ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش سلطان علاء الدوله مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ایــن آتـــش مـــبـــارز و ایــن بـــاد کـــامـــگـــارویـن آب تــیــز قــوت و ایـن خــاک مــایـه دار
ضــدنـد و مـمـکـنـســت کـه بــا طـبــع یـکـدگـراز عـدل شـاه سـاخــتــه گـردنـد هـر چــهـار
خـــســـرو عــلــاء دولــت مــســعــود تـــاجـــورخــورشــیـد پــادشــاهـان ســلـطـان روزگـار
آن شــاه دادگــســـتـــر کــانــدر مــظــالــمــشاز هــیــبـــتــش نــیــابـــد بــیــداد زیــنــهــار
آن شـــاه جــــودپــــرور کـــز فـــضـــل بــــذل اوانــدر گــداز حـــمــلــان بـــگــریــزد از عــیــار
دیــوار بـــســت امــنــش انــدر ســرای مــلــکپــایــنــده تــر ز ســد ســکــنــدر هــزار بـــار
بـر زد بـه مغز کفر و بـرون شـد ز چـشم شـرکزد در زمـانـه زخــمـش و بأس قــضــا ســوار
از فــرع عـــزم نــافــذ او خـــاســـت آســـمــانوز اصـل حــزم ثــابــت او رســت کـوهـســار
از حـلـم و عـلم او دو نشـانه اسـت روز و شـبوز لـطـف و عـنف او دو نمونه اسـت نور و نار
خــشــمـش هـمـی بــر آب روان افــکــنـد گـردعـفـوش هـمـی بـرآتـش سـوزان کـنـد نـگـار
ای دیـده صــدر شــاه ز مـلــک تــو احــتــشــاموی کـرده جـاه مـلـک بــه صـدر تــو افـتــخـار
بــحــر ســپــهــر دوری و کــوه ســتــاره ســیـرخـورشـیـد کـیـنـه تــوزی و گـردون حــقـگـزار
بـــا دولـــت تـــو بـــر نــزنــد هــیــچ پـــادشـــاهوز طـاعـت تــو سـرنـکـشـد هـیـچ شـهـریـار
در عــدل دولــت تــو بــخــنــدیـد عــدل خــوشدر حـبــس انـتـقـام تـو بـگـریـسـت ظـلـم زار
بــا طـبـع و دسـت و قـدر تـو بـی مـیـل زور و زرجـیـحـون سـراب و ابـر بــخـار و فـلـک غـبــار
بــــا شـــربــــت و غـــذای ذکـــاء و دهـــاء تـــوبــی عـقـل نـاتــوان شــود و بــی هـنـر نـزار
دریـا بـه نـعـمـت از آب سـخـای تـو یـک حـبــابدوزخ بـه وصـف از آتـش سـهم تـو یک شـرار
نــه کــوه بـــیــســتــون را بـــا زخــم تــو تــواننـه گـنـج شــایـگــان را بــا بــذل تــو یـســار
در بــوسـتــان ز حـرص عـطـاهـای بــزم تـسـتبـر شـاخ هـا کـه بــاز کـنـد پـنـجـه هـا چـنـار
وز آرزوی بـــــزم دل افــــروز حــــزم تــــســــتنرگـس کـه چـشـم روشـن روید بـه مـرغـزار
شـمـشـیـر و نـیزه تـو کـه از آب و خـاک رسـتبــا دسـت و آتــشـسـت ز تـیـزی بــه کـارزار
از گـــــونــــه زمــــرد و از رنــــگ کـــــهــــربـــــابــی کـارگـه جــبــلـتــشــان یـافـتــه شـعـار
از عــادت طــبــیــعــت هــنــگــام نــام و نــنــگایـن چــشــم مــور یـافــتــه و آن زبــان مــار
ای رســتــم نــبـــرد بـــران ســوی رزم رخــشوی حــیـدر زمــانــه بــر آهــنــج ذوالــفــقــار
خونها فشان به تیغ که تشنه ست نیک دشتسرها فکن به گرز که بس گرسنه ست غار
زیــرا کــه روزی هــمــه جـــنــس آفـــریــدگــانانـــدر عـــطـــیــت تـــو نـــهــاد آفـــریــدگـــار
تــا حــشــر بــر نــهـاد تــو مــقــصــور کــرد بــازهر نـوع مـصـلـحـت کـه نهانـسـت و آشـکـار
افکند و سـاخـت اخـتـر گردون بـه طـوع و طـبـعبــر حـکـم تـو مـسـیـر و بـه فـرمـان تـو مـدار
بــا نـهـی هـیـبــتــت نـزنـد هـیـچ ســر و شـاخبــی ابــر نـهـمـتــت نـدهـد هـیـچ شـاخ بــار
جــســمـی کـه کــام دل نـگـذارد بــه کــام تــودر سـوخـتـه جـگر خـلدش دسـت مرگ خـار
چـشـمـی کـه در جــهـان نـگـرد بــر خـلـاف تــودر دیـده جــاش مــیـخ زنـد کــوری اســتــوار
آن کز تـو شـد غمی نشـود تـا بـه حـشـر شـادوان کـز تـو شـد عـزیز نگـردد بـه عـمـر خـوار
پـــیــمــوده و ســـپـــرده ثـــواب و عــقــاب تـــوپـــهــنـــای هـــر بـــلـــاد و درازی هــر دیــار
بــفــراخــت نــیــکــخــواه تــو را راحــت وصــولبــگـداخــت بــدســگـال تــو را رنـج انـتــظـار
ایـن را ز نـعـمـت تـو طـعـامـیـسـت خـوش مـزهوان را ز سـطـوت تــو شـرابــیـسـت بــدگـوار
زان تـــیــغ آفـــتـــاب کـــشـــیــده دراز وپـــهــنجـز جــان دشـمـن تــو نـگـردد هـمـی فـگـار
زان رشـتــه دو رنـگ ســپــیـد و ســیـاه صـبــحجــز اسـب دولـت تــو نـیـابــد هـمـی چــدار
بـــر عــز و مــلــک تــو رقــم جــاودانــی اســتز آثـار حـمـلـه هـای تـو در دشـت شـابــهـار
آن روز کـــانـــدر آتـــش پــــیـــکـــار گـــاه شـــدسـیـمـاب رنـگ تـیـغ چـو سـیمـاب بـی قـرار
چـون مـیـغ مـیـغ تـاخـت سـپـه در پــس سـپـهچـون دود دود خـاسـت غـبــار از پـس غـبــار
آلـــود حــــد خــــنـــجــــر و انـــدود مـــد گــــردپــشــت زمـیـن بــه رویـن روی هـوا بــه قـار
گـریـان چــو ابــر نـیـزه کــیـن تــوز عــمـر ســوزخـنـدان چــو بــرق حــربــه دلـدوز جــانـگـداز
از حــمـلـه هـا نـفـس هـا در حــلـق هـا خــبــهوز گــردهــا نــظــرهــا در دیــده هــا بــشــار
تـــا دیــر دیــر گــشــت هــمــی تـــیــغ دور دورتــا زود زود خــاســت هـمــی بــانـگ دار دار
دســت یـکــی ســپــرد هـمـی پــای انـتــقــامپــای یـکـی گـرفـت هـمـی دســت اضـطـرار
ایـن از نـشـاط فـوز هـمـی تـاخـت سـوی بـحـروان از نـهیب مـرگ هـمـی گـشـت گـرد غـار
رفــتــه ره عــزیــمــت ایـن بــخــت مــعــتــمــدبــســتــه در هـزیـمـت آن عـمـر مـســتــعـار
آب امــیــد شــســت هــمــی رنــگ احـــتـــرازدسـت قـضـا نگـاشـت همی نقـش اعـتـبـار
کـوشـان امـل بـه فـتـح تـن آسـوده شـد ز رنـججوشان اجـل بـه رزم سراسیمه شد بـه کار
دیـدنـد جــنـگ دیـده دلـیـران تــو را بــه جــنـگدر آهـنـیـن لـبــاس چــو روئیـن ســفــنـدیـار
بـــر بـــارکــش هــژبــری تــنــد و بــلــا شــکــربــا سـرزن اژدهـایـی پــیـروز و جــان شـکـار
شـد سـبــز خـنـگ بــاره تــو بــحــر فـتــح مـوجگـشـت آب رنـگ خــنـجــر تــو ابــر مـرگـبــار
نـاگـه بــه صـحـن مـیـدان در تــاخـتـی چـو بــادتـا مـغـزهـای شـیـران بـشـکـافـتـی چـو نـار
در جــمــلــه بــی گــزنــد بــه تــوفــیـق ایـزدیگـشـتـی بــر آنـچـه کـام دلـت بـود کـامـگـار
دســت ظــفـر گـرفــتــه عــنـان از مـیـان شــورآورده بـــارگــیــر تــو را تـــا بـــه تــخــت یــار
کــف الـخــضــیـب گــردون از گــنـج مـشــتــریکــرده هـمــه ســعــادت بــر تــاج تــو نــثــار
ایـن مـلـک عـالـم ایـزد کـردســت بــر تــو وقـفبـر خـاطـر از مصـالـحـش اندیشـه کـم گـمـار
ایـزد چــو وقــف کـرد کـنـد آنـچــه واجــبــســتتــــو روزگــــار خــــرم در خــــرمــــی گــــذار
نـصـرت بــه نـام تــیـغ تــو گـیـرد هـمـی جـهـانتـازد همـی سـپـاه و گـشـاید همـی حـصـار
تــا ایــن زمــانــه مــتــلــون بــه ســعــی چــرخآیــیــن دیــگـــر آرد هــر ســـال چـــنــد بـــار
گـه در خــزان چــنـان کـه درافــگـنـد بــرکـشــداز گــردن بـــتــان چــمــن خــلــعــت بـــهــار
در صـفـحـه صـفـحـه زر نـهـد اطـراف بــوسـتـانتـا تـخـتـه تـخـتـه سـیـم کـنـد روی جـویـبــار
گــه در بــهـار بــاز کــشــد بــر زمــیـن بــســاطاز لـعــل پــود بــوقــلـمـون هـای ســبــز تــار
گـیـسـوی گـلـرخـانـش نـگـارد بـه مـشـک بـیـدگـوش ســمـنـبــرانـش فـروزد بــه گـوشــوار
سـوسـن بـه کـبـر عـرضـه کـنـد روی بـا جـمـالنـرگـس بــه نـاز بــاز کـنـد چـشـم پـر خـمـار
گـه چــون خــزان تــو زر و درم ریـز بــی قـیـاسگـه چـون بــهـار در و گـهـرپـاش بـی شـمـار
در جـــوی هــای بـــخـــت هــمــه آب کــام راندر بــاغ هـای مـلـک هـمـه تــخـم عـدل کـار
دولـــت فـــروز و نـــصـــرت یــاب و طـــرب فـــزاگـیتـی گـشـای و مـلـک سـتـان و زمـانه دار
تــو شـادمـان نـشـسـتــه و اقـبــال پــیـش تــوروز و شـب ایسـتـاده میان بـسـتـه بـنده وار
قــدر تــو را نـشــانـده بــه صــد نـاز بــر کــتــفجــاه تــو را گـرفـتــه بــه صـد مـهـر در کـنـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.