ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح سلطان مسعود پس از شکار او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای جـهـان را بــه راسـتــی داورمـــلـــک عـــدل ورز دیـــن پــــرور
عــالــم افــروز نـام مـســعــودتمـلـک را هـمـچــو تــاج را گــوهـر
گـنـج پــرداز دسـت مـعـطـی تـوبــزم را هـمـچــو خــلــد را کــوثــر
نــرســد بــا مــحــل تــو گــردوننـشــود هـمــعــنـان تــو صــرصــر
لب کفر از نهیب نهب تـو خشکچشم شرک از هراس بأس تو تـر
عـزم تـو گـر دم افـکـنـد بــر کـوهاز دو ســــو کـــوه را بــــرآرد پــــر
حـزم تـو گـر نـهی پـی انـدر بـادشودش بـسـتـه خـشـک راه گذر
مـرکـب تــســت اژدهـای نـبــردخـنـجــر تــسـت کـیـمـیـای ظـفـر
بـرسـد ملک تـو بـه هفـت اقلیمکه چـنین است حکم هفت اختـر
زحــل ســرفــرازســت از مــهــرهـمـتـت را گـرفـتـه تـنـگ بــه بــر
دولتت را به هر چه خواهی کردمشـتـری رهبـرسـت و فـرمان بـر
تـــیــغ مـــریـــخ آتـــشـــی دارددشـمـنـت را دریـده مـغـز و جـگـر
نـه عــجــب کــافــتــاب نـورانـیسـایه چـون چـتـر افـکـند بـر سـر
گـردد انـدر رفــیـع مـجــلـس تــوزهــره لــهــو جـــوی خــنــیــاگــر
در بـــرابـــر عــطـــارد ســـاحـــربــا ســر کــلــک تــو رود هــم بــر
از پــی روشــنــایــی شــب تــوبـدر بـاشـد هـمـیشـه جـرم قـمـر
نـادره قـصـه ای شـنـیـده رهـیکـز همـه قـصـه هاسـت نادره تـر
از گـوزنـان بـیـشـه کـوب رسـیـدمــژده زی آهـوان دشــت ســپــر
که چـرید و چـمید و غم مخـوریدنـیسـت رنـج نـهـیب و بـیم خـطـر
که تـهی کرد خـشت مسعودیبــیـشـه هـا را ز شـیـر شـرزه نـر
در یکـی صـیـدگـاه شـاهـنـشـاهکـه بـرانگیخـت چـون قـضـا و قـدر
بـه دو سـر تـیر او یکـی لـحـظـهخـاک بـالین شدند و خون بـستـر
نسل شیران بـریده شد ز جهاناینت شـادی و اینت عیش و بـطر
آفـرین بـر گشـاد او که بـه زخـمهمه گرگ افکن است شیر شکر
خــسـروا بــاد اگـر سـلـیـمـان راگـشـت در زیـر تـخـت فـرمـان بــر
آب را زیـن نـمـط مـطــیـع شــدهزیــر صــدر رفــیــع خــود بـــنــگــر
بـه جـهان هیچ کـس ندیده و مابــحــر دیـدیـم در مــیــان شــمــر
مــلــکــا روزگــار چـــار تـــســتنـیـسـت شـاه را چــنـیـن چــاکـر
بـگذرد جـاه تـو ز شرق و ز غرببـرسـد ملک تـو بـه بـحـر و بـه بـر
آفـتـاب آمـد ای مـلـک بـه حـملگـشــت حــال هـوا هـمـه دیـگــر
بـرکـه و دشـت بــاز گـسـتـردنـدبــیـرم چــیـن و دیـبــه شـشــتــر
گـردن و گـوش لـعـبــتـان چـمـنشـــد ز بـــارنـــده ابـــر پـــر زیــور
روشــنــی بــیـاض دولــت بــیـنخــــرمـــی ســـواد بــــاغ نـــگـــر
سـر فـراز و بــه خـرمـی بــگـذارلهو جـوی و بـه فـرخـی می خـور
دیـده حــاسـدان بــه تــیـر بــدوزتــارک دشــمـنـان بــه تــیـغ بــدرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.