ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر ابوالفتح عارض

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
هم شـب مسـت وار و عاشـق واربــودم از روی دوســت بــرخــوردار
گــه مــرا داد شــکــرش بـــوســـهگــاه ســروش مـرا گـرفــت کــنـار
خوب حـالی و خوش نشاطی بـوددوش بـــا روی او مـــرا نـــهــمـــار
چـه کنم قصـه تـا بـه روز بـداشـتلــذت عــشــرتـــش مــرا بـــیــدار
در مــیـان ســخــن مــرا گــفــتــینیسـت امـسـال کـار تـو چـون پـار
حشمتـی داشتی تـو را بـه شکوههمتـی داشـتـی تـو بـس بـسـیار
صـدره هـا دیـدمـت مـلـمـع نـقـشجــبــه هـا دیـدمـت مـهـلـهـل کـار
چـه رسید و چـه اوفتـاد و چه شدکـه درآمـد تـو را خـلـل بــه یـسـار
هم از اینسـان بـعید خـواهی رفتشـوخـگـن جـبـه چـارکـن دسـتـار
سـخـت مـجـهـول نـیـسـتــی آخـرعــور گــردی تـــو را نــیــایــد عــار
شــادی آمـد مـرا ازیـن شــفــقـتخــنــده آمــد مــرا ازیـن گــفــتــار
گـفـتـم ای ماه روی مشـکـین زلفبـــت دلــجــوی و لــعــبــت دلــدار
راسـت گـفـتـی و نـیک پـرسـیـدیبشنو و گوش و هوش زی من دار
خـواجـه بـوالـفـتـح عـارض لـشـکـراصـــل حــــری و ســـیـــد احـــرار
بـــود گــشــتـــه مــرا خـــریــداریکــه بـــدو تــیــز شــد مــرا بـــازار
صـید کـردی بـه جـود و شـکـر مـراآن مــه جــود ورز شــکــر شــکــار
جامه ها دادی مرا ز خاصه خویشنــادره حــلــیــت و بـــدیــع نــگــار
کــارگــاهــی ز بــهــر مــن کــردیشــب و روز از بــرای مـن بــر کـار
جـامـه هـا بــافـتـنـدی از پــی مـنکـه نـبـافـد کـسـی بـه هـیچ دیـار
مـنـقـطـع شـد چـنـان ز مـن بـرشکــه از آن نــزد مــن نـمــانــد آثــار
لـــاجـــرم جـــبـــه و دراعـــه مـــناز عـتـابـی و بـرد گـشـت ایـن بـار
هـیـچ جــرمــی نـکــرده ام هـرگــزکـــایـــد او را هـــمـــی زمـــن آزار
دوسـتـی ام چـنـان کـه او خـواهـدکـه دعـا گـویمـش بـه لـیل و نـهار
مــادحــی ام چــنــان کــه او دانــدگـفـتـه در مـدح او بـسـی اشـعـار
شــاعــری ام کــه هــیـچ بــرش راهـیـچ وقــتــی نــکــرده ام انـکــار
کــهـتــری ام چــنـان کــه او گـویـدبــــر مـــرادش مـــرا ره و رفـــتـــار
مـشـفـقـی ام چـنـان کـه او جـویدکـه نـدارم خــبــر ز عـرض شــمـار
مـن نـدانـم همـی کـه یک رهکـیاز چـه مـعـنی گـرفـت کـارم خـوار
ای بــزرگـی کـه مـثـل تــو نـنـمـودهـیـچ وقـتــی ســپــهـر آئیـنـه دار
بـــاغ عـــز تـــو را نـــدیــده خـــزانمــی جــود تــو را نـبــوده خــمــار
روز اقــبـــال تــو نــبـــیــنــد شــبگــل احـــســـان تـــو نــدارد خـــار
مــدحــت تــو شــرف دهـد ثــمـرهخــدمــت تـــو ســعــادت آرد بـــار
طــیـبــتــی شــاعـرانـه کـردم مـنتــا نــبــنــدی دل انــدریـن زنــهـار
غــرض آن بــود تــا نـخــســت مـرافــهـم گــردد ز شــاعــری اســرار
قـصـه ای را کـه نظـم خـواهد کـردبـر طـرازد سـخـن بــدیـن هـنـجـار
گـر چـه در شـعـر تـیز دیـدار اسـتاز مــن افــزون نـبــاشــدش دیـدار
منم آن جـادوی سخن که بـه نظمآرم انـدر خــزان بــه طــبــع بــهـار
در زمـانـه ز گـفـت هـای مـنـسـتشــعــر هـامـون نـورد و کـوه گـذار
قــوت طــبـــع مــن کــنــد آســـانهر چـه از بـاب شـعر شـد دشـوار
نـشـود جـز بــه مـن گـشـاده دریکـه ضـرورت بــر آن زنـد مـســمـار
مـــر مــرا دولـــت تـــو فـــرمـــایــدکـه هـمـیشـه هـمـی رود همـوار
مـهـربــان بــا تــو خــســرو عــالـموز تــــو خــــشـــنـــود ایـــزد دادارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.