ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
آمـد فــرج مـا ز ســتــم هـای ســتــمـکـارچــون بــوالـفــرج رســتــم آمـد ســر احــرار
زین پـس نرود پـیش بـه ما بـرسـتـم کـسبـر مـا نشـود هیچ سـتـمگـر بـه سـتـم کـار
آنکس که ستم کرد بر این شهر ستم دیدایـزد نـپــسـنـدد سـتـم از هـیـچ سـتـمـکـار
زیبـاست بـدین شغل عمید بـن عمید آنککافیست به هر شغل و به هر فضل سزاوار
از بــوالــفــرج آمـد فــرج مــا ز ســتــم هـابــــی بــــوالـــفــــرج الـــافــــرج ایـــزد دادار
بـــی بـــوالــفــرج الــافــرج اهــل لــهــاووراز نـــــرخ گـــــران عـــــلـــــف و آفـــــت آوار
پـیـدا نـشـد آسـایـش و آرایـش این خـلـقتـــا نــصــرت مــا نــامــد از نــصــر پـــدیــدار
او فــخــر عــمـیـدان جــهـانـدیـده کــافــیوافـی بـه همه دانش و کـافـی بـه همه کار
آبــــاد ولـــایـــت ز وی و شــــاد رعـــیـــتبـدخـواه و بـداندیش نگون بـخـت و نگونسار
در هـنـد چـنـویی نـه و در حـضـرت غـزنـیندر دانش و در کوشـش و گفـتـار و بـه کـردار
آن لؤلؤ خـوشـاب سـخـن ها و کفش بـحـردر بــحــر عـجــب نـه کـه بــود لؤلؤ شــهـوار
دانش بـه دل انـدر چـو بـه بـحـر اندر گـوهرجـودش بـه کـف اندر چـو بـه ابـر اندر امطـار
کـلـکـش بـه بـنـان اندر چـون مـوج بـه دریاقارون شـد و آسـان بـر او هر چـه که دشوار
ای نام تـو چـون نام سـخـی حـاتـم طـاییگسـتـرده بـه هر شهر در امثـال و در اشعار
روزی ده خـلـقـی نـه خـدایـی تـو ولـیـکـنروزی هـمـه جـز بــه کـف خـویـش مـپــنـدار
ایـن خـلـق رمـارم چـو رمـه پـیـش تـو انـدرتــو بــر ســر ایـشـان بــر ســالـار مـلـک وار
بـسـیار نـشـیننـد بـرین بـالـش و این صـدرزیـشـان تـو فـروزنـده تـری ای مـه بــسـیـار
آنی کـه فـلـک چـون تـو بـه صـد قـرن نیارددانا و سـخـندان و سـخـن سـنج و هشـیوار
هـم داور خــلـقــی بــه گــه داوری خــلـقهـم داور دیـنـی بــه گــه خــدمــت دیـنــدار
جـبـریل مگر هر چـه کـریمی و سـخـا بـودآورد بــــه نـــزدیـــک تــــو از ایـــزد جـــبــــار
شــایـد کـه بــنـازنـد بــه تــو اهـل لـهـاووراز فـضـل تــو و فـخـر تــو و قـیـمـت و مـقـدار
ای مـهـتـر شـمـشـیـرزنـان بـا جـگـر شـیردر صـدر عـمـیـدی تــو و در مـعـرکـه سـالـار
ای یـک تـنـه انـدر زیـن یـک لـشـکـر کـاریوی روز وغــا پــشــت یـکـی لـشــکـر جــرار
ای دیده سـنـان تـو بـسـی سـینـه و دیدهدر عـقـد کـمـنـد تـو سـر شـیر بـه مـسـمـار
ای آصــــف فـــرزانـــه بــــارای مـــســــددوی خـــــاتـــــم آزاده بـــــا کــــف درم بـــــار
تـو خـانه اقـبـالی و روشـن بـه تـو اسـلـامشـغـل تـو مشـهر بـه تـو چـون ملت مخـتـار
ابــرسـت کـفـت چـونـکـه فـرو بــارد بـر مـاابـری کـه سـرشـکـش نبـود جـز همـه دینار
دیوانـت سـپـهـریـسـت پـر از اخـتـر لـیـکـنتــو بــدر و در و ثــابـــت اســتــاره و ســیــار
چـون کـعـبـه کـه خـالـیش نبـینی ز مجـاوردرگـــاه تـــو خـــالـــی نـــتـــوان دیـــد ز زوار
از کــف تــو خــالــی نــبــود جــود زمــانـیوز مـدح تـو هـم هـیچ تـهی دفـتـر و اشـعـار
فـرخـنـده بـهـار خـوش و ایام شـریفـسـتروز طــرب و روز نــشــاط مــی و مــیــخــوار
تـا دهر گـهی پـیر و گـهی تـازه جـوانسـتپـــیـــری و جـــوانـــیـــش بــــه آذر در و آذار
آراسـتـه بــادا بــه تـو ایـن شـهـر و ولـایـتوز دشــمــن تــو خــلــق مــبـــیــنــادا دیــار
دیـن و دهـش و داد درین شـهـر بـگـسـتـرمگذر ز جـهان هیچ و جـهان را خـوش بـگذارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.