پـــدرنـه پـاک زاده بــود هـر کـه چـون پـدر نـبـود
بـدان مـحـل بـرسـی از هنر کـه هیچ کـسـیبــدان مـحـل نـرسـد تــا بــدان هـنـر نـبــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.