ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالفرج نصربن رستم و توصیف نبرد آزمایی او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
آن تـــرجـــمـــان غـــیــب و نــمـــایــنـــده هــنـــرآن کـــز گـــمـــان خـــلـــق مــر او را بـــود خـــبـــر
آن زرد چـــهــره کــه کــنــد روی دوســـت ســرخشــخــصــی نــه جــانــور بــرود هـمــچــو جــانــور
غــواص پــیــشــه ای کــه بـــه دریــا فــرو شــوداز قـــعـــر بــــحـــر تـــیـــره بـــه آرد بــــســـی درر
آن شـمـع بــرفـروخــتــه بــر تــخـتــه چــو سـیـمگـــر دود شـــمـــع زیـــر بــــود روشـــنـــی ز بــــر
گوینده ای که هست سخنهاش و جانش نیستپــرنـده ای کـه هـسـت پــریـدنـش و نـیـسـت پــر
مــرغـــان اگــر بـــه پـــای رونــد بـــه پـــر پـــرنــداو کــار پــای و پــر بـــکــنــد هــر زمــان بـــه ســر
او را دو شــاخ نــکــنــی پــیـوســتــه هــر یـکــییــک شـــاخ بـــا قـــضـــا و دگــر شـــاخ بـــا قـــدر
یــکــی شــاخ بـــر ولــی و دگــر شــاخ بــر عــدوزیــن بـــر ولــی ســـعـــادت و آن بـــر عــدو ضـــرر
زان یــافــت کــلــک مــرتــبـــت صــد هــزار تــیــغکـــو کـــرد بــــر بــــنـــان عـــمـــیـــد اجـــل گـــذر
آزاده بــــوالـــفــــرج فــــرج مـــا ز هـــر غــــمـــینــصــر بـــن روســـتـــم بـــه وغــا رســـتـــم دگــر
کــز بـــوالــفــرج رســیــد جــهــان را زهــر بـــدیفـــتـــح و فـــراغـــت و فــرح و نــصـــرت و ظـــفــر
رســتــم بــه کــارزار یـکــی دیـو خــیـره کــشــتایـــن انـــد ســــال کـــرد بــــه مـــازنـــدران گـــذر
پـــیــکــار نــصـــر رســـتـــم بـــا صـــد هــزار دیــوهـر روز تــا شـبــســت و ز هـر شــام تــا ســحــر
آن دیـو بــد ســپــیـد و ســیــاهــنــد ایـن هــمــههــســت ایــن زمــیــن هــنــد ز مــازنــدران بــتــر
نـصــرســت نــام خــواجــه فــرامــرز خــوانـمــشزیـــرا کـــه رســــتــــم اســـت فـــرامـــرز را پــــدر
آن ســــایـــه خــــدا و عـــمـــیـــد خــــدایـــگـــانکــش از خـــدایــگــان ظــفــرســت از خـــدای فــر
او خــود بــه مـمـلــکــت ز عــمـیـدان مـمـلــکــتپـــیــداتـــرســت از آنــکــه از انــجــم بـــود قــمــر
آن مــهــتــر خــطــیــر نــکــو خــاطــر و ضــمــیــرهــرگــز نــبــوده خــواســتــه را پــیــش او خــطــر
از گــل ســرشــت کــالــبـــد مــا هــمــه خــدایاو را ز جـــاه وجـــود ســـرشـــت و نــکــو ســـیــر
خـورده جـهـان بــسـی و نـخـورده چـو او کـسـیانـــدر فـــنــون دانـــش و هــر فـــضـــل بـــهــره ور
در خـــدمـــت مـــلـــوک ســـپـــرده تـــن عـــزیــزاســتــاده پــیـش شــغــل جــهـانـدار چــو ســپــر
ای مـهـتـری کـه خـلـق تـو خـلـق پــیـمـبــرسـتبــرهـان تــســت فــضــل و ســخــایـت بــود هـنـر
گــر بـــودی از خـــدای جـــهــان را پـــیــمــبـــریبــعــد از نـبــی مــحــمــد بــر خــلــق بــحــر و بــر
ایــن خــلــق را پــیــمــبــر دیــگــر تــو مــیــبــدیکـت هسـت عـلـم آن و سـخـن گـشـت مخـتـصـر
هــر کـــوتـــرا ســـوار بـــه بـــیــنــد مـــعـــایــنــهروح الـامـیـن شــنـاســد و نـشــنـاســد از بــشــر
گــویـنــد کــایـن فــریـشــتــه آنــســت کــامــدیگـــه گــه بـــه مــیــر مــکـــه ز یــزدان کـــامــگـــر
ایــدون بـــتـــابـــد از تـــو کــمــال و جـــمــال تـــوچــونــان کــه نــور شــمــس بــتــابــد ز بـــاخــتــر
ای بــــاغ جـــود از تـــو ســـراســـر فـــروخـــتـــهبــــر تـــو زمـــانـــه بــــاد بــــقـــا را گـــشـــاده در
دریــــا اگــــر چــــه در یــــتــــیــــم انــــدرو بــــودبــا کــف تــو حــقــیــرتــرســت از یــکــی شــمــر
آتــش ز تــف آتــش خــشـمـت نـهـان شـدســتحــصــنــی گــرفــتــه ز آهـن و پــولــاد و از حــجــر
ای چـــشـــم جـــود را بـــصـــر و عـــقــل را روانگـــر عـــقـــل را روان بــــدی و جــــود را بــــصــــر
چــونـان کـه کــان گـوهـر در کــوه مـضــمـرســتکـوهـیـســت در تــو حــلـم و درو فـضــل تــو گـهـر
نــامــی ز تـــو شـــدنــد ســـراســـر تـــبـــار تـــوگــر چــه بــه اصــل و فــضــل بــزرگــنـد و نــامــور
آزادگــی بــگــشــت بــه گــرد جــهــان بـــســیآخـــر در اصــل دولــت تـــو گــشــت مــســتـــقــر
زان پــیــش کــز عــدم بــه وجــود آمــدی خــدایمــوجــود کــرده بــود هــنــر در تــو ســر بــه ســر
بــر زایـران تـویـی بــه سـخـا کـیـس هـای سـیـمبـــر شــاعــران تــویــی بـــه عــطــا بـــدرهــای زر
بــر نـظـم و نـثـر و فـضـل تــویـی شـاعـر و سـوارخوش طبع و خوش نوایی و خوش لفظ چون شکر
شــاعـر نـواز و شــعـرشـنـاســی و شـعـر خــواهآری چـــنـــیــن بـــونـــد بـــزرگـــان مـــشـــتـــهــر
مـن مـرده زنـده گـشـتــم و اکـنـون شـدم جــوانیــک ذره گـــر ز جـــود تـــو بـــر مـــن کـــنـــد اثـــر
ایـن روز و روزگــار تــو بــر مـن خــجــســتــه بــاداز هــم گــســســتــه بــاد دل دشــمــن و جــگــر
ســر ســبـــز و دل قــوی و تــن آبـــاد و شــادزیوانـکـس کـه او نـه شــاد حــزیـن بــاد و کـور و کـر
چـنـدانـکـه هـسـت بــر فـلـک اسـتـاره را شـمـارتـــو شــاد زی و مــدت عــمــرت هــمــی شــمــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.