ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ثقة الملک طاهر بن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بــــه قـــدر از بــــرادران بــــرتـــرمـــر تـــو را شـــد بــــرادر تـــو پـــدر
مـــادر تـــو چـــو مـــادر پــــدرســـتپـــس تــو را جــده بـــاشــد و مــادر
زان تــو مـعــبــود گـشــتــه ای آن راکـه زنـش دخــتــرسـت بــا خــواهـر
چـون بــزایـی هـم انـدر آن سـاعـتبـــه ســوی چــرخ بـــرفــرازی ســر
بـــاز هــر بـــچــه ای کــه زاد از تـــودر نـــفـــس هـــای تـــو بـــرآرد پـــر
جـایگه های تـو چـو دشت و چو کوهخوردنی های تو چو خشک و چو تر
گــاه زر بــاشــی و گــهــی یـاقــوتگـاه بــاشــی عــبــیـر و گـه عـنـبــر
روی بـــنــمــای کـــانــدریــن زنــدانهـسـتـیـم چـون دو دیـده انـدر خـور
هــم دواجـــی مــرا و هــم جـــبـــههـم لـحــافــی مـرا و هـم بــســتــر
گــوهــر تــو در آفــریـنــش هـســتبـــرتـــر و پـــاک تـــر ز هــر گـــوهــر
در سـرشـت تـو مـهر بـاشـد و کـینخــلــق را از تــو خــیـر زایــد و شــر
حــشـمـت طـاهـر عـلـی شــده ایبــر ولـی و عـدو بــه نـفـع و بـه ضـر
دانـد ایـزد کــه مــن نـشــاط کــنــانکـردم از بــهـر خــدمـت تــو ســفــر
خـویشـتـن جـمـلـه در تـو پـیوسـتـمراسـت گـویم همـی بـه حـق بـنگـر
از بـــــزرگـــــی کـــــنــــون روا داریکـه بـمـیـرم چـنـین بـه حـبـس انـدر
گــر بــدانــم کــه هـیـچــگــونـه مــراگــنـهـی مـضــمـرســت یـا مـظــهـر
در شــهـنـشــاه عـاصــیـم عـاصــیدر خــــداونـــد کــــافــــرم کــــافــــر
چـون امـیـدم بــریـده شـد ز خـلـاصچــه نـویـســم ز حــال خــود دیـگــر
حــال اطــفــال مــن چــگــونــه بــودگـر رسـدشـان ز من بـه مـرگ خـبـر
بـیش ازین حـال خـود نخـواهم گفتراضــیـم راضـیـم بــه هـر چــه بــتــر
هــمــه کــوتــاه کــردم و گــشــتــمقـانـع و خــوش بــه هـر قـضـا و قـدر
چـنـد از این کـاشـکـی و شـاید بـودچــنـد بــاشـد ز چـنـد و چـون و اگـر
دل ازین حـبـس و بـند خـوش کـردممـگـر ایـن عــمـر بــگــذرد بــه مـگـر
چـون هـمـه بــودنـی بــخـواهـد بـودآدمـــی را چــــه فــــایـــده ز حــــذر
تــــو خـــداونـــد شـــاد و خـــرم زیســال مـشـمـر ز عـمـر قـرن شـمـر
هـیـچ انــده مــخــور کــه دولــت تــوسـازد اسـبــاب تــو هـمـی در خــور
کــه شـــد آب حـــیــات جـــان افــزابــر کــف تــو نــبــیــنــد در ســاغــر
بـــــد ایــــن روزگـــــار بـــــدخـــــو رانــبـــود بـــر تــو هــیــچ وقــت گــذر
بــــاز بــــازیــــچــــه ای بــــرون آوردگــردش ایــن ســـپـــهــر بـــازیــگــر
بــاد بــنـگـر کــه در نـوشــت از بــاغبــیــرم چــیــن و دیــبــه شــشــتــر
تــخـت هـا گـشـتـه ز آهـن و پــولـادهــمــه زنــجــیـرهــا بــروی شــمــر
هـر زمـانـی چــو نـوعـروســان مـهـردرکــشــد روی خــوب در مــعــجـــر
خشک شد سیب لعل را همه خوندر تــن از بــیـم بــاد چــون نـشــتــر
زانــکــه نــارنــگ را بــدیــد کــه بــادهـمـه رویـش بــخــسـت زیـر و زبــر
راست چون ساقی تو بـر کف دستجــام زریـن نــهــد هـمــی عــبــهــر
از شــکــوفــه ربــیــع بــزم تــو شــدگـــونـــه آبــــی و تـــرنـــج اصـــفـــر
شـاد و خـرم نـشـین و بـاده سـتـاناز بـــت ســـرو و قــد مــه مــنــظــر
چــو رخ و قـد و چــشــم و عـارض اوبــه جــمــال و بــهـا و زیـنــت و فــر
نـــه نـــگـــاریــده خـــامـــه مـــانــینـــــــه تـــــــرازیــــــده رنـــــــده آذر
روی نعـمت بـه چـشـم شـادی بـینصـحـن دولـت بــه پـای فـخـر سـپـر
سـر بـخـت تـو سـبـز بــاد چـو مـوردقــد قـدر تــو راســت چــون عــرعــر
بـــر ســر جـــاه تـــو عــمــامــه عــزبــر تــن عــیـش تــو لــبــاس بــطــر
چـــون مــه نــو زمــان زمــان افــزونعـــز و جـــاه تـــو از شـــه صـــفــدر
مـلـک شــاه بــنـد شــهـر گــشــایخــســرو پــیــل زور شــیــر شــکــر
مـلـک او بــاد هـفـت کـشــور و بــادامـر و نـهـیـش روان بــه هـر کـشـور
از جـــمــالـــش فـــروخـــتـــه ایــوانوز کــمــالــش فــراخـــتـــه افــســر
پــــادشــــاهــــی او و دولــــت تــــوثـــابـــت و پـــایــدار تـــا مــحـــشــر
بـر من این شـعـرها بـه عـیب مـگـیرخــواجــه بــوالــفــتــح راوی مـهـتــر
کـه چـنین مـدح بـس شـگـفـت بـوداز چـو من عـاجـز و چـو من مـضـطـر
در چـنـین بـنـد لـنـگ مـانـده و لـوکدر چـنین سـمـج کـور گـشـتـه و کـر
تـــو بـــه آواز جـــانـــفـــزای بـــدیــععـیـب هـایـی کـه انـدروسـت بــبــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.