ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــون چــرخ قــادر آمـد و چــون دهـر کـامـگـارخــســرو عــلــاء دولـت ســلـطــان روزگــار
مـســعـود پــادشـاهـی کـانـدر جــهـان مـلـکهسـت از ملـوک گـیتـی شـایسـتـه یادگـار
بـــهــرام روز کــوشــش و نــاهــیــد روز بـــزمبـرجـیس روز بـخـشـش و خـورشید روز بـار
ای کــوه بــاد حــمـلـه و ای بــاد کــوه حــلــمای ذوالـفــقـار مـردی و ای مـرد ذوالـفــقـار
شـد مـفـخــرت چــو مـهـر ز رای تــو نـورمـنـدشـد ممـلـکـت چـو کـوه ز جـاه تـو اسـتـوار
آمـیـخـتــه هـوای تــو بــا دل چـو جــان و تــنو آویـخـتـه رضـای تـو در تـن چـو پــود و تـار
جــوهـر نـمـی پــذیـرد بــی حــکـم تــو عـرضعــنـصــر هـمـی نـگـیـرد بــی امـر تــو قـرار
از عفو و خـشم تـسـت همه اصل روز و شبوز مـهر و کـین تـسـت همه طـبـع نور و نار
از شــوق طــلــعــت تــو و حــرص دعــای تــوبـا چشم گشت نرگس و بـا پنجه شد چنار
از بـهر جـود دسـت تـو زر زاد و خـاک و سـنگوز بــهـر زیـب بــزم تـو گـل داد چـوب و خـار
در کـان ز شـرم چــشـمـه یـاقـوت سـرخ شـدوین خـرده ایسـت نیکو خـاطـر بـر این گمار
زیـــرا کـــه کـــوه مـــادر او بـــود و او نـــدیـــدمــر کــوه را ســزای کــف راد تـــو یــســـار
از بـــهــر ســـاز و آلـــت شـــاهـــانـــه تـــو رااز گـونـه گـونـه گـوهـر خــیـزد ز کـوهـســار
وز بــهـر جــشــن مـجــلـس فــرخــنـده تــو رااز نــوع نــوع گـــلـــهــا رویــد ز جـــویــبـــار
تـخـمـی کـه جـز بـه نـام تـو در گـل پـراکـنـنـدآن کـشـت را بـه ژالـه کـنـد ابــر سـنـگـبــار
گــر بـــاد انــتـــقــام تــو بـــر بـــحــر بـــگــذرداز آب هــر بــخــار کــه خــیــزد بــود شــرار
ور قـطـره ای ز جــود تــو بــر خــاک بــرچــکـددر دشـت هر غـبـار که بـاشـد شـود عـقـار
تــا حـمـلـه بــرد جـود تــو بــر گـنـج شـایـگـانبــا کــس نــیــاز نــیـز نــپــیـوســت کــارزار
تـــا مــلــک تـــو بـــزاد ز اقـــبـــال دولـــتـــشگـه بــر کـتــف نـشـانـدش و گـاه بــر کـنـار
در سهم و ترس مانده چو گاوان ز شرزه شیرشـــیــران کـــارزاری از آن گــرز گـــاوســـار
از هـول و هـیـبـت تـو بـدانـدیش مـلـک و دینبــا جــان مـمــتــحــن زیـد و بــا دل فــگــار
گــاه از فــزع چــو رنـگ جــهـد بــر فــراز کــوهگـاه از قـلـق چـو مـار خـزد در شـکـاف غـار
ای اخـــتـــیــار کــرده تـــو را ایــزد از جـــهــانهـرگـز نـدیـد چــشـم جــهـان تــو اخـتــیـار
گر چـه فـلک ز چـشـمه خـورشـید بـوتـه کـردنـگـرفــت هـیـچ گـوهـر مـلـک تــو را عــیـار
بــر غــور کـارهـای تــو واقـف نـگـشــت چــرخگـفـت ایـنـت بـخـتـیـاری ای شـاه بـخـتـیـار
عــادل زمــانــه داری قــاهـر جــهــانــســتــانبـایسـتـه پـادشـاهـی شـایسـتـه شـهـریار
در پـیش تـخـت مملـکـت تـو بـه طـوع و طـبـعسـجــده کـنـد جــلـالـت هـر روز چــنـد بــار
شـاهـا خــدای دانـد و هـســت او گـواه حــقتـا جـان من چـه رنج کـشـید اندرین حـصـار
تـا مـن پــیـاده گـشـتـم هـسـتـم سـوار بــنـدبر جای خویش مانده که بیند چو من سوار
بــر سـنـگ خـاره بـنـد گـرانـم چـون بــدوخـتکـز بــار آن بـمـانـدم بــر سـنـگ سـنـگ وار
از گـوشـت پـوده کـرد مـرا هـر دو سـاق پــایایـن مـار بــوده آهـن گـشــتــه گـزنـده مـار
مـداح نـیـکـم و گـنـهـم نـیـسـت بــیـش ازیـندر بــنـد بــنـده را مـلـکـا بــیـش ازیـن مـدار
تــنـدســت شــیـر چــرخ اجــازت مـکـن بــدانکـو بـیگـناه جـان چـو من کـس کـند شـکـار
زیـن زیـنــهـار خــوار فــلــک جــان مــن بــخــراکـنـون کـه جـان بــر تـو فـگـنـدم بــزیـنـهـار
مــگــذار زیــنــهــار چــو در زیــنــهــار تــســتجــان مــرا بــدیــن فــلــک زیــنــهــار خــوار
بــسـتــه در انـتــظـار خـلـاصـسـت جــان مـنجـان کندنیسـت بـسـتـن جـان را در انتـظار
تـــا آســـمــان قـــرار نــیــابـــد هــمــی ز دورمــهـر انـدرو ز ســیـر نـگــیـرد هـمـی قــرار
ای مـهـر شـهـریـاری چــون مـهـر نـوربــخــشوی آســمــان رادی چــون آســمــان بــبــار
بـادی چـنـانـکـه خـواهی بـر تـخـت مـمـلـکـتاز عــمـر شــادمـانـه وز مـلـک شــاد خــوار
تأیـیـد جـفـت و بـخـت بـه کـام و فـلـک غـلـامدولـت رفـیـق و چــرخ مـطـیـع و خـدای یـار
خــورشــیـد مــلــک داده هــوای تــو را فــروغاقـبــال و بــخــت کـرده خــزان تــو را بــهـار
جـشـن خـجـسـتـه مـژده همی آردت بـر آنکتــا حــشـر بــود خـواهـد مـلـک تــو پــایـدار
تــو یــادگــار بـــادی از کــرده هــای خــویــشهــرگــز مــبـــاد کــرده تـــو از تـــو یــادگــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.